Doorbouwen aan City Deals

Tijdens de werkconferentie ‘Doorbouwen aan City Deals’ van 26 november hebben steden met partners en het Rijk gewerkt aan City Deals. Welke City Deal trajecten dat zijn, leest u hieronder.

 

Warm welkom voor talent: Briefing Customer Journey Analyse

Om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken, is internationaal talent onmisbaar. Met de City Deal warm welkom voor talent willen we ons gunstige vestigingsklimaat goed over het voetlicht brengen en verder versterken. Tijdens de werkconferentie concretiseren we de uitvraag voor een “customer journey analyse” aan het onderzoeksbureau om na te gaan welke obstakels startende ondernemers uit het buitenland ervaren om zich in Nederland te vestigen. Dit doen we met diverse steden, departementen en het onderzoeksbureau die de customer journey gaat analyseren.

 

Energiebesparing door de markt: woonabonnement

woningabonnement

Innovatieve aanpakken en arrangementen zijn nodig als we meters willen maken in de energiebesparing bij bestaande bouw. Denken vanuit de behoeften en mogelijkheden van bewoners en van marktpartijen. Daarbij zorgen voor een hefboomeffect in de financiering door vergroting van de effectiviteit van overheidsmiddelen. In de werkconferentie bespreken we de mogelijkheid voor een City Deal. Het Woonabonnement van Deventer is hierbij vertrekpunt en voorbeeld.

 

Woonconnect

Met het platform dat WoonConnect heet, worden woningen in detail digitaal in kaart gebracht. Voor overheden, woningcorporaties en andere marktpartijen biedt dit de kans om de bewoners nog meer eigenaar te maken van hun huis en leefomgeving: bewoners aan zet!! Bewoners kunnen online via WoonConnect inzicht krijgen in het huidige ge- en verbruik van de woning maar ook snel inzicht krijgen in aanpassingsmogelijkheden (energiebesparing, zorgvoorzieningen, uitbreidingen) en de daarmee samenhangende kosten en besparingen. Het is een aanjager voor nieuwe diensten op het gebied van zorg, welzijn en vermaak. Ook overheidsdienstverlening kan hiervan profiteren. Volledige digitalisering van woningen en gebouwen opent daarnaast de deur naar innovatie in de bouwsector: een ‘smart industrie’ voor de bouw als nieuw exportproduct. In de werkconferentie gaan we gezamenlijk op zoek naar de kansrijke mogelijkheden die WoonConnect te bieden heeft en wat er voor nodig is om de potentie te realiseren.

 

Smart Energy Environment Gelderland

gelrestad

Partijen verkennen in dit traject welke instrumenten kunnen worden ingezet om energietransitie in Gelrestad  te versnellen. Daarvoor worden cross overs gemaakt naar food & health. Relevante stakeholders uit de drie sectoren en uit Arnhem, Nijmegen en Ede/Wageningen gaan met elkaar in gesprek rondom concrete voorbeelden hoe energie- en milieutechnologie kunnen worden ingebracht bij food en health projecten, een verdiepingssessie.

 

 

Innovatiemilieus en campusontwikkeling

Er zijn in Nederland een aantal goede voorbeelden van (top-)campussen, waar kennisinstellingen en bedrijven elkaar ontmoeten en bevruchten in een open innovatie opzet. Campusontwikkeling heeft daarvoor een aantal gemeenschappelijke faciliteiten nodig, waarvoor financiering niet altijd eenvoudig te vinden is. In dit traject wordt door campussen en steden verder gesproken over het ontwikkelen van een financieringsinstrument voor de ontwikkeling van (top)campussen.

 

Next century skills

hh-44954417Mondiale trends als grondstoffenschaarste en technologische innovaties zijn de aanjagers van een transitie van de economie, die wordt gekenmerkt door digitalisering en circulariteit. Deze transitie verloopt grillig en gaat gepaard met onzekerheden, maar biedt ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid en banen op alle niveaus. Om die kansen optimaal te benutten en de regio internationaal te positioneren als toekomstbestendige toplocatie werkt de metropoolregio Rotterdam / Den Haag aan een roadmap next economy.

 

Renovatiesprong / particuliere woningverbetering

De tijd van de grote nieuwbouwprojecten is voorbij. Steden zullen steeds meer hun aandacht richten op de particuliere koopvoorraad. In dit traject worden afspraken gemaakt hoe de huidige ervaringen met particuliere woningverbetering om te zetten in een grootschalige aanpak.

 

Clean Tech

In de Cleantech Regio Stedendriehoek werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. ‘Cleantech’ is een manier van denken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de processen van productie, transport en consumptie zo inrichten dat we zo min mogelijk grondstoffen (circulair werken!) en energie (energietransitie!) inzetten? Een bijzondere dimensie is de arbeidsmarkt: we willen dat onderwijs en arbeidsmarkt optimaal inspelen op flexibiliteit, innovatie en cleantech. Op de werkconferentie laten we zien waar we mee bezig zijn, en zoeken we verbinding tussen innovaties in onze regio met innovaties in andere steden en regio’s.

 

Social return on investment: meervoudig waarde creëren

Stadskantoor-UtrechtBurgerinitiatieven in onze doe-democratie en ondernemingen die maatschappelijke vraagstukken oppakken, groeien steeds dichter naar elkaar toe en creëren samen meervoudige waarde. In de werkconferentie verkennen we de mogelijkheid om in een City Deal verbindingen tussen partijen te leggen en sociale impact in de steden te creëren door Social Return breed in te vullen.

 

Health Hub

Gezond leven in een grootstedelijke omgeving is een internationale maatschappelijk opgave en een economische kans door de snelle mondiale verstedelijking. In dit traject worden afspraken gemaakt over hoe we de snelgroeiende internationale markt van producten en diensten voor ‘gezond leven in een grootstedelijke omgeving’ beter kunnen ontsluiten, hoe we Nederlandse iconen van gezond grootstedelijk leven beter kunnen benutten en verder kunnen ontwikkelen en hoe we van wijk tot wereld meer en betere proeftuinen kunnen laten ontstaan.

 

De inclusieve stad: een sociaal investeringslab voor meedoen in de samenleving

zaanstadIn ‘De inclusieve stad’ werken vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. Vertrekkend vanuit het perspectief en met betrokkenheid van het huishouden maar ook met  oog voor het uiteindelijk (maatschappelijk/ financieel) rendement van interventies. In de werkconferentie verkennen we hoe we samen kunnen werken in een inspirerend laboratorium voor de sociale opgave in de stad van de toekomst.

 

Eurolab Grensoverschrijdend werken en ondernemen

Publieke en private partijen en kennisinstellingen in Zuid- Limburg en het rijk richten een ‘Living Lab’ in om barrières voor grensoverschrijdend werken en ondernemen te slechten door problemen (pragmatisch) op te lossen.  In de werkconferentie gaan we in op de opzet en manier van werken bij deze City Deal voor dit grensoverschrijdend policentrisch stedelijk gebied met bijna 4 miljoen inwoners.

 

Binnenstedelijk bouwen

De (her)ontwikkeling van transformatiegebieden in de stad ten behoeve van wonen en werken is een complexe opgave. Het BO MIRT 2015 onderzoek heeft laten zien dat er sprake is van een ‘nieuwe beweging’ op de woningmarkt. Er zijn nieuwe allianties van partijen ontstaan en kansrijke financieringsvormen tegen het licht gehouden. De uitdaging is nu om de samenwerking binnen de gemeente en de regio een stevige impuls te geven om deze zogenaamde brownfields aan te pakken. Wat is de weg en wie is aan zet om tot goede businesscases te komen bij (1) functieverandering van leegstand vastgoed in een wijk, (2) ontwikkeling nieuwe functies op een leeggekomen terrein in bestaan stedelijk gebied, en (3) transformatie van terreinen met industrieel en commercieel vastgoed aan de rand van de stad?

Klimaatactieve stad

zwolleKlimaatactieve steden zetten zich in voor een leefomgeving die bestendig is tegen extreem weer en overstromingen en de kansen van klimaatverandering benut. Zij doen dit op een ondernemende manier, met het oogmerk van een brede verduurzaming van de stad samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de werkconferentie gaan we in op vier thematische invalshoeken (financiering en governance, (historische) binnensteden, internationalisering, burgerbetrokkenheid) voor kansrijke citydeals en op alliantie vorming daar omheen.

 

Terug naar het overzicht