Warm Welkom Talent

Status citydeal: afgerond

Deze City Deal beoogt elke hoogwaardige ondernemer die in Nederland wil starten ruim baan te bieden. Het Nederlandse profiel voor het welkom heten van talentvolle ondernemers buiten de EU is de ‘best of class’ wereldwijd.

De partijen hebben zich in samenwerking met andere actoren in het startup en scale-up ecosysteem, gezamenlijk ingezet om de aantrekkingskracht van Nederland voor ambitieus ondernemend talent uit het buitenland te vergroten en duurzaam op hoog niveau te houden.

Talentvolle, ambitieuze ondernemers die in Nederland willen starten en groeien krijgen ruim baan om te ondernemen. De focus van de betrokken partijen lag op startups, scale-ups, en zelfstandigen, inclusief kunstenaars. De uitgangspositie van het buitenlandse talent kan verschillen: het kan gaan om ondernemers, studenten, onderzoekers of werknemers, die nog in het buitenland zijn, of die al in Nederland verblijven.

Lees de tekst van de City Deal in de Staatscourant. Een samenvatting van het eindverslag vindt u hier.

 

Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Anno 2022 maken maar liefst 20 steden en hun kennisinstellingen actief deel uit van de City Deal Kennis Maken.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanagers Christiaan Seemann (+31 6 51975776) en Roselinde Wijnands (+31 6 83493006)

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s. Bij de start van de deal zetten minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband op. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s. Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Health Hub

Status citydeal: in uitvoering

Deze City Deal beoogt gezond (stedelijk) leven te stimuleren, via een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken en versterking van de Utrechtse (en Nederlandse) gezondheidsgerelateerde economie.

Onder de noemer van Healthy Urban Living stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Utrecht hun (investerings)strategie op elkaar af en werken aan een grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven. Partijen vormen de kern van (inter)nationale economische en kennisketens en een (inter)nationaal netwerk van organisaties, publiek en privaat, die vanuit en met de regio Utrecht werken aan een gezond (stedelijk) leven.

De City Deal ‘Health Hub’ vormt samen met het Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad-a Healthy Urban Boost’ (gezonde, groene en duurzame verstedelijking) de pijler onder Healthy Urban Living. Gemeente Utrecht, IenM en EZ, Provincie Utrecht en in de toekomst mogelijk een aantal andere organisaties/partners werken aan het Living Lab met als doel het verbeteren van de fysieke (hoogstedelijke) leefomgevingskwaliteit in de stad. Het Living Lab Utrecht richt zich op het Nieuwe Centrum van Utrecht en krijgt gestalte in de Tweede Fase van het Stationsgebied.

Lees de hele tekst van de City Deal in de Staatscourant.

Lees de tekst van de intentieovereenkomst Living Lab ‘Slimme en Gezonde Stad’ in de Staatscourant.