Actueel

  • Het vak van de stedenbouwkundige en de landschapsarchitect is de afgelopen decennia niet wezenlijk veranderd. De drie projecten van Atelier Making Projects laten nieuwe vormen van opdrachtgeverschap zien. Hieronder een interview met het College van Rijksadviseurs over verschuivend ...
  • The Global Power City Index (GPCI) evalueert de belangrijkste steden van de wereld en maakt hiervan een lijst aan de hand van hun mogelijkheden om creatieve individuen en bedrijven naar hun stad te trekken. The Mori Memorial Foundation's Institute for Urban Strategies ...
  • Verkeersinfrastructuur en verstedelijking hangen ruimtelijk sterk met elkaar samen. Toch blijken het beleid en de planning op beide terreinen nog onvoldoende op elkaar te zijn afgestemd. Daardoor blijven kansen op het gebied van economie, bereikbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming van ...
  • The Global Cities Index biedt een uitgebreide lijst van de belangrijkste mondiale steden in de wereld. Het geeft ook een lijst weer van Emerging Cities Outlook (ECO). Dit meet de potentie van steden in midden- en hoge inkomenslanden die nog mondialer zullen worden. Net als voorgaande jaren, ...
  • Europa zal de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen komen te staan, zowel op nationaal als regionaal niveau. Het artikel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschrijft de oplossing voor deze uitdagingen: de verandering van oude Europese steden naar de ‘smart cities’.
  • Een onderzoeksteam van DRIFT, Urgenda, TU Delft en INTI geeft antwoord op vragen als 'Wat is op dit moment de meest duurzame stad ter wereld?' en 'Hoe kunnen duurzaamheidsprestaties van steden het beste worden beoordeeld?'. Het rapport 'Urban Development: the State of Sustainable ...
  • Het Rijk, de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en de Brainportregio verkennen of en hoe meer samenwerking en (economische) samenhang de concurrentiekracht van de stedelijke gebieden in Nederland kan vergroten. Dit vraagstuk vormt de kern van de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie ...
  • 'In actie met burgers!' is een onderdeel van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, een project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er is een handzaam spoorboekje uitgegeven over burgerparticipatie en maatschappelijke ...
  • Eind vorige eeuw begon het rond te zingen: ‘Er komen dingen op het internet.’ Vanwege de lange neus van innovatie, zoals Bill Buxton van Microsoft Research het zegt, werd het vijftien jaar later, maar nu gonst het ervan. In verschillende smaken en soorten claimen start-ups en gerenommeerde ...
  • Drie Twentse steden, de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen hopen met een gezamenlijke klimaatagenda een ‘city deal’ te kunnen sluiten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarmee kunnen ze extra kennis, innovatie en hopelijk geld ontvangen voor maatregelen op ...