‘Het verschil maken: zes proeftuinregio’s versnellen regionale samenwerking’ is een digitaal magazine over wat de zes regio’s hebben ervaren in het toepassen van de aanbevelingen uit het programma ‘Maak verschil’. Dit magazine verscheen eind april.
De City Deal Roadmap Next Economy had als doel een regionaal gedragen en gevalideerde Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) te maken met daarin de acties en investeringen nodig voor een ...
Minister van BZK Plasterk heeft de SER gevraagd te adviseren over het functioneren van samenwerkingsstructuren in stedelijke regio’s rond de driehoek economie, onderwijs en ...
Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? Twee PBL-websites presenteren nieuwe empirische analyses over alle 22 stadsgewesten in Nederland om te laten zien waar Nederland groeit en ...
Verbouwing van het Stationsgebied Utrecht. Foto: Flickr Creative Commons/Franklin Heijnen.
De RebelGroup heeft de afgelopen maanden in opdracht van het ministerie van BZK, programmadirectie Stad, de investeringsopgaven voor de komende jaren in kaart gebracht. Grootschalige transformaties op het gebied van energie, technologie, ...
In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf  het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische ...
Hoe staat het met de stedelijke ontwikkeling in Europa? Hoe wordt kennis onderling gedeeld? De PBL publicatie ‘Cities in Europe’ vergelijkt steden op verschillende thema’s. De tweede druk van het rapport is nu uit. Op 30 mei kwam de eerste druk van ‘Cities in Europe’ uit. ...
De stad als rijke leeromgeving, waar studenten, docenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke vraagstukken en innovatie. Dat is het ...
Een veilige stedelijke digitale infrastructuur die goed beschikbaar is, toegankelijk en toekomstvast. Dat is waar Amsterdam en Eindhoven met elkaar de samenwerking opzoeken. En in spelregels die recht doen aan de nieuwe digitale ontwikkelingen. Eind januari sturen Kajsa ...
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken in de interdepartementale werkgroep ‘Agenda Stad’ samen aan kennisontwikkeling over de economie van stedelijke regio’s. Op het verzoek van deze werkgroep heeft ...

Onze Partners