Hoe te komen tot citydeals in het kader van Agenda Stad? Wie? Wanneer? Fase 1 Fase 2 Fase 5 Fase 7 Fase 6 Oproep proposities Kernteam november 2014 vanaf nov. 2014 vanaf jan. 2016 vanaf jan. 2017 vanaf jan. 2017 Formulering proposities Steden & stakeholders Uitvoering citydeals Citydealpartners Evaluatie citydeals Citydealpartners en kernteam Opschaling resultaten Citydealpartners, steden & stakeholders en anderen Fase 3 Ordening en bemensing Kernteam, steden & stakeholders vanaf mei 2015 Fase 4 vanaf aug. 2015 Voorbereiding citydeals Steden & stakeholders en caseteams (coalities) Uit welke stappen bestaat fase 3? Wie? Wat? Wanneer? Stap 1: Ordening voorstellen Stap 2: Formatie caseteams Caseteams voeren gesprekken met steden & stakeholders om onderwerpen aan te scherpen en bekijken welke onderwerpen geschikt zijn voor een citydeal. mei - juli 2015 juli 2015 DG’s stellen per onderwerp een multidisciplinair team beschikbaar met leden uit verschillende departementen (caseteams). DG-overleg 8 juli DG-overleg 8 juli DG-overleg 18 juni Eerstverantwoordelijke DG’s van betreffende departementen Het kernteam voert verkennende gesprekken met (regionale) stedennetwerken en stakeholders. Het kernteam ordent en selecteert per thema een beperkt aantal onderwerpen en steden. ingediende proposities en de 250 voorstellen. Het kernteam ordent 19 Het DG-overleg stelt de werkwijze vast. Het kernteam in samen werking met departementen, en steden & stakeholders Uit welke stappen bestaat fase 4? Wie? Wat? Wanneer? Stap 1: Uitwerking voorstellen Stap 2: Voorbereiding citydeals Citydealpartners bekrachtigen een citydeal formeel. Caseteams informeren het kernteam over de voortgang. Uitvoering van de citydeal is fase 5. augustus - oktober 2015 vanaf oktober 2015 DG-overleg 18 augustus DG-overleggen september en oktober DG-overleg oktober Conferentie november vastleggen ervan in concrete afspraken. Na informele toetsing van voorstellen voor citydeals volgt het Citydealpartners Coalities werken onderwerpen uit tot voorstellen voor citydeals in de vorm van een twopager. Caseteams informeren het kernteam over de voortgang. Steden & stakeholders en caseteams (coalities) Steden & stakeholders en caseteams selecteren onderwerpen die kunnen leiden tot een citydeal en vormen een coalitie. gemaakt door: 2015

Na de totstandkoming van de stedenproposities en de publicatie van de kamerbrieven is het nu zaak om tot een effectieve samenwerking rond concrete City Deals te komen. Agenda Stad heeft 11 thema’s geïdentificeerd die door steden zijn aangedragen. Agenda Stad zal themagewijs het gesprek organiseren tussen experts uit een aantal steden en relevante vakdepartementen. Hieronder staan de thema’s.

 1. Data-infrastructuur
  Aandachtsvelden: goede nationale en internationale digitale verbindingen, open data, privacy, mededinging, veiligheid, diensteninnovatie
 2. Stedelijke bereikbaarheid (last and first mile)
  Aandachtsvelden: modal split, fiets, autodelen, stadsdistributie, vervoer, ict centrumontwikkeling
 3. Circulaire stad
  Aandachtsvelden: afvalstromen, deeleconomie, verduurzaming, resilient cities
 4. Topcampussen / innovatiemilieus
  Aandachtsvelden: campussen, ecosysteem voor innovatie, vestigingsklimaat
 5. Next economy
  Aandachtsvelden: onderwijs-arbeidsmarkt, maakindustrie, start-ups
 6. Energietransitie
  Aandachtsvelden: energienetten, energieopwekking, integratie leefomgeving, regionale profilering
 7. Sociale arrangementen
  Aandachtsvelden: efficiënt sociaal vangnet, maatschappelijk verantwoord ondernemen, private financiering sociaal domein
 8. Grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt
  Aandachtsvelden: leren, werken en ondernemen over de grens
 9. Gezonde stad en leefkwaliteit
  Aandachtsvelden: interactie leefomgeving, gezondheid, nieuwe zorgconcepten
 10. Klimaatadaptatie
  Aandachtsvelden: integratie klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling
 11. Stedelijke transformatie
  Aandachtsvelden: leegstand, verdichting, energieneutrale gebouwen, voorzieningenniveau