City Deal voorstel indienen

Heb je als gemeente of organisatie een concreet voorstel voor een thematische of regionale City Deal? Vul onderstaand formulier in en een collega van AgendaStad reageert binnen drie weken om je voorstel nader te bespreken. Houd bij het indienen van je suggestie svp rekening met de randvoorwaarden van een City Deal:

Wat is een City Deal

In City Deals leggen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar concrete afspraken vast om stedelijke vraagstukken aan te pakken. In deze multilevel governance aanpak staat de inhoud centraal en werken de overheden onderling ‘horizontaal’ samen en met private partijen op basis van gelijkwaardigheid.

Een City Deal wordt ingezet voor concrete lokale en regionale stedelijke transitieopgaven. Een belangrijke reden voor het commitment van Rijk en steden aan de City Deal-aanpak vormen de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met name doelstelling 11 is de belangrijkste drijfveer voor Agenda Stad en luidt: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Bekijk voor je je voorstel indient welke City Deals er al lopen of reeds afgerond zijn op de City Deal-pagina. Voor meer algemene vragen over City Deals of andere Agenda Stad-zaken, kunt u gebruikmaken van het contactformulier.

 

Wat zijn de uitgangspunten van City Deals

  • levert een concreet resultaat op voor de inwoners van steden/ stedelijke regio’s;
  • komt tot stand na een gezamenlijke verkenning en analyse van een inhoudelijk of regio-gebonden vraagstuk
  • formuleert een aansprekende ambitie over de aanpak van dit vraagstuk;
  • stimuleert agglomeratie-effecten (massa, schaalvoordelen) door samenwerking tussen en/of binnen stedelijke regio’s;
  • bestaat uit een samenwerking tussen uiteenlopende publieke en private partijen, waaronder het Rijk;
  • is innovatief en gericht op doorbraken, door bijvoorbeeld bestaande systemen anders vorm te geven. Hierbij hanteren we het motto uit het Pact van Amsterdam: betere regelgeving, betere financiering en meer kennisdeling;
  • is (inter)nationaal aansprekend en opschaalbaar.

 

Wat moet ik ‘meebrengen’ om aan een City Deal mee te doen?

Een deelnemer moet alleen maar meedoen als het hem wat oplevert. Een stad zit met een vraagstuk of ziet een kans. De City Deal kan helpen dat concrete vraagstuk op te lossen of verder te brengen. Het enige wat een deelnemer verder mee moet brengen is toewijding en voldoende bijdrage in personele inzet en middelen.

 

Stuur ons je voorstel voor een City Deal

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Max. bestandsgrootte: 2 MB.