in ontwikkeling

Data Analytics

De overkoepelende ambitie van de City Deal Data Analytics is om bij te dragen aan een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit door gebruik te maken van nieuwe methoden van Data Analytics. Deze City Deal is daarmee één van de trajecten waarmee invulling wordt gegeven aan de toezegging in de kabinetsreactie op het WRR-rapport tot het doen van experimenten op het gebied van Big data.

Deze ambitie laat zich vertalen in het verkrijgen van verschillende inzichten in de onderliggende patronen van ondermijnende criminaliteit en in de maatschappelijke weerbaarheid ten behoeve van het kunnen formuleren van een effectieve strategie gericht op handhaving en preventie. Aan het einde van de looptijd van deze City Deal willen de partijen de volgende inzichten gerealiseerd hebben:

  1. Herkennen van lokale en regionale patronen binnen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; herkennen van gelegenheidsstructuren en kwetsbare sectoren en branches; onderkennen van (gebrek aan) maatschappelijke weerbaarheid;.
  2. Herkennen van nieuwe kansen om patronen van misbruik van overheidsregelingen door spoorloze veroordeelden aan het licht te brengen.

Daarnaast laat de ambitie zich vertalen in het verkrijgen van verschillende inzichten in de mogelijkheden en grenzen van Data Analytics bij het in kaart brengen van de onderliggende patronen in de te onderzoeken thema’s ten einde bij te dragen aan een effectieve en legitieme inzet van data analytics in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Aan het einde van de looptijd van deze City Deal willen de partijen het volgende gerealiseerd hebben:

  1. Inzicht in de kwaliteit van de beschikbare data die noodzakelijk is voor het kunnen verrichten van betrouwbare analyses; en inzicht in eventuele onvolkomenheden in de beschikbare datasystemen; ten behoeve van gerichte acties door de deelnemende partijen ter verbetering van de eigen datasystemen.
  2. Inzicht in de juridische en praktische belemmeringen voor het uitvoeren van Data Analytics met gegevens van verschillende publieke partijen en mogelijk ook private partijen.
  3. Nadere invulling van de aanbevelingen van de WRR en de concrete acties zoals geformuleerd in de kabinetsreactie daarop (Kamerstukken II 2016-2017, 26643, nr. 426); trekken van praktische lessen en deze beschikbaar maken.
  4. Vergroting van de bewustwording van de praktische mogelijkheden van het gebruik van Data Analytics, onder andere in het kader van criminaliteitsbestrijding, door middel van een reproduceerbaar, transparant traject en daarmee bijdragen aan een breder debat over de vraag of het gebruik van Data Analytics verder ontwikkeld mag worden gezien de juridische en ethische aspecten van Data Analytics.

Betrokken partijen bij deze City Deal: de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Tilburg, de ministeries VenJ, Financiën en BZK en het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.

Onze Partners