Actueel

  • Op 9 april organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de gemeente Utrecht in het stadskantoor te Utrecht het werksymposium ‘Goed openbaar bestuur in stad en stedelijke regio’. Het ministerie van BZK heeft aan enkele wetenschappers en consultants ...
  • Minister Ronald Plasterk kreeg op 19 maart het boek 'De ondernemende burger, de woelige wereld van lokale initiatieven’ uitgereikt door de auteurs Marcel Ham en Jelle van der Meer. Er ontstond een verhit debat tussen academici zoals Evelien Tonkens en ...
  • Van 19 tot en met 30 januari 2015 wisselden de burgemeesters van Haarlemmermeer en Zaanstad van plek om zich zo goed in elkaars positie te kunnen verplaatsen. Beide gemeenten maken deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en geven aan dat de uitwisseling goed bevallen is en dat ze nu meer ...
  • De onderzoeksbureaus Regioplan en Atelier Tordoir hebben in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek verricht naar de ruimtelijk-economische opgaven van het middenbestuur. Want het belangrijkste deel van het leven van de meeste mensen speelt zich af in ...
  • The Joing Programming Initiative (JPI) Urban Europe is een initiatief om een onderzoeks- en innovatieprogramma op te zetten voor stedelijke ontwikkeling om zo meer inzicht te krijgen in de stedelijke complexiteit en daarmee ook nieuwe oplossingen en bewijs te leveren voor toekomstig beleid. ...
  • De initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte constateren dat de ruimtelijke ontwikkeling van ons land om een nieuw handelingsperspectief vraagt. Zij stellen de vraag centraal hoe Nederland met de nieuwe ruimtelijke opgaven moet omgaan. Het gaat daarbij over opgaven op korte en lange termijn, ...
  • Het CPB en PBL hebben vandaag het rapport 'De economie van de stad' gepubliceerd. Hierin wordt de huidige wetenschappelijke kennis over de betekenis van steden voor de nationale economie samengevat. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier nationaal beleid van invloed kan zijn op de ...
  • Het rapport Urban Megatrends: Towards a European Research Agenda geeft de belangrijkste mondiale trends weer. Er wordt allereerst gefocust op demografische verandering, globalisering van economieën, sociale ongelijkheid, technologische innovatie en milieuverandering. Daarna wordt ...
  • Fundamentele veranderingen, zoals klimaatverandering, technologische vooruitgang en de consequenties van de financiële crisis veranderen het speelveld van steden wereldwijd. Hoewel het veel steden lukt om te blijven floreren, is het onduidelijk of deze groei zal blijven. Hoe deze groei in de ...
  • De mogelijkheid van steden om te bloeien als centrum van leefbaarheid, productie en culturele ontwikkeling wordt, ondanks uitdagingen als klimaatverandering, bepaald door hun veerkracht. Grosvenor heeft een lijst opgesteld van de veerkrachtigheid van de vijftig belangrijkste steden.