Zicht op ondermijning

Status citydeal: in uitvoering

De ambitie van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ is een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit door gebruik te maken van nieuwe methoden van Data Analytics. Overheden werken daarin samen, door kennis en informatie breed te delen en elkaar bij gebruik van deze nieuwe methoden te ondersteunen.

Met als resultaat het verkrijgen van beter inzicht in de onderliggende patronen en fenomenen van ondermijnende criminaliteit en in de maatschappelijke weerbaarheid.

De City Deal Zicht op Ondermijning is een van de diverse initiatieven waarmee het gebruik van data-analytics voor de aanpak van maatschappelijke problemen wordt verkend. Zo bouwt deze City Deal onder andere voort op de City Deal Stedelijke veiligheid en programma’s zoals ‘Big Data voor veiligheidstoepassingen’ van The Hague Security Delta.

De City Deal is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Politie, het OM en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën/Belastingdienst.

Lees de hele tekst zoals die gepubliceerd is in de Staatscourant.

Update maart 2020

De succesvolle City Deal Zicht op Ondermijning werkt op dit moment aan een doorstart. Meer weten over de resultaten en inzichten tot nu toe? Kijk eens op www.zichtopondermijning.nl.