Samenvatting eindverslag City Deal Roadmap Next Economy

De City Deal Roadmap Next Economy had als doel een regionaal gedragen en gevalideerde Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) te maken met daarin de acties en investeringen nodig voor een toekomstbestendige economie. Het komen tot (brede) economische strategie/agendavorming op metropoolniveau had een ‘experiment’ karakter: een traject waaruit lessen kunnen worden getrokken voor andere metropolitane en stedelijke regio’s. Daarmee wordt tevens bekeken of de bevindingen van de OESO ten aanzien van de productiviteit van stedelijke regio’s in Nederland kan worden geadresseerd.

De Roadmap Next Economy (RNE) is op 1 december 2016 door de minister van Economische Zaken in ontvangst genomen. In het verlengde van de RNE zijn verschillende vervolgacties en trajecten uitgezet. Zo is een Green Deal Dutch Windwheel in de maak, vinden gesprekken plaats over financiering van regionale opgaven in de MRDH (en bijvoorbeeld het oppakken van de concrete casus Next Generation Woonwijken) en is een partnerschap rond Next Century Skills geïnitieerd. Tenslotte worden bottlenecks rond belemmeringen in wet- en regelgeving aangekaart bij het Rijk. De Europese Commissie ziet de MRDH/RNE als ‘good practice’ voor energietransitie en heeft een werkbezoek aan de regio gebracht. De kansen voor samenwerking met andere Europese steden worden verkend.

De betrokken partijen zijn positief over het traject dat met de City Deal Roadmap Next Economy is gestart. De concrete samenwerking tussen de gemeenten, provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen, evenals met het Rijk, is verbeterd. De inzet van een externe adviseur heeft voor het traject een goede aanjagende rol gespeeld. Aandachtspunten zijn het aanhaken van de primaire partners in transitiepaden en het creëren van meer verbindingen met en tussen de vijf cruciale departementen (BZK, I&M, SZW, OCW en EZ). De deal kende een experimenteel karakter: sommige dingen gaan goed, andere minder. De echt lastige vraagstukken komen nu eigenlijk pas op tafel. Interessant leerpunt is dat in heel veel gevallen niet de regelgeving een belemmering blijkt te zijn, maar juist de interpretatie van de regels.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *