Openbare Ruimte

Status citydeal: in uitvoering

Op donderdag 29 oktober 2020 gaat de City Deal Openbare Ruimte van start. Dan ondertekenen de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden en de ministeries van BZK en LNV de City Deal. Andere partners volgen later dit jaar.

De City Deal Openbare Ruimte gebruikt een onderzoekende en ontwerpende aanpak om tot geïntegreerde oplossingen te komen voor de grote druk op het gebruik, beheer en de inrichting van onze leefomgeving. De verschillende transitie- en verdichtingsopgaven leveren steden namelijk grote organisatorische en financiële uitdagingen op. Alleen door de opgaven in samenhang op te pakken kan voorkomen worden dat de claim op ruimte, geld, menselijk incasseringsvermogen, natuur én menskracht, te groot wordt. De partners in de City Deal gaan daarom met grote energie en betrokkenheid samen aan de slag en pakken de signalen uit steden, infrabeheer, aannemers en adviseurs op dat nieuwe methoden nodig zijn.

De City Deal richt zich daarom de komende drie jaar op implementatie en uitvoering langs de volgende werklijnen:

Deelthema Innovatieve businesscases en financieringsstrategieën

Hoe te komen tot innovatieve businesscases en financieringsstrategieën voor meervoudige doelen en verschillende stakeholders. Hoe kunnen investerings- en vervangingsinvesteringsbudgetten geïntegreerd worden en welke ‘juridische’ belemmeringen ontstaan door deze nieuwe aanpak? Hoe kan de levensyclus van materialen en grondstoffen uitgangspunt worden in plaats van de eenmalige investering?

Deelthema Samenwerking stakeholders, gemeente en partners

Samenwerking is cruciaal en vindt op lokaal niveau al plaats, maar op grote schaal en lange termijn nog onvoldoende. Welke procesvorm bevordert om tot ontwerp en projectovereenkomst te komen? En welke rol kan ontwerpend onderzoek hier in spelen? Hoe kunnen steden partners samen strategisch programmeren voor de totale investerings- en beheercyclus boven en onder grond? En op welke wijze kan ruimte gecreëerd worden voor participatie zodat bewoners een gelijkwaardige partij worden?

Deelthema Data op orde

Strategische samenwerking vergt uitwisseling en beheer van data tussen verschillende stakeholders. Welke data is beschikbaar en welke moet nog worden ontsloten? En welke landelijke sleutelspelers zijn hierin nodig? Welke modellen en instrumenten zijn nodig op stedelijk en projectniveau? Welke ervaringen zijn er met goede voorbeelden?

Deelthema Instrumentarium Omgevingswet

De Omgevingswet biedt het instrumentarium en de flexibiliteit om transitieopgaven integraal te verwezenlijken in de leefomgeving? Hoe zetten we deze instrumenten in? Hierbij is door de toenemende ruimtedruk samenhang in de programmering van boven- en ondergrond van belang. Welk instrumentarium kan hier onder de Omgevingswet voor ontwikkeld worden? Hoe zorg je voor een optimale samenhang tussen de omgevingsvisies en omgevingsplannen die in een continue wisselwerking tussen regionale, stedelijke en wijkgerichte opaven tot stand komen?

Deelthema Gezonde, klimaatrobuuste, natuurinclusieve en veilig leefomgeving

De openbare ruimte is een sociaal-culturele leeflaag die van grote woorde is voor inwoners en flora en fauna. Daarom dient vanuit een integrale en inclusieve blik beschouwd te worden hoe ingrepen in de openbare ruimte bijdragen aan een gezonde leefomgeving die mobiliteit, bewegen en ontmoeten faciliteert. Hoe wordt een veilige leefomgeving geborgd met voldoende toegankelijkheid en sociale controle? Hoe dragen ingrepen in de openbare ruimte bij aan voldoende (herstel van de) biodiversiteit, het bodemleven en een ‘groen-blauwe’ stedelijke structuur? En hoe kan de ruimtelijke omgeving worden aangepast om de gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen? En hoe kan de ontworpen methodiek voor een integrale aanpak van de openbare ruimte worden doorontwikkeld en bijdragen aan een nationale werkwijze?

Meer informatie

Wilt u meer weten over de City Deal Openbare Ruimte of heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met projectleider Bart Stoffels of mail ons via het contactformulier.