Transforming our cities for a better urban future

Dat was het thema van de WUF11, het 11e World Urban Forum van de Verenigde Naties. Karen van Dantzig, Dutch Urban Envoy met een kakelvers hernieuwd mandaat op zak, was een van de ruim 23.000 deelnemers.

“Het is fijn om mij te kunnen blijven inzetten voor duurzame stedelijke ontwikkeling, om de interbestuurlijk samenwerking in Nederland en Europa te versterken én stad en klimaat op de agenda te blijven zetten”, zegt Karen van Dantzig, blij met de continuering en uitbreiding van haar rol als ‘DUE’. Vanaf 2020 is zij onder meer het gezicht van de Europese Agenda Stad als speciaal gezant voor stedelijke vraagstukken in Europa. Deelname aan het WUF11 en aan de eerdere DG-meeting on Urban Matters (DGUM) is dan ook logisch én essentieel voor haar rol, die met het nieuwe mandaat is uitgebreid en verlengd tot en met 2027.

In Katowice (Polen) waren deelnemers uit alle werelddelen aanwezig (online en fysiek). Duurzame stedelijk ontwikkeling speelt wereldwijd, landen en instellingen leren graag van elkaars ervaringen en kennis. Beide bijeenkomsten, de DG-meeting on Urban Matters en de WUF11 zijn uitstekende gelegenheden voor het versterken van het netwerk, vertelt Karen van Dantzig.

Tijd voor actie

Tijdens de ministeriële rondetafel over nationaal stedelijk beleid spraken ministers en staatssecretarissen met elkaar over de mogelijkheden die beleid op het gebied van milieu, huisvesting, mobiliteit, ruimtelijke ordening en innovatie en technologie biedt om uitdagingen aan te pakken in steden. De DUE presenteerde de Nederlands Ruimtelijke Ordeningsaanpak, met de NOVI, de programma’s NOVEX en Mooi Nederland en de Omgevingswet.

Het uitgebreide programma op de WUF11 bood daarnaast veel gevarieerde sessies. Bijvoorbeeld over de rol van nationaal stedelijk beleid bij ambitieuze en urgente klimaatacties, hoe Afrikaanse en Europese steden hun bewoners meenemen in de stadsontwikkeling, en presentaties over de verhouding theorie (wetenschap), beleid en praktische uitvoering bij de transformatie naar inclusieve en leefbare steden.

‘Uit de gesprekken met onder andere een Schotse minister, de delegatie van de VS, UN-Habitat, Nederlandse vertegenwoordigers van steden als Enschede en Utrecht, de Nederlandse Economische Raad in Warschau en de vele sessies waaraan ik heb deelgenomen, destilleer ik een aantal gedeelde belangen: de mens moet centraal staan bij beleid én uitvoering, de ‘klimaatfunding’ schiet nog tekort en is erg complex (een wirwar aan fondsen) en er is een duidelijke wens tot actie en doorpakken. De fase van voornamelijk praten en onderzoeken moeten we achter ons laten’. Een heldere boodschap waar de DUE zich in kan vinden. Een goed Europees en internationaal netwerk blijft noodzakelijk voor het daadwerkelijk overgaan tot uitvoering van plannen.

Greening Cities en Sustainable Tourism

Nog even terug naar de DG-meeting on Urban Matters, die is ook besluitvormend en draagt bij aan de wens tot doorpakken. Zo is besloten om twee nieuwe Partnerschappen van de Urban Agenda for the EU te starten: Greening Cities en Sustainable Tourism. Deze nieuwe Partnerschappen tonen aan dat samenwerking tussen EU-steden en landen een succesvolle methode is bij de versterking van de stedelijke stem in de EU. Ze vullen de eerdere 14 Partnerschappen van de UAEU goed aan.
Toekomstige Partners kunnen zich vanaf 20 juli melden via de website van de Europese Commissie (Futurium) aanmelden.

Nieuw mandaat DUE

Sinds 2015 kent Nederland een speciale stedelijke gezant. De missie van de Dutch Urban Envoy is ‘het versterken van de rol en positie van steden en stedelijke gebieden in EU-beleid en -regelgeving’. Karen van Dantzig is vanaf 2020 de derde ‘DUE’. Het mandaat van de DUE is op 1 juni 2022 opnieuw vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en loopt tot en met 2027. Dit hernieuwde mandaat heeft een langere looptijd dan de eerdere en is ook inhoudelijk breder: versterken van interbestuurlijke samenwerking op EU-dossiers, bevorderen van multi level governance en stad en klimaat zijn toegevoegd. Prominente dossiers zijn de Urban Agenda for the EU en 100 Climate Neutral and Smart Cities. Een gezamenlijk, tweejaarlijks interbestuurlijk werkprogramma geeft richting aan de werkzaamheden van de DUE.

World Urban Forum

Het WUF werd in 2001 opgericht door de Verenigde Naties om een van de meest urgente wereldwijde problemen te onderzoeken: snelle verstedelijking en de impact ervan op gemeenschappen, steden, economieën, klimaatverandering en beleid. De eerste WUF werd in 2002 gehouden in Nairobi (Kenia) en wordt sindsdien over de hele wereld gehouden. De WUF11 werd mede georganiseerd door UN-Habitat, het Poolse ministerie van Ontwikkelingsfondsen en Regionaal Beleid en het gemeentelijk bureau in Katowice.

Lees meer:

14 Partnerschappen
Interview met Karen van Dantzig (december 2021)
Urban Agenda for the EU | Futurium (europa.eu)