Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Acht grote HBO-steden verwelkomd in City Deal Kennis Maken

Tijdens het Diner Pensant met de minister van OCW zijn op maandag 2 juli 2018 acht grotere hbo-steden toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Met de toetreding van Deventer, Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Leeuwarden, Ede en Arnhem, is het kennisnetwerk van de City Deal en dus ook het potentieel voor waardevolle kennisdeling enorm toegenomen. De acht steden vertegenwoordigen ruim 120.000 studenten.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417).

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Op 19 mei maakten de partners van de City Deal Kennis Maken in de tweede van de serie van vijf webinars kennis met het initiatief Healh Hub Utrecht. Deze netwerkbeweging ontstond uit een andere City Deal en heeft als doel om Utrechters gezonder en gelukkiger te maken. Kwartiermakers ...
In de eerste van de serie webinars van de City Deal Kennis Maken presenteerden op 7 mei 2020 Erik Mooij van de Hogeschool Utrecht en Sint Jan Tiesma van ROC Midden Nederland het werken met Challenges in Utrecht. ‘De skills die studenten hier opdoen kunnen ze straks breed ...
In een goed gevuld ‘Innovation Square’ van Breda University of Applied Sciences (BUas) vond 13 februari het 3e Onderwijs Café van City Deal Kennis Maken Breda plaats. Zo’n 70 aanwezigen kwamen op het event af. Een mooie mix van Bredase mbo en hbo onderwijsinstellingen zoals ...
Het model ‘Instellingsbrede visie op de verbinding met de samenleving’ biedt praktische handvatten bij de invulling van het instellingsbeleid gericht op deze verbinding. In de negentien steden die ...
De City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan. Wat is er de afgelopen jaren allemaal bereikt in de verschillende steden die binnen de City Deal aan de slag zijn gegaan? En wat voor plannen zijn er in de 19 deelnemende steden en hun partners in ...