Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Acht grote HBO-steden verwelkomd in City Deal Kennis Maken

Tijdens het Diner Pensant met de minister van OCW zijn op maandag 2 juli 2018 acht grotere hbo-steden toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Met de toetreding van Deventer, Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Leeuwarden, Ede en Arnhem, is het kennisnetwerk van de City Deal en dus ook het potentieel voor waardevolle kennisdeling enorm toegenomen. De acht steden vertegenwoordigen ruim 120.000 studenten.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417).

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Eindhoven is de twintigste stad in Nederland die meedoet met het netwerk van de City Deal Kennis Maken. Wethouder Stijn Steenbakkers van economie, Brainport, innovatie en onderwijs heeft 'zijn' stad namens  de gemeente,
Vanuit de City Deal Kennis Maken Impuls 2020 regeling wordt dit jaar voor elke deelnemende stad een zogeheten Corona Challenge gefinancierd. Weer zijn vier nieuwe aanvragen formeel goedgekeurd door het bestuur van Regieorgaan SIA. Zoals de naam het al zegt, staat in de Challenge Covid-19 ...
Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland heeft op 12 oktober het position paper
De eerste Corona Challenges zijn van start en verschillende steden zijn nieuwe projecten begonnen. In deze nieuwe powerpoint vindt u alle nieuwe ...
Vanuit de City Deal Kennis Maken Impuls 2020 regeling wordt dit jaar voor elke deelnemende stad een zogeheten Corona Challenge gefinancierd. De eerste vijf steden hebben hun plannen ingediend, welke formeel zijn goedgekeurd door het bestuur van Regieorgaan SIA. Met het nieuwe ...