Op 30 en 31 mei zijn deelnemers van de City Deal Kennis Maken op studiereis naar het Duitse Essen geweest. De reis werd georganiseerd door het ministerie van OCW vanuit het thema verbinding met de samenleving, en daarbinnen ook de City Deal
Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de ...
Er is in Nederland een gat tussen de kennis op universiteiten en hogescholen en wat daarvan wordt toegepast in de praktijk. De kloof heeft verschillende oorzaken: kennisinstellingen keren zich te vaak af van de maatschappelijke vraagstukken in de stad, de politiek is onvoldoende in ...
‘Het verschil maken: zes proeftuinregio’s versnellen regionale samenwerking’ is een digitaal magazine over wat de zes regio’s hebben ervaren in het toepassen van de aanbevelingen uit het programma ‘Maak verschil’. Dit magazine verscheen eind april.
De City Deal Roadmap Next Economy had als doel een regionaal gedragen en gevalideerde Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) te maken met daarin de acties en investeringen nodig voor een ...
Minister van BZK Plasterk heeft de SER gevraagd te adviseren over het functioneren van samenwerkingsstructuren in stedelijke regio’s rond de driehoek economie, onderwijs en ...
Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? Twee PBL-websites presenteren nieuwe empirische analyses over alle 22 stadsgewesten in Nederland om te laten zien waar Nederland groeit en ...
Verbouwing van het Stationsgebied Utrecht. Foto: Flickr Creative Commons/Franklin Heijnen.
De RebelGroup heeft de afgelopen maanden in opdracht van het ministerie van BZK, programmadirectie Stad, de investeringsopgaven voor de komende jaren in kaart gebracht. Grootschalige transformaties op het gebied van energie, technologie, ...
In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf  het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische ...
Hoe staat het met de stedelijke ontwikkeling in Europa? Hoe wordt kennis onderling gedeeld? De PBL publicatie ‘Cities in Europe’ vergelijkt steden op verschillende thema’s. De tweede druk van het rapport is nu uit. Op 30 mei kwam de eerste druk van ‘Cities in Europe’ uit. ...

Onze Partners