Fietsen voor iedereen

Status citydeal: in uitvoering

In Nederland zijn meer fietsen dan mensen; met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. En daarmee hebben we meteen een blinde vlek te pakken; want niet iedereen in Nederland heeft een fiets en heeft gelijke toegang tot een fiets. Van alle Nederlanders vanaf 6 jaar heeft 12% geen fiets. En ongeveer 20% van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Een deel van deze mensen, waaronder ook kinderen, hebben moeite om zich het fietsen ‘eigen’ te maken. Bijvoorbeeld omdat ze nooit geleerd hebben om te fietsen, het niet gewend zijn, of omdat ze geen fiets kunnen betalen. Voor die mensen bundelen we de krachten, op nationaal, regionaal en lokaal niveau in de City Deal Fietsen voor Iedereen. In deze City Deal werken 14 gemeenten, 6 maatschappelijke organisaties, 2 bedrijven en 3 ministeries de komende vier jaar samen.

Met deze City Deal willen partijen bereiken dat zoveel mogelijk mensen gaan fietsen, die nu om uiteenlopende redenen niet kunnen fietsen. Om ervoor te zorgen dat mensen gaan fietsen, moeten zij een fiets hebben en kunnen fietsen. De City Deal concentreert zich op deze twee punten: toegang tot een veilige fiets hebben en de vaardigheid om te kunnen fietsen. Daarbij helpt de City Deal voorwaarden te creëren, zodat aangesloten organisaties deze twee onderdelen kunnen realiseren.

Mensen die niet fietsen zijn niet gelijk verdeeld over de gehele bevolking. Mensen met een praktisch opleidingsniveau, een laag inkomen, en/of een niet-Westerse migratieachtergrond fietsen gemiddeld minder dan andere bevolkingsgroepen. Deze groepen concentreren zich met name – maar zeker niet alleen – in kwetsbare wijken in steden. In sterk stedelijk gebied zitten in elke klas gemiddeld 2 kinderen die geen fiets hebben, en fietst 1 op de 11 kinderen nooit of nauwelijks.[1]

Er wordt in verschillende gemeenten en provincies al actie ondernomen op het hebben van een fiets en het kunnen fietsen. Wanneer organisaties meer samenwerken en hun krachten bundelen, is er meer mogelijk dan wat er nu al gebeurt. Bijvoorbeeld doordat ze projecten samen oppakken en van elkaar kunnen leren wat wel/niet werkt, zowel binnen bestaande projecten, als binnen nieuwe. Daarom ligt de focus van deze City Deal op impact maken met projecten, zodat uiteindelijk meer mensen een fiets hebben, kunnen fietsen en daadwerkelijk gaan fietsen. Een City Deal is geen vrijblijvende samenwerking, partners investeren tijd en geld.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen zijn:

Gemeente Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

De ANWB, BOVAG, Beweegalliantie, Fietsersbond, Platform 31, Stichting Leergeld, Decathlon en Heijmans.

En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De City Deal Fietsen voor iedereen is op 9 oktober 2023 ondertekend.

[1] Mobycon (2022). Onderzoek feiten en cijfers ‘Fietsen voor Iedereen’.

 

Dynamische Binnensteden: regie op transformatie

Status citydeal: in uitvoering

Binnensteden zijn van enorme waarde: het zijn levendige ontmoetingsplekken, economische centra en bieden een breed aanbod van voorzieningen. Om binnensteden leefbaar te houden voor bewoners, aantrekkelijk voor ondernemers en levendig voor bezoekers, werken tien steden, drie departementen en drie organisaties de komende vier jaar samen in deze City Deal. 

De binnenstad is een dynamische plek die voortdurend verandert. Deze veranderingen zijn van alle tijden en worden veroorzaakt door onder meer economische ontwikkeling en nieuwe technologieën. Ondanks deze veranderingen is de essentiële functie van de binnenstad door de jaren heen niet veranderd: of het nu gaat om winkelen, werken, wonen of cultuur. De binnenstad is en blijft de plek voor ontmoeting en verbinding.

Onze binnensteden staan volop in de belangstelling; dat leidt tot toenemende druk op de toch al schaarse ruimte. Dit heeft effecten op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van ruimte in de binnenstad voor bepaalde bewoners en ondernemers. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden geen plek meer.  Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt toe. Ook is er een noodzaak voor grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Ingrepen die ook gevolgen hebben voor gebouwen en openbare ruimte.

Sleutelrol voor vastgoed
Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en bedrijven, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed een cruciale rol. Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoendemogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is op 14 juni 2023 ondertekend.

Slim Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Wat willen we bereiken? Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Digitalisering en technologisering bieden nieuwe kansen, voor zowel de inwoner, de hulpverleners, de gemeente en de zorgsector. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, en het tegelijkertijd onze democratie versterkt. >> Lees meer.

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste acht processen (lees hier welke) veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

In deze City Deal focussen we op het innoveren, implementeren en continueren van een aantal verschillende processen waar digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben binnen het sociaal domein. Want in processen is geborgd hoe we werken. En dus uiteindelijk hoe we visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, zodat één cliënt ook één dossier heeft en er doelmatig kennis gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is. En op welk moment. Of aan de processen op data zo te analyseren dat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer maken en het sociaal domein versterken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De acht tools worden in acht werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBA\REC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31, BTG, Institute 4 Preventive Health, programma Heerlen-Noord, gemeente Tilburg, UWV.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Gezonde en duurzame voedselomgeving

Status citydeal: in uitvoering

Een gezonde en duurzame voedselkeuze is essentieel voor een gezonde en duurzame toekomst. Iedereen, van jong tot oud, zou toegang moeten hebben tot gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel. Uit onderzoek blijkt dat in onze steden – en met name in kwetsbare wijken – het voedselaanbod de afgelopen jaren is toegenomen en steeds ongezonder is geworden.

De ambitie van deze City Deal is om de voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam te maken. Vooral rond scholen, in openbare gebouwen, in supermarkten, catering en horeca. Hiermee dragen we bij aan fitheid, vitaliteit, preventie van ziekten en op een natuur, milieu en klimaatsysteem in balans.

Impact Ondernemen

Status citydeal: in uitvoering

De City Deal Impact Ondernemen wil een ecosysteem creëren waarin impact ondernemen het hart van elke organisatie in Nederland vormt.

Website Impact Ondernemen

De City Deal Impact Ondernemen heeft een eigen website. Lees meer op citydealimpactondernemen.nl.

Waarom de City Deal Impact Ondernemen?

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze impact ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en wegnemen. De City Deal ondersteunt door netwerken te bouwen met overheden, financiers en kennistellingen. Samen experimenteren we en leren we van de praktijk.  Bekijk waarom de partners van de City Deal Impact Ondernemen meedoen.

Hoe werkt de City Deal Impact Ondernemen?

Het City Deal netwerk volgt drie sporen:Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’), het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’), het financiële spoor (‘It takes two to tango’). Verdeeld over de sporen lopen diverse initiatieven.  Zie hier de infographic van de City Deal Impact Ondernemen.

Vragen? In ons organogram zie je met wie je contact kan opnemen.

Energieke wijken, duurzaam en sociaal

Status citydeal: in uitvoering

Nederland staat voor een stevige opgave om de doelen en afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Hiervoor is het nodig om anders om te gaan met energie en grondstoffen. Zo zullen er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen ‘van het aardgas af’ gaan. De energietransitie is echter niet de enige opgave in wijken. Zeker in kwetsbare wijken spelen ook andere opgaven, zoals schuldenproblematiek, werkloosheid en onveiligheid. In plaats van het laten concurreren van deze verschillende opgaven, beoogt de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, om ze te verbinden.

Logo Energieke wijken

De energietransitie kan bijdragen aan de lokale werkgelegenheid doordat de transitie banen oplevert. En aan het verbeteren van de openbare ruimte, door meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeting te creëren. En aan het reduceren van schuldenproblematiek en gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door energiearmoede tegen te gaan, te zorgen voor schonere lucht in huizen en door eenzaamheid te bestrijden. Door zo aan te sluiten bij de dagelijkse zorgen van bewoners, wordt tevens het draagvlak voor de energietransitie vergroot. Voor de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal is het aardgasvrij maken van wijken geen doel op zich, maar een middel om de dagelijkse uitdagingen van bewoners van kwetsbare wijken aan te pakken. Op deze manier verbindt de City Deal de Rijksprogramma’s Agenda Stad, Aardgasvrije Wijken en Leefbaarheid en Veiligheid.

Deze drie Rijksprogramma’s zetten gezamenlijk met gemeenten, maatschappelijke partijen en departementen in op experimenteren en innoveren, waarbij resultaten worden opgeschaald en indien nodig doorbraken worden gerealiseerd in wet- en regelgeving. Met de concrete praktijk in buurten en huishoudens als vertrekpunt. Door het gezamenlijk oogsten van koppelkansen die energietransitie verbinden aan sociale opgaven en leefbaarheid, creëren we betere wijken en buurten. De experimenten hebben als doel om het inzicht te vergroten in wat een gekoppelde aanpak van sociaal en fysiek oplevert voor de kwetsbare wijken, en welke specifieke inzet en aanpak daarbij doeltreffend is.

Deze doelstelling van de City Deal valt uiteen in vier verschillende werklijnen:

1) Kansen voor kwetsbare huishoudens
2) Naar werk en opleiding
3) Stimulering particuliere eigenaren
4) Met de energietransitie naar een betere openbare ruimte

Bekijk ook waarom de huidige partners van deze City Deal het belangrijk vinden om deel te nemen aan deze City Deal. Actuele ontwikkelingen en meer nieuws over deze City Deal is te vinden op de website CityDealEnergiekeWijken.nl.

 

Contact

Wil je meer weten over deze City Deal of heb je interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met projectleider Regien van Adrichem of laat een berichtje achter op onze Contact-pagina.

 

Eenvoudig Maatwerk

Status citydeal: afgerond

 

De City Deal Eenvoudig Maatwerk is op 22 juni 2023 definitief afgerond. De bevindingen van deze City Deal zijn gepresenteerd in het Eenvoudig Maatwerk Magazine, dat hier te lezen is.
Veel inwoners die bij de wijkteams in de steden aankloppen, hebben problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie vaak in de weg. In de City Deal Eenvoudig Maatwerk hebben 8 gemeenten met vormen van maatwerk geëxperimenteerd. De kern hiervan: simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken buiten de paden van bestaande regels en budgetten. Hoe elk van die 8 gemeenten dat heeft gedaan – en welke lessen inmiddels geleerd zijn in de City Deals – werd in juni 2020 in De Balie gepresenteerd op de slotbijeenkomst van de City Deal. Alhoewel slotbijeenkomst… Tijdens die bijeenkomst werd bekend dat de City Deal Eenvoudig Maatwerk werd verlengd om nog meer vruchten te kunnen plukken van de samenwerking. Meer over de verlenging van de City Deal, lees je in het interview met projectleider Pieter Hilhorst, op deze site.

De City Deal Eenvoudig Maatwerk richtte zich voor een belangrijk deel op preventie. Voor bepaalde groepen zijn nieuwe aanpakken nodig, zodat mensen bijvoorbeeld niet onbedoeld in de schulden raken. Samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met onder andere woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen werd hieraan gewerkt.

De City Deal Eenvoudig Maatwerk is voortgekomen uit de City Deal Inclusieve Stad.

Meer informatie

Meer weten over de City Deal Eenvoudig Maatwerk? Bekijk dan de pagina van de City Deal op de website van het Programma Sociaal Domein. Met vragen kun je terecht bij [email protected] en bij Annefleur Siebinga: [email protected].

Circulair en Conceptueel Bouwen

Status citydeal: afgerond

De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Niet alleen moet er veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

De oplossing: circulair en conceptueel bouwen. Dat biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. Gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen samen. Ze hebben als doel om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.

De deal richt zich op 3 thema’s.
Ten eerste biobased bouwen. Woningen worden voor een groot deel gebouwd met hernieuwbare materialen. Bijvoorbeeld hout, bamboe en stro. Maar ook, hennep, wol, algen en mycelium kunnen belangrijke grondstoffen worden voor de bouw. Zo wordt CO2 opgeslagen in gebouwen.
Biobased materialen zijn ook licht. Daardoor kan elektrisch bouwmaterieel worden gebruikt, waarbij geen uitstoot plaatsvindt.

Ten tweede richten we ons op conceptueel en industrieel bouwen. Woningen worden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dit zorgt voor een kortere bouwtijd, hogere woningkwaliteit en minder afval en transportbewegingen.

Tot slot kijken we naar de financiering van circulair bouwen. Naar de looptijd van investeringen en de restwaarde van een gebouw aan het einde van zijn levensduur. Een gebouw wordt nu in 30 jaar vaak naar nul afgeschreven. Raar als je bedenkt dat de elementen nog waarde hebben. We kijken hoe we die waarde kunnen vergroten en verzilveren. Ook andere soorten waarden, zoals de verbetering van het binnenklimaat en de luchtkwaliteit worden meegenomen. Zo draagt de bouw bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen en aan een leefbare stad.

Steden die deelnemen aan de City Deal brengen een eigen casus in. De mooiste projecten worden in de spotlights gezet. We delen de lessen en vertalen deze in nieuwe wetten, regels en instrumentarium bij gemeenten, provincies en rijk. Zo maken we van circulair bouwen de nieuwe standaard.

Meer weten?

De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen heeft een eigen website, waar je veel meer informatie kunt vinden.

 

Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Status citydeal: in uitvoering

Lees de volledige tekst van deze City Deal ook in de Staatscourant.

De samenleving wordt alsmaar digitaler en de coronacrisis maakt onze afhankelijkheid van digitale systemen treffend duidelijk. Tegelijkertijd nemen de risico’s van cyberaanvallen elk jaar fors toe. Internetcriminelen worden steeds slimmer en inventiever waardoor cybercriminaliteit helaas niet meer is weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ondanks het toenemend aantal cyberaanvallen lijken veel burgers en bedrijven digitale risico’s te onderschatten waardoor ze gemakkelijk doelwit en slachtoffer worden.

Samen met een aantal steden willen wij in deze City Deal creatieve en innovatieve toepassingen bedenken om de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven te vergroten. Deze City Deal verbindt steden in hun aanpak van lokale cyberveiligheid door het opzetten van pilots en diverse uitwisselings- en inspiratiebijeenkomsten over het bereiken van kwetsbare groepen en het komen tot gedragsverandering. Hiernaast wordt met deelnemende overheden en partijen onderzocht hoe zij elkaar kunnen versterken in hun aanpak van cybercrime. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onderzoeken een zestal steden, meerdere regionale Veiligheidsallianties, de nationale politie, verschillende Platforms Veilig Ondernemen, de VNG, de ministeries van JenV, EZK (DTC) en BZK de mogelijkheden voor het sluiten van deze City Deal.

Meer informatie

Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Lees dan de Factsheet City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 2022  of stuur ons een bericht via het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.

Ruimte voor Lopen

Status citydeal: in uitvoering

Op 14 december 2020 is de City Deal Ruimte voor Lopen officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om de komende 4 jaar te gaan experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met de inzet op drie centrale werklijnen wordt innovatie op stedelijk loopbeleid versterkt, versneld en vervolgens verspreid.

 

Werklijn 1: De ideale voetgangersstad: inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

In deze werklijn wordt geëxperimenteerd met de stad van de toekomst. Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving moet de voetganger een volwaardige plek krijgen in het ontwerp- en afwegingsproces. Dit betekent ook meer inzicht in de kwantitatieve opgave van voetgangers in de stad.

Werklijn 2: Samen oplopen: organiseren van integraliteit

In deze werklijn worden ervaringen uitgewisseld en geëxperimenteerd met verschillende manieren van integraal werken. Lopen is in potentie een succesvol samenbindend middel. Toch is het zoeken naar manieren om het concreet vorm te geven. Hiervoor is er binnen overheidsinstanties interne draagkracht nodig. Ook het betrekken van de doelgroep, de lopers, bij het beleid hoort hierbij.

Werklijn 3: Verleiden om te lopen

Lopen stimuleren: het gebeurt en kan nu al. In deze werklijn wordt gezocht naar interventies die slagen om mensen daadwerkelijk meer te laten lopen, die ook op andere plekken kunnen worden ingezet. Waar in werklijn 1 de focus ligt op ontwerp, inrichting en infrastructuur, gaat werklijn 3 over het daadwerkelijk stimuleren van (groepen) mensen om meer te lopen. Binnen deze werklijn gaan steden en organisaties van elkaars goede voorbeelden en initiatieven leren. Maar ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven, waaruit vervolgens lessen getrokken worden.

Meer weten?

Lees ook de brochure van de City Deal Ruimte voor Lopen vol met interviews en achtergrondinformatie. Wil je daarna nóg meer weten over de City Deal? Neem dan contact op met projectleider Martine de Vaan.

Bekrachtigingsvideo

Bekijk ook de Bekrachtigingsvideo waarin verschillende partners hun steun voor de City Deal uitspreken en toelichten waarom het thema voor hen belangrijk is: