Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De deelnemende steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten en onderzoekers. Centraal in deze City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Anno 2023 maken maar liefst 20 steden en hun kennisinstellingen actief deel uit van de City Deal Kennis Maken.

De City Deal heeft drie doelen voor ogen:

  1. Het versterken van de kennisverbinding tussen stadbestuur en kennisinstellingen rond grootstedelijke thema’s.
  2. Het creëren van een rijke leeromgeving voor studenten, docenten en onderzoekers. Hierbij staat de diversiteit van samenwerkingsverbanden centraal: van multidisciplinaire en multilevel (mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verbanden. Zij worden beter voorbereid op de opgaven van morgen en de binding van talent aan stad en regio wordt versterkt.
  3. Het versneld oplossen van maatschappelijke opgaven in steden, door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig te betrekken. Verankering van succesformules, kennisuitwisseling en monitoring van de voortgang. De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties, pilots en projecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Voor meer informatie over de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanagers Christiaan Seemann (+31 6 51975776) en Roselinde Wijnands (+31 6 83493006)

Toon:
Alles
In Breda is het Urban Living Lab Breda (ULLB) een van de grote successen van de City Deal Kennis Maken. In ruim anderhalf jaar hebben tot nu toe zo’n achthonderd studenten hier gewerkt aan maatschappelijke vraagstukken. Afgelopen  april ondertekenden gemeente en de betrokken ...
Enschede fungeert al jaren als rijke leeromgeving voor de studenten van de Universiteit Twente, Saxion, ArtEZ/AKI en ROC Twente. De laatste jaren werken ze onder meer samen in het EnschedeLAB. Deze rijke leeromgeving moet nu ingebed worden in de onderwijsprogramma’s van de ...
Hoe laat je studenten in een relatief korte periode van een vak voor hun leeronderzoek zinvol samenwerken met wijkbewoners en andere stakeholders? In het kader van zijn Education Fellowship aan de TU ...
Het aankomende collegejaar organiseert de City Deal Kennis Maken in Den Haag vier interdisciplinaire en multilevel Challenges, waarin studenten van de betrokken kennisinstellingen samenwerken aan actuele sociaal fysieke vraagstukken uit de stad. Tot grote verrassing van organisatoren ...
Kennis is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en het welzijn in de Leidse regio. Een van de persoonlijke doelen van onderwijswethouder Paul Dirkse daarbij is wel dat alle Leidenaars daarvan profiteren. ‘Als het goed gaat met de kennisinstellingen, gaat het goed met de ...