in uitvoering

Kennis Maken

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Acht grote HBO-steden verwelkomd in City Deal Kennis Maken

Tijdens het Diner Pensant met de minister van OCW zijn op maandag 2 juli 2018 acht grotere hbo-steden toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Met de toetreding van Deventer, Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Leeuwarden, Ede en Arnhem, is het kennisnetwerk van de City Deal en dus ook het potentieel voor waardevolle kennisdeling enorm toegenomen. De acht steden vertegenwoordigen ruim 120.000 studenten.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417).

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

In een goedgevulde theaterzaal van het Koning Willem I College in Den Bosch trapte de vierde kennisdelingsdag van de City Deal Kennis Maken af met een muzikaal optreden van twee studenten. Een kleine 200 deelnemers van gemeenten, kennisinstellingen en andere partners ...
Van jeugdzorg, schuldhulpverlening, het stimuleren van aardgasvrije wijken tot het tegengaan van criminele ondermijning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor steeds meer maatschappelijke opgaven. Ze beschikken echter lang niet altijd over de nodige data, informatie en kennis om die ...
De gemeente is al lang niet meer de baas over de stad. De stad wordt immers gemaakt door allemaal partners samen. Van maatschappelijke organisaties zoals  onderwijsinstellingen tot ondernemers, van professionals tot burgers.. Maar daar is wel kennisuitwisseling en kennisontwikkeling ...
Begin september trapte Maastricht af met de City Deal Kennis Weken. In dit collegejaar doen er circa vierhonderd studenten mee met de City Deal Kennis Maken, die vooral zijn gericht op circulaire en inclusieve wijken. Meer aanvragen zijn in behandeling. Geen enkele andere stad kent zo’n ...
Amsterdam kende nog geen technische universiteit. Daarom zette de hoofdstad zichzelf open als Living Lab voor de universiteiten van Wageningen en Delft die samen met het Amerikaanse MIT studenten en onderzoekers laten werken aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Paul Althuis, ...

Onze Partners