Europese Agenda Stad

De Europese Unie is een van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Vandaag de dag woont ruim 70 procent van de Europese bevolking in steden. De VN verwacht dat dit percentage in 2050 de 80 procent haalt. De manier waarop steden omgaan met de uitdagingen die deze groei met zich mee brengt, is van groot belang voor de duurzame ontwikkeling van de EU en haar inwoners. De Europese Agenda Stad is daarvoor opgesteld.

De Europese Unie heeft geen bevoegdheid ten aanzien van stedelijk beleid. Wel zijn er drie sporen waarop de EU Europese steden kan ondersteunen:

  1. Betere regelgeving. De Nederlandse inzet op het gebied van betere regelgeving vraagt specifiek aandacht voor de effecten van Europese wet- en regelgeving voor steden en andere decentrale overheden.
  2. Beter werkbare financiële instrumenten, toegang tot en benutting van Europese fondsen. Steden wensen meer aandacht voor toegang tot en de uitvoering van de financiële EU-programma’s (en bijkomende regeldruk), en de wijze van inrichting zodat steden zij minder en regio’s niet belemmerd worden bij het gebruik maken van deze fondsen en programma’s bij het oplossen van hun specifieke problemen.
  3. Een Europees podium voor betere stedelijke verbeeldingskracht en kennisdeling en samenwerking uitwisseling. Nederlandse Europese steden zijn een broedplaats voor innovaties op het grensvlak van stedenbouw, technologie en dragen bij aan economische groei. Door de kennisuitwisseling tussen deze steden te versterken, zeker tijdens het voorzitterschap, een Europees podium te bieden, kan er meer economische groei en dynamiek ontstaan.

In mei 2016 hebben de lidstaten van de EU het “Pact van Amsterdam”, onderschreven waarin deze drie sporen verder zijn uitgewerkt.

Onze Partners