in uitvoering

Voedsel op de stedelijke agenda

In oktober 2015 presenteerde het Nederlandse kabinet een nationale voedselagenda in de ‘Kamerbrief over de voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’. Stedelijke gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol omdat zij voor de nationale voedselagenda de vertaling kunnen maken naar het lokale niveau en de uitvoering hiervan. Succesvol voedselbestuur is daarom sterk afhankelijk van gemeenten, zowel qua rolneming als inhoud.

In dit kader starten vier ministeries (EZ, BZK, VWS, OCW), twaalf gemeenten (Amsterdam, Almere, Den Haag, Ede, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Venlo, Helmond, Utrecht, Oss, Rotterdam) en twee provincies (Gelderland, Noord-Holland), met betrokken partners vanuit kennisinstellingen en bedrijfsleven, zoals  de Partners Vereniging van Hogescholen (VH) en VSNU, de City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’. De deelnemende steden streven er naar om het Nederlandse voedselsysteem te verbeteren door nauwe samenwerking met Rijkspartijen, kennisinstellingen en bedrijfsleven en bovendien van elkaar te leren in deze City Deal.

Steden zullen beleid ontwikkelen dat leidt tot ‘systeeminnovatie in de voedselketen’ door:

  1. samenwerking via een kennisuitwisselingsprogramma op nationaal niveau (in Triple Helix verband);
  2. actief middelen in te zetten voor het verder doorontwikkelen van de nationale voedselagenda naar een integraal voedselbeleid op lokaal niveau;
  3. op internationaal niveau een voorbeeldfunctie te vervullen met Nederlands als koploper op het gebied van integraal voedselbeleid, door een actieve inbreng in onder andere Europese platforms en internationale samenwerkingsverbanden.

Drie inhoudelijke themaclusters

Om de transitie naar integraal en interactief voedselbeleid te helpen richten en te versnellen wordt in deze deal gewerkt binnen drie inhoudelijke themaclusters:

  • ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren;
  • regionale voedselsystemen en versterken voedselketens rond de stad;
  • bewustwording, gezondheid en sociale inclusiviteit. De overkoepelende beoogde impact is het verkrijgen van nieuwe inzichten die een katalysator kunnen zijn voor een transitie van traditioneel gefragmenteerd beleid naar een integraal voedsel(keten)beleid op verschillende overheidsniveaus. Daarmee is bestuurlijke innovatie het vierde en meer procesmatige themacluster. Uiteindelijk doel van de City Deal is het bijdragen aan een ecologisch houdbare, robuuste en gezonde voedselvoorziening, zoals ook genoemd in de nationale voedselagenda van het Rijk.

Lees de tekst van de City Deal, zoals die gepubliceerd is in de Staatscourant.

Onze Partners