Voedsel op de stedelijke agenda

Status citydeal: afgerond

In oktober 2015 presenteerde het Nederlandse kabinet een nationale voedselagenda in de ‘Kamerbrief over de voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’. Stedelijke gemeenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen omdat zij voor de nationale voedselagenda de vertaling kunnen maken naar het lokale niveau en de uitvoering hiervan. Succesvol voedselbestuur is daarom sterk afhankelijk van gemeenten, zowel qua rolneming als inhoud.

Voedsel op de stedelijke agenda

In dit kader starten in het voorjaar van 2017 drie ministeries (EZ, BZK, VWS), twaalf gemeenten (Amsterdam, Almere, Den Haag, Ede, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Venlo, Helmond, Utrecht, Oss, Rotterdam) en de provincie Gelderland de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’. De deelnemende steden streven ernaar om het Nederlandse voedselsysteem te verbeteren door nauwe samenwerking met Rijkspartijen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en van elkaars ervaringen te leren in deze City Deal.

De nationale voedselagenda is inmiddels nader uitgewerkt, o.a. in een nieuwe Kamerbrief in november 2016 over de ‘Voortgang van de voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’ en de slotverklaring van de Voedseltop op 26 januari 2017 bij welke gelegenheid ook de City Deal werd getekend. Inmiddels is duidelijk dat ook het nieuwe kabinet de voedselagenda zal voortzetten, en de City Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ beoogt hier aan bij te dragen met voorstellen over de rol van steden in het versnellen en versterken van de voedselagenda.

Steden zullen beleid ontwikkelen dat leidt tot ‘systeeminnovatie in de voedselketen’ door:

  1. samenwerking via een kennisuitwisselingsprogramma op nationaal niveau;
  2. actief middelen in te zetten voor het verder door ontwikkelen van de nationale voedselagenda naar een integraal voedselbeleid op lokaal niveau;
  3. op internationaal niveau een voorbeeldfunctie te vervullen met Nederland als koploper op het gebied van integraal voedselbeleid, door een actieve inbreng in onder andere Europese platforms en internationale samenwerkingsverbanden.

Vier themaclusters

Om de transitie naar integraal en interactief voedselbeleid te helpen richten en te versnellen wordt in deze deal gewerkt binnen vier themaclusters:

  • ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren;
  • regionale voedselsystemen en versterken voedselketens rond de stad;
  • bewustwording, gezondheid en sociale inclusiviteit;
  • bestuurlijke innovatie.

Lees de tekst van de City Deal, zoals die gepubliceerd is in de Staatscourant.