Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Acht grote HBO-steden verwelkomd in City Deal Kennis Maken

Tijdens het Diner Pensant met de minister van OCW zijn op maandag 2 juli 2018 acht grotere hbo-steden toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Met de toetreding van Deventer, Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Leeuwarden, Ede en Arnhem, is het kennisnetwerk van de City Deal en dus ook het potentieel voor waardevolle kennisdeling enorm toegenomen. De acht steden vertegenwoordigen ruim 120.000 studenten.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417).

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Op donderdag 28 september is een delegatie vanuit de City Deal Kennis Maken op bezoek geweest bij de Vrije Universiteit Amsterdam om te praten over het invoeren van Community Service Learning (CSL) VU-breed. Na een haalbaarheidsonderzoek in 2014 en vijf pilots in 2015 is de ...
Op initiatief van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Vereniging Hogescholen, kwam op 25 september een divers gezelschap van belanghebbenden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en grootstedelijke vraagstukken bijeen. Verschillende sprekers, waaronder Marja ...
Op 15 september kwamen meer dan 60 vertegenwoordigers namens de tien ondertekende steden binnen de City Deal Kennis Maken op ambtelijk niveau bij elkaar in Utrecht. Ze gingen met elkaar in gesprek over de do's en don't binnen de City Deal. Het was een succesvolle eerste ontmoeting voor ...
Op verzoek van onder meer OECD en onze Duitse collega’s in Essen heeft de projectgroep van de City Deal een Engelse vertaling gemaakt van de tekst van de City Deal.
Sinds deze zomer is ook universiteitsstad Amsterdam officieel toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Daarvoor heeft de gemeente instemming gekregen van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam Economic ...