Over Agenda Stad

Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke omgeving en dit zal de komende decennia nog verder toenemen.

Verstedelijking kent echter ook een keerzijde; de sociale en fysieke leefbaarheid staat in de steden stevig onder druk. Het is dan ook zaak de economische potenties van de verstedelijking zo goed mogelijk te benutten en de nadelen waar mogelijk te ondervangen.

Slimme steden

Wereldwijd staan steden voor een aantal flinke nieuwe uitdagingen, zoals energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Slimme steden, de winnaars van morgen, slagen erin de economische voordelen van de stad op een intelligente wijze te koppelen aan deze grote maatschappelijke uitdagingen.

Steden zijn internationaal ook steeds scherper met elkaar in concurrentie. Internationaal zal Nederland alleen een rol van betekenis kunnen blijven spelen als we de slagkracht van ons stedennetwerk, van dicht bij elkaar gelegen kleinere steden, zo goed mogelijk weten te versterken en benutten.

City Deals

Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit doen we door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie-opgaven. Hierin werken ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal.

Bij City Deals gaat het om het realiseren van inhoudelijke resultaten en om het leren van de manier waarop partijen samenwerken binnen City Deals. Wat werkt goed en wat minder?

Partnerships

Voor veel opgaven is de EU een onmisbare speler, bijvoorbeeld waar het gaat om energievraagstukken of de inclusie van migranten. Daarom zijn in Europees verband de Partnerships in het leven geroepen. Inmiddels zijn veertien Partnerships gestart met tientallen betrokken Europese steden, waaronder zeven Nederlandse. Deze Partnerships doen, vanuit het perspectief van de steden, concrete voorstellen voor betere Europese regelgeving, een betere toegang voor steden tot Europese fondsen en betere kennisdeling. In het in mei 2016 vastgestelde Pact van Amsterdam hebben de Europese lidstaten afgesproken dat de Europese Commissie ook daadwerkelijk iets doet met de uitkomsten van de Partnerships.

Wat levert Agenda Stad concreet op?

City Deals en Partnerships zorgen in algemene zin voor een stevige impuls bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Op stedelijk niveau komen deze opgaven samen in concrete projecten, én concentreert zich de kennis om innovaties te ontwikkelen. Uniek aan samenwerking in City Deals en Partnerships is dat tegelijkertijd wordt gewerkt aan aanpassing van nationale en Europese kaders (regelgeving, geld) om praktische oplossingen voor transities mogelijk te maken.

Vooruitblik

Het komende jaar werken we met Agenda Stad aan concrete resultaten in bestaande en nieuwe City Deals en Partnerships en starten we nieuwe coalities met steden. We werken toe naar geslaagde praktijkvoorbeelden die de transitiekracht van steden illustreren. We vergroten hun impact door deze te verankeren in lokaal, nationaal en Europees beleid. Waar mogelijk organiseren we innovatieve, publiek-private  financieringsconstructies om vernieuwende projecten waar te kunnen maken.

Elk jaar agenderen we de kracht van steden nadrukkelijker in het politieke debat. Dit doen we onder andere met de organisatie van de Dag van de Stad, waar steden, departementen, bedrijven en wetenschap door het uitwisselen van kennis en inspiratie steden beter in positie brengen om specifieke transities vorm te geven. Ook verkennen we welk investeringsvragen deze transities met zich meebrengen.

Kortom, een inhoudelijke Agenda voor de Stad gebaseerd op praktische resultaten en gericht op politieke impact, dat is Agenda Stad. Het beste moet nog komen.