Kennisdelingsdag Nijmegen: ‘Welke kansen bieden MDT en CDKM voor onderwijs in en met de stad?’

Locatie: Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen. Zaal: Red Room
Startdatum: 21 december - 21 december
12:00 - 15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Tijdens de landelijke CDKM-dag op 13 november in ‘s-Hertogenbosch, was MDT via een interactieve stand en deelsessie goed vertegenwoordigd. Ben je nieuwsgierig hoe Maatschappelijke Diensttijd en de City Deal Kennis Maken elkaar verder kunnen elkaar versterken? Kom dan op 21 december a.s. naar Nijmegen!

Op 21 december a.s. vindt in Nijmegen de allereerste editie van de MDT City Take Over plaats. Dit is een initiatief van de Gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen en het Kernteam MDT (ministerie van OCW). Tijdens de City Take Over nemen duizend jongeren de stad over en zetten zij zich in voor maatschappelijke activiteiten. Zo hebben jongeren op één dag massaal een enorme positieve impact op de stad. En om hen hiervoor te bedanken, wordt de dag afgesloten met een groots feest.  De MDT City Take Over heeft tevens tot doel om zichtbaarheid en bekendheid voor MDT te genereren.

Graag nodigen we zowel het landelijke netwerk van de City Deal Kennis Maken als de lokale netwerkorganisaties Ieder Talent Telt, Groen Gezond en in Beweging en RVN@ uit om kennis te maken met dit vrij nieuwe fenomeen. We heten je van harte welkom op 21 december bij de kennisdelingssessie ‘Welke kansen bieden MDT en CDKM voor onderwijs in en met de stad?’.

Na ontvangst met een lunch is er een interactieve kennisdelingssessie met het ministerie van OCW en CDKM en kun je in een pressure cooker zelf al direct ideeën voor je eigen stad bedenken. Daarna maken we een stadswandeling langs de activiteiten die studenten in de stad organiseren én bezoeken we het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Het zal bruisen in de binnenstad! Bij terugkomst in de Lindenberg neem je een kijkje bij de Challenges waar mbo-hbo-en wo-studenten samen werken aan een stadscamping of een stadspark. Zij pitchen hun ideeën voor professionals en de wethouder zal hun werk in ontvangst nemen. We sluiten af met een netwerkborrel.

Locatie: De Lindenberg, in het centrum. Meer info over bereikbaarheid.

Programma: Het volledige programma is hier te vinden.

Inschrijven: We hebben plaats voor max. 50 deelnemers. Meld je snel aan via dit formulier.

Tot ziens in Nijmegen!

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Financiële Regeling CDKM & Verkenning Comenius beurs

Locatie: Meeting Plaza, Utrecht
02 juli
11:30 - 14:45
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken
Inspiratie delen tijdens de lunch. Tweede Kennisdelingsdag CD Kennis Maken, 1 november 2018. Foto: Florencia Jadia.

11:30-12:45 Informatiebijeenkomst Financiële Regeling CDKM

12:45-13:15 Lunchmoment met Comeniusbeurswinnaars

13:15-14:45 Informatiebijeenkomst Verkenning Comeniusbeurs

U kunt zich aanmelden voor één of meerdere onderdelen van deze dag via de volgende link: https://forms.gle/6i8Q9xgEJ4SB7ocP7.

Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De deelnemende steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten en onderzoekers. Centraal in deze City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Anno 2023 maken maar liefst 20 steden en hun kennisinstellingen actief deel uit van de City Deal Kennis Maken.

De City Deal heeft drie doelen voor ogen:

  1. Het versterken van de kennisverbinding tussen stadbestuur en kennisinstellingen rond grootstedelijke thema’s.
  2. Het creëren van een rijke leeromgeving voor studenten, docenten en onderzoekers. Hierbij staat de diversiteit van samenwerkingsverbanden centraal: van multidisciplinaire en multilevel (mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verbanden. Zij worden beter voorbereid op de opgaven van morgen en de binding van talent aan stad en regio wordt versterkt.
  3. Het versneld oplossen van maatschappelijke opgaven in steden, door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig te betrekken. Verankering van succesformules, kennisuitwisseling en monitoring van de voortgang. De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties, pilots en projecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Voor meer informatie over de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanagers Christiaan Seemann (+31 6 51975776) en Roselinde Wijnands (+31 6 83493006)

7 Juni – City Deal Kennis Maken Landelijke Kennisdelingsdag in Groningen

Locatie: Forum Groningen
Startdatum: 07 juni - 07 juni
10:00 - 17:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Op 7 juni vindt de eerste kennisdelingsdag van het City Deal Kennis Maken netwerk in 2024 plaats in het fraaie Forum Groningen.

Tijdens de twee jaarlijkse kennisdelingsdagen, delen de 20 CDKM-steden kennis, expertise en inspirerende voorbeelden met iedereen die geïnteresseerd is in de kennisverbinding tussen lokale overheid en kennisinstellingen en in het snijvlak van maatschappelijke opgaven en innovatief onderwijs en onderzoek. Docenten, onderzoekers, studenten, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een programma vol workshops en excursies waarin rijke voorbeelden uit Groningen en de andere CDKM-steden de revue zullen passeren.

Let op: deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via https://forms.gle/LvvbnCsFUynzyf8i6

Mede namens de Groningse CDKM-partners: Hanze, Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college, Noorderpoort, WIJ Groningen en Gemeente Groningen: graag tot ziens op 7 juni!

 

Programma Landelijke CDKM-dag Groningen

N.B. De komende weken wordt het programma aangevuld met alle sessies en sprekers.

10:00 – 10:45  Inloop en ontvangst

10:45 – 11:00  Plenair: Welkomstwoord door Burgemeester Koen Schuiling

11:00 – 11:30  Plenair: Kennismaking met het Groningse kennisecosysteem en WIJS

11:30 – 11:40  Pauze

11:40 – 12:50  Sessies ronde 1

12:50 – 13:40  Lunchpauze

13:40 – 14:50  Sessies ronde 2

14:50 – 15:00  Pauze

15:00 – 17:00  Excursies en netwerkborrel

 

Sessie 1: Studentensteunpunten
Bewoners van de stad Groningen zitten soms met grote of kleine vragen waar ze zelf niet direct een antwoord op weten. Voor die vragen staat WIJS voor hen klaar. Op maandag tot en met donderdag kunnen ze voor kleinschalige vragen terecht bij een van de steunpunten van WIJS. Steunpunten zijn locaties waar studenten van verschillende opleidingen zich inzetten om bewoners ondersteuning te bieden bij uiteenlopende vraagstukken. Zo zetten meer dan 70 studenten (mbo, hbo en wo) zich wekelijks in om bewoners met o.a. financiële, juridische, digitale of ondernemersvragen uit de brand te helpen. Op deze steunpunten geeft WIJS studenten in Groningen de kans om van betekenis te zijn voor de stad en zich tegelijk te ontwikkelen als professional door het inzetten van hun kennis en expertise. De input van bewoners is daarbij onmisbaar! Hoe werkt dat precies? En waar lopen we tegenaan?

Tijdens deze workshop leer je meer over hoe de Groninger studentensteunpunten zijn ingericht, hoe samenleving en onderwijs gezamenlijk optrekken in de inrichting van deze Steunpunten en kun je met coördinatoren en studenten in gesprek.

Sessie 2: Meet-o-Theek, de bibliotheek voor meetinstrumenten
Citizen Science wordt al geruime tijd ingezet als een manier om bewoners actief in te zetten bij de dataverzameling voor wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd kan burgerwetenschap ook gebruikt worden als instrument voor wetenschapscommunicatie, om deelnemers inzicht te geven in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Via deze wisselwerking worden wetenschap en de samenleving met elkaar verbonden.

Precies deze twee doelen probeert het burgerwetenschapsprogramma ‘CurioUs?’ van Rijksuniversiteit Groningen en Forum Groningen te combineren door
1. het uitvoeren van burgerwetenschapsprojecten op basis van wetenschappelijke vragen van wetenschappers
2. de Meet-o-Theek, een uitleenloket voor meetapparatuur die nieuwsgierige bewoners in staat stelt om zelf aan de slag te gaan met hun eigen vragen.

Tijdens deze workshop ontdek je hoe CurioUs burgerwetenschap inzet en voor welke doeleinden jij zelf burgerwetenschap zou kunnen inzetten.

Sessie 3: Strategische Kennisallianties
Het Akkoord van Groningen is het strategisch samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Martini Ziekenhuis, de provincie Groningen, Noorderpoort, het Alfa-college en de gemeente Groningen.

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn de dynamo’s van de Groningse kenniseconomie en dragen bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De interactie tussen onderzoekers, beleidsmakers, studenten, docenten en bestuurders heeft in Groningen een enorme vlucht genomen. Samenwerken, het benutten van elkaars kennis en programma’s opzetten gaat niet altijd vanzelf. Strategische afstemming tussen de grote kennisinstellingen en het lokale bestuur is nodig om het maximale te halen uit de in Groningen aanwezige kennis en deze duurzaam voort te zetten.
Deze workshop zoomt in op de Groningse multidisciplinaire samenwerkingen.

Sessie 4: Stadslabs & Hybride Leeromgevingen
In de twintig steden van het City Deal Kennis Maken netwerk, zijn diverse leeromgevingen te vinden. Soms fysiek aanwezig in de wijk, zoals buurtcampussen en stadslabs, soms in een gemengde vorm. Welke methodieken kunnen worden gebruikt bij het samenbrengen van maatschappij en kennisinstellingen, van bewoners en studenten? En hoe meet je en maak je inzichtelijk wat de impact is van deze bijzondere leerplaatsen? Diverse voorbeelden en werkwijzen worden in deze workshop gedeeld. Allereerst door het bruisende Urban Living Lab Breda dat al sinds 2019 de krachten van bewoners, studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers, ondersteuners, beleidsmakers en begunstigers bundelt om te werken aan een toekomstbestendige en vitale stad. In Eindhoven en Tilburg brengen maar liefst 131 Hybride Leeromgevingen (HLO’s) onderwijs, onderzoek en leren in de praktijk samen. Via design thinking wordt een aantal van deze leeromgevingen geanalyseerd, om zo tot het ideale HLO-model te komen.

Sessie 5: Wederkerig leren in de waaier
Wijkinzet Jongeren en Studenten (WIJS) draait sinds dit jaar drie Ateliers, ‘multilevel’ onderwijsprogramma’s in wijkcentra in Groningen en Hoogezand. In deze Ateliers gaan studenten mbo, hbo en universiteit gezamenlijk met een vraagstuk uit de wijk aan de slag. Wat zijn de kernprincipes van deze ateliers? En op welk didactisch framework zijn ze gestoeld? Hoe zorg je voor een effectief programma, waar zowel de studenten mbo, hbo en wo als de bewoners uit de wijk wat aan hebben? In deze workshop leer je meer over wederkerig leren in ‘de waaier’, de krachten, maar ook de dilemma’s rondom deze onderwijsvormen.

Sessie 6: De Wetenschapswinkelmethode
Hoe verbind je kennis en inzichten van de wetenschap en het maatschappelijke domein met elkaar? En hoe zorg je dat de universiteit kan bijdragen en het oplossen en agenderen van verschillende maatschappelijke uitdagingen? In deze interactieve sessie laat Yorick Karseboom (voorzitter Wetenschapswinkels RUG) zien hoe de wetenschapswinkels van de RUG samenwerken met verschillende lokale initiatieven om op deze manier maatschappij en wetenschap te verbinden.

Via de wetenschapswinkels wordt onderzoek gedaan voor maatschappelijke organisaties, van buurtgroepen tot grotere non-profit; vaak door studenten onder begeleiding van wetenschappelijke staf. Omdat de studenten er studiepunten voor krijgen, is deze service gratis. Zo kan elke organisatie er gebruik van maken. De student leert, de organisatie krijgt onderzoekscapaciteit, de onderzoeker krijgt data en kan wellicht publiceren en de universiteit creëert een directe impact. Daarnaast brengt het de burger op een andere manier in aanraking met wetenschap.

Tijdens deze workshop wordt de wetenschapswinkelmethode uitgelicht, alsmede verschillende geslaagde projecten met lokale partners. Daarnaast denken we samen na over de verschillende uitdagingen die komen kijken bij het navigeren tussen de wetenschap en de samenleving.

Sessie 7: Werken in netwerkorganisaties
Veel opgaven uit het onderwijs en de maatschappij overstijgen de grenzen van één organisatie. Zo ook de opgave van WIJS: Studenten en inwoners in Groningen met elkaar verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.

WIJS bestaat daardoor uit meerdere partijen uit de samenleving en het onderwijs die hun krachten bundelen om zo domein overstijgend samen te werken. Dit wordt ook wel een netwerkorganisatie genoemd. Dit klinkt mooi, maar hoe doe je dat nu echt? Want deelname aan een netwerkorganisatie als WIJS betekent dat je automatisch werkt aan de doelen en belangen van andere betrokkenen. Een fundamentele kernactiviteit van WIJS is daarom samenwerken vanuit de waarden: gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid en wederkerigheid.

Deze workshop gaat over hoe je als team deze drie waarden op kan nemen in je dagelijkse organisatie en samenwerking. We gaan met elkaar: bespreken hoe je ambities en belangen helder krijgt, oefenen hoe halen en brengen in evenwicht kan blijven en do’s en dont’s.

Sessie 8: Masterplan Campussen – Vitaliteitscampus
Onze leefomgeving wordt steeds sneller en ingewikkelder. Tegelijkertijd stijgt onze levensverwachting en hebben we andere, soms zelfs nieuwe vaardigheden en levenshoudingen nodig om actief te blijven meedoen. De Vitaliteitscampus draagt bij aan de kwaliteit van leven in onze samenleving en loopt voorop in de realisatie van een vitale regio. In de Vitaliteitscampus werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen met elkaar aan vitaliteitsvraagstukken in Groningen en Drenthe. De Vitaliteitscampus is één van de aangewezen locaties voor ontwikkeling tijdens de pilotfase van Masterplan Campussen.

Het doel van de Vitaliteitscampus is het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-onderwijs dat breed opgeleide professionals aflevert of bijschoolt. Dit om nóg beter aan te sluiten bij de vragen uit de praktijk en de behoefte en vraagstukken vanuit de samenleving.

Tijdens deze workshop vertellen Ineke Yska en Jasper van Buiten meer over de rollen, ambities  en totstandkoming van de Vitaliteitscampus.

Excursie 1: CrossWise
CrossWise is een omvangrijk en langjarig samenwerkingsprogramma in Noord-Nederland tussen vier noordelijke onderwijsinstellingen (Alfa-college, Noorderpoort, NHL Stenden Hogeschool en Hanze Groningen), SPOT en de gemeente Groningen. Deze samenwerking is gericht op de toekomstbestendigheid van de deelnemende partijen. Zo werken we aan de aansluiting van het onderwijs op de praktijk, leiden we jonge talenten van uiteenlopende beroepsopleidingen op tot professionals in de podium- en evenementenbranche en bereiden we SPOT (De (nieuwe) Oosterpoort en de Stadsschouwburg) voor op toekomstige ontwikkelingen.

CrossWise doet dit door in De Oosterpoort een bruisende experimenteer- en praktijkomgeving te bieden, waar studenten en docenten van de verschillende onderwijsinstellingen én cultuurprofessionals van SPOT samen leren en innoveren. Dat gebeurt onder andere in innovatielabs, tijdens projecten en stages. Tijdens deze excursie maak je meer kennis met CrossWise middels een interactieve presentatie en een korte rondleiding door SPOT.

Excursie 2: stadswandeling
Informatie volgt

Leermiddag Opschaling

Locatie: Online
17 februari
13:30 - 15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Om het CDKM netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen in de zoektocht rond het relatief nieuwe thema “Opschaling”, bieden wij het komende jaar vier leermiddagen aan. Elke leermiddag wordt begeleid door opschalingsexperts en behandelt per editie andere thema’s. Daarbij wordt voor iedere leermiddag lesmateriaal voorbereid: een document van 3 tot 5 pagina’s met relevante ideeën, theorieën en (wetenschappelijke) publicaties, waarbij deze worden verbonden aan relevante voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het lesmateriaal zal ook een leeslijst bevatten met (academische) publicaties als voorbereiding en naslagwerk.

In januari volgt een formele uitnodiging. Aan het einde van het traject brengen we alle inzichten samen in een publicatie. De publicatie combineert inzichten uit het lesmateriaal met ervaringen en geleerde lessen van de deelnemers, en wordt gepresenteerd op de CDKM dag van vrijdag 11 november.

Leermiddag Opschaling

Locatie: Online/Fysiek nnb
14 april
13:00 - 15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Om het CDKM netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen in de zoektocht rond het relatief nieuwe thema “Opschaling”, bieden wij het komende jaar vier leermiddagen aan. Elke leermiddag wordt begeleid door opschalingsexperts en behandelt per editie andere thema’s. Daarbij wordt voor iedere leermiddag lesmateriaal voorbereid: een document van 3 tot 5 pagina’s met relevante ideeën, theorieën en (wetenschappelijke) publicaties, waarbij deze worden verbonden aan relevante voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het lesmateriaal zal ook een leeslijst bevatten met (academische) publicaties als voorbereiding en naslagwerk.

In januari volgt een formele uitnodiging. Aan het einde van het traject brengen we alle inzichten samen in een publicatie. De publicatie combineert inzichten uit het lesmateriaal met ervaringen en geleerde lessen van de deelnemers, en wordt gepresenteerd op de CDKM dag van vrijdag 11 november.

City Deal Kennis Maken op bezoek bij Frisian Design Factory

Locatie: Blokhuispoort, Leeuwarden
22 september
10.30 - 15.00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

De Frisian Design Factory (FDF) is gevestigd in de Blokhuispoort, een voormalige gevangenis en nu een creatieve broedplaats en innovatiehub.
We werken aan innovatie in en ontwikkeling van het sociaal economisch klimaat in het Noorden. De FDF ontwikkelt de leeromgeving van de toekomst. Een omgeving waarin studenten, onderzoekers, bedrijfsleven, overheid en burgers samen werken aan de vraagstukken van morgen.

Leren van elkaar, open source, co-creatie, radicale duurzaamheid en inclusiviteit vormen de basis voor wat we doen.

Binnen het fusieproces van de NHL en Stenden, vervult de FDF een voorbeeldfunctie en zijn we procesmatig en inhoudelijk ook bij die ontwikkeling betrokken. We werken intensief samen met gemeente en provincie.
In het afgelopen jaar hebben we minstens 40 kleine en grotere projecten met studenten en partijen van buiten gedraaid (zie de presentatie in de bijlage).
Binnen de FDF zijn een aantal minoren (Business Model Studio en Frisian Design Factory) waar studenten werken aan deze projecten. Daarnaast werken de studenten in september samen met met masterstudenten van de universiteit van Melbourne, onderdeel van Eco Acupuncture Lab.

Tijdens het bezoek willen we, behalve laten zien wat we doen, ook graag een sessie houden waarbij we vooral willen inzoomen op de integratie onderzoek en projecten in de buitenwereld. Hoe kunnen lectoraten, PhD’s en masters participeren?

Onderstaand sturen we opzet programma:
10.30 – 11.00 Inloop in de Wasknijper
11:00 – 12:00 Introductie Albert van der Kooij + rondleiding Innovatiehub Blokhuispoort
12:00 – 13:00 Lunch Proefverlof
13:00 – 14:00 Sessie/workshop Chris Ryan
14:00 – 15:00 Discussie
15:00   Afsluiting

Studiereis Bristol (VK)

Locatie: Bristol, Engeland
Startdatum: 16 januari - 18 januari
09:00 - 23:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Na de succesvolle studiereis naar Gent begin 2018, reist de City Deal Kennis Maken ditmaal af naar het Engelse Bristol, van 16 tot 18 januari.

De studiereis is inmiddels volgeboekt. Na afloop lees je op de City Deal-pagina uiteraard een verslag van de studiereis

Leermiddag Opschaling

Locatie: CDKM Dag
03 juni
13:00 - 15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Om het CDKM netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen in de zoektocht rond het relatief nieuwe thema “Opschaling”, bieden wij het komende jaar vier leermiddagen aan. Elke leermiddag wordt begeleid door opschalingsexperts en behandelt per editie andere thema’s. Daarbij wordt voor iedere leermiddag lesmateriaal voorbereid: een document van 3 tot 5 pagina’s met relevante ideeën, theorieën en (wetenschappelijke) publicaties, waarbij deze worden verbonden aan relevante voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het lesmateriaal zal ook een leeslijst bevatten met (academische) publicaties als voorbereiding en naslagwerk.

In januari volgt een formele uitnodiging. Aan het einde van het traject brengen we alle inzichten samen in een publicatie. De publicatie combineert inzichten uit het lesmateriaal met ervaringen en geleerde lessen van de deelnemers, en wordt gepresenteerd op de CDKM dag van vrijdag 11 november.

Bestuurlijk diner pensant City Deal Kennis Maken met minister Dijkgraaf

Locatie: ROC Mondriaan, Den Haag
30 november
17:30 - 21:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Besloten bijeenkomst. Meer informatie volgt.