De inclusieve stad

Status citydeal: afgerond

De City Deal ‘Inclusieve Stad’ is begin 2018 afgerond en heeft een vervolg gekregen in het traject City Deal Eenvoudig Maatwerk, als onderdeel van het programma Sociaal Domein

In ‘De Inclusieve Stad’ werkten vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. Vertrekkend vanuit het perspectief en met betrokkenheid van het huishouden maar ook met oog voor het uiteindelijk (maatschappelijk/ financieel) rendement van interventies.

logo_inclusieve_stad_final_jpg-pixels-300x300Lees hier de hele tekst van de City Deal in de Staatscourant. Of lees het artikel in het blad Sociaal Bestek van projectleider Hans Weggemans en Jeroen Jonker, beleidsadviseur concernstaf van de gemeente Enschede.

Op 12 oktober 2016 heeft de City Deal Inclusieve Stad de publicatie ‘Doen wat nodig is’, gepresenteerd, net als een film waarin sociaal werkers worden geïnterviewd over hun ervaringen in de wijken.

De City Deal Inclusieve Stad werd in maart 2018 positief geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut.

 

Zorg voor Veiligheid in de Stad

Status citydeal: afgerond

 

Hoe geef je als gemeente de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein vorm? Hoe bouwen beide domeinen samen aan een sterke combinatie? En welke aanpakken voorkomen daadwerkelijk persoonlijk leed van daders en slachtoffers, en de daarbij horende hoge maatschappelijke kosten? De CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad bood de afgelopen 2,5 jaar de ruimte om hiermee te experimenteren.

In deze CityDeal sloegen de gemeenten en het Rijk de handen ineen om te werken aan de ambitie om criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te voorkomen door zorg en ondersteuning beter op elkaar te betrekken. Betere zorg dus door slimme samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Door partners die ervan overtuigd zijn dat die samenwerking steviger wordt met een integrale aanpak, waarin aandacht is voor vroegtijdige signalering. Dit met als belangrijk verwacht neveneffect dat inzet op preventie leidt tot kostenbesparing in zowel het veiligheidsdomein, als in het zorg- en sociaal domein.

Experimenten

Het accent van de experimenten in de steden lag op de meest kwetsbare inwoners, die zowel op het gebied van veiligheid en zorg als op het gebied van participatie ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld risicojeugd, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. De deelnemende gemeenten bepaalden zelf de lokale doelstellingen van de experimenten, in overleg met de betrokken departementen.

Opbrengsten

De CityDeal liep tot en met oktober 2019. Benieuwd naar de belangrijkste inzichten en geleerde lessen van de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad? Hier treft u alle rapportages aan:

Overkoepelende eindrapportage CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad
Statement van de stuurgroep van CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad

Steden space Deelrapportage experiment
Tilburg en Breda Deelrapportage experiment Transforensiche zorg incl bijlage 1 tm 3
Bijlage 4 tm 7 van Deelrapportage experiment Transforensische Zorg
Bijlage 8 van Deelrapportage experiment Transforensiche Zorg
Tilburg Interview Transforensisch Team
Nijmegen Deelrapportage experiment Hitmachine
Zoetermeer Deelrapportage experiment Enjoy Life
Tilburg en Breda Deelrapportage experiment Re-integratie van ex-gedetineerden
Almere Deelrapportage experiment Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit
Maastricht Deelrapportage experiment All Inclusive School

Slotbijeenkomst

In de voormalige Koepelgevangenis in Breda sloten de betrokkenen op 1 november 2019 de CityDeal af. Naast een inhoudelijke verdieping over LVB en de wereld van zorg en veiligheid (verzorgd door LVB-arts Michiel Vermaak) blikten de stuurgroepleden terug en keken vooruit. Kijk hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

Eenvoudig Maatwerk

Status citydeal: afgerond

 

De City Deal Eenvoudig Maatwerk is op 22 juni 2023 definitief afgerond. De bevindingen van deze City Deal zijn gepresenteerd in het Eenvoudig Maatwerk Magazine, dat hier te lezen is.
Veel inwoners die bij de wijkteams in de steden aankloppen, hebben problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie vaak in de weg. In de City Deal Eenvoudig Maatwerk hebben 8 gemeenten met vormen van maatwerk geëxperimenteerd. De kern hiervan: simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken buiten de paden van bestaande regels en budgetten. Hoe elk van die 8 gemeenten dat heeft gedaan – en welke lessen inmiddels geleerd zijn in de City Deals – werd in juni 2020 in De Balie gepresenteerd op de slotbijeenkomst van de City Deal. Alhoewel slotbijeenkomst… Tijdens die bijeenkomst werd bekend dat de City Deal Eenvoudig Maatwerk werd verlengd om nog meer vruchten te kunnen plukken van de samenwerking. Meer over de verlenging van de City Deal, lees je in het interview met projectleider Pieter Hilhorst, op deze site.

De City Deal Eenvoudig Maatwerk richtte zich voor een belangrijk deel op preventie. Voor bepaalde groepen zijn nieuwe aanpakken nodig, zodat mensen bijvoorbeeld niet onbedoeld in de schulden raken. Samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met onder andere woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen werd hieraan gewerkt.

De City Deal Eenvoudig Maatwerk is voortgekomen uit de City Deal Inclusieve Stad.

Meer informatie

Meer weten over de City Deal Eenvoudig Maatwerk? Bekijk dan de pagina van de City Deal op de website van het Programma Sociaal Domein. Met vragen kun je terecht bij [email protected] en bij Annefleur Siebinga: [email protected].

Slim Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Wat willen we bereiken? Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Digitalisering en technologisering bieden nieuwe kansen, voor zowel de inwoner, de hulpverleners, de gemeente en de zorgsector. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, en het tegelijkertijd onze democratie versterkt. >> Lees meer.

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste acht processen (lees hier welke) veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

In deze City Deal focussen we op het innoveren, implementeren en continueren van een aantal verschillende processen waar digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben binnen het sociaal domein. Want in processen is geborgd hoe we werken. En dus uiteindelijk hoe we visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, zodat één cliënt ook één dossier heeft en er doelmatig kennis gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is. En op welk moment. Of aan de processen op data zo te analyseren dat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer maken en het sociaal domein versterken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De acht tools worden in acht werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBA\REC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31, BTG, Institute 4 Preventive Health, programma Heerlen-Noord, gemeente Tilburg, UWV.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.