Actueel

  • Het onderzoek ‘Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit is uitgevoerd door de afdeling Urban Development Management van de TU Delft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de City Deal ...
  • Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de leefomgeving van steeds meer inwoners duurzaam, economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken en te houden. Die uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en logistiek, demografie en welvaart ...
  • Het Pact van Amsterdam, waarin de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU, UAEU) is vastgelegd, is verschenen in het Portugees. Na Engels, Frans en Duits is dit de vierde taal waarin het Pact beschikbaar is. Alle versies zijn te downloaden op de website van de UAEU:
  • Op 30 en 31 mei zijn deelnemers van de City Deal Kennis Maken op studiereis naar het Duitse Essen geweest. De reis werd georganiseerd door het ministerie van OCW vanuit het thema verbinding met de samenleving, en daarbinnen ook de City Deal
  • Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de ...
  • Er is in Nederland een gat tussen de kennis op universiteiten en hogescholen en wat daarvan wordt toegepast in de praktijk. De kloof heeft verschillende oorzaken: kennisinstellingen keren zich te vaak af van de maatschappelijke vraagstukken in de stad, de politiek is onvoldoende in ...
  • ‘Het verschil maken: zes proeftuinregio’s versnellen regionale samenwerking’ is een digitaal magazine over wat de zes regio’s hebben ervaren in het toepassen van de aanbevelingen uit het programma ‘Maak verschil’. Dit magazine verscheen eind april.
  • De City Deal Roadmap Next Economy had als doel een regionaal gedragen en gevalideerde Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) te maken met daarin de acties en investeringen nodig voor een ...
  • Minister van BZK Plasterk heeft de SER gevraagd te adviseren over het functioneren van samenwerkingsstructuren in stedelijke regio’s rond de driehoek economie, onderwijs en ...
  • Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? Twee PBL-websites presenteren nieuwe empirische analyses over alle 22 stadsgewesten in Nederland om te laten zien waar Nederland groeit en ...