Energieke wijken, duurzaam en sociaal

Status citydeal: in uitvoering

Nederland staat voor een stevige opgave om de doelen en afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Hiervoor is het nodig om anders om te gaan met energie en grondstoffen. Zo zullen er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen ‘van het aardgas af’ gaan. De energietransitie is echter niet de enige opgave in wijken. Zeker in kwetsbare wijken spelen ook andere opgaven, zoals schuldenproblematiek, werkloosheid en onveiligheid. In plaats van het laten concurreren van deze verschillende opgaven, beoogt de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, om ze te verbinden.

Logo Energieke wijken

De energietransitie kan bijdragen aan de lokale werkgelegenheid doordat de transitie banen oplevert. En aan het verbeteren van de openbare ruimte, door meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeting te creëren. En aan het reduceren van schuldenproblematiek en gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door energiearmoede tegen te gaan, te zorgen voor schonere lucht in huizen en door eenzaamheid te bestrijden. Door zo aan te sluiten bij de dagelijkse zorgen van bewoners, wordt tevens het draagvlak voor de energietransitie vergroot. Voor de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal is het aardgasvrij maken van wijken geen doel op zich, maar een middel om de dagelijkse uitdagingen van bewoners van kwetsbare wijken aan te pakken. Op deze manier verbindt de City Deal de Rijksprogramma’s Agenda Stad, Aardgasvrije Wijken en Leefbaarheid en Veiligheid.

Deze drie Rijksprogramma’s zetten gezamenlijk met gemeenten, maatschappelijke partijen en departementen in op experimenteren en innoveren, waarbij resultaten worden opgeschaald en indien nodig doorbraken worden gerealiseerd in wet- en regelgeving. Met de concrete praktijk in buurten en huishoudens als vertrekpunt. Door het gezamenlijk oogsten van koppelkansen die energietransitie verbinden aan sociale opgaven en leefbaarheid, creëren we betere wijken en buurten. De experimenten hebben als doel om het inzicht te vergroten in wat een gekoppelde aanpak van sociaal en fysiek oplevert voor de kwetsbare wijken, en welke specifieke inzet en aanpak daarbij doeltreffend is.

Deze doelstelling van de City Deal valt uiteen in vier verschillende werklijnen:

1) Kansen voor kwetsbare huishoudens
2) Naar werk en opleiding
3) Stimulering particuliere eigenaren
4) Met de energietransitie naar een betere openbare ruimte

Bekijk ook waarom de huidige partners van deze City Deal het belangrijk vinden om deel te nemen aan deze City Deal. Actuele ontwikkelingen en meer nieuws over deze City Deal is te vinden op de website CityDealEnergiekeWijken.nl.

 

Contact

Wil je meer weten over deze City Deal of heb je interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met projectleider Regien van Adrichem of laat een berichtje achter op onze Contact-pagina.