De City Deal Tijdloze Grachten kan definitief dóór!

Bijeenkomst Tijdloze Grachten Den Bosch 27 juni 2024

Kernopgave duidelijk en kernteam compleet, nu op volle kracht vooruit

Op donderdag 27 juni kwamen de (toekomstige) partners van de City Deal Tijdloze Grachten bij elkaar in het historische Den Bosch Een belangrijke mijlpaal is namelijk bereikt: de City Deal kan definitief dóór, nadat er de afgelopen tijd hard is gewerkt om de juiste partners aan boord te krijgen en een gezamenlijk doel te formuleren. De deal is nu dus echt rond! Genoeg reden om daar bij stil te staan en vooral vooruit te kijken richting de toekomst.

Aanleiding City Deal Tijdloze Grachten

De City Deal Tijdloze Grachten is ontstaan vanuit een gedeelde urgentie als het gaat om het behoud van onze historische kades, bruggen en sluizen in binnensteden.

Historische binnensteden zijn namelijk hét symbool van ons nationale erfgoed. Veel van deze binnensteden kennen unieke, eeuwenoude grachtencomplexen die niet alleen een belangrijke rol spelen in de aantrekkingskracht van deze steden, maar ook in de waterinfrastructuur. De keerzijde van deze visitekaartjes is echter dat een goede staat van onderhoud cruciaal is om de bruggen, kades en grachten én die waterinfrastructuur veilig te houden. Diverse incidenten hebben de afgelopen jaren de kwetsbaarheid van deze eeuwenoude constructies aangetoond. Om onze historische binnensteden aantrekkelijk en leefbaar te houden is samenwerking nodig. Deze samenwerking zet zich,  met een blik gericht op de toekomst, in om het onderling delen en leren van elkaars ervaringen te bevorderen.

Urgentie is duidelijk

De verschillende partners die bij de bijeenkomst waren, waren het dan ook unaniem eens: laten we deze grote renovatie- én revitaliseringsopgave meteen aangrijpen, om meerdere thema’s te onderzoeken. Denk dan aan de opgave voor meer groen in de stad, het waterbeheer, en de energietransitie, maar ook: de ondergrond en het feit dat mobiliteit steeds meer verandert in een (historische) binnenstad. “Wat ooit begonnen is vanuit de invalshoek van sec renoveren en onderhouden, is nu uitgegroeid tot een integrale aanpak waar verschillende thema’s samenkomen.”, aldus dealmaker Tim Op ’t Hoog van het ministerie van BZK.

Bijeenkomst CD Tijdloze Grachten Den Bosch 27 juni 2024

Deelnemende partijen

Vanuit die urgentie is de bal gaan rollen om een City Deal op te starten. Zo zijn de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente Utrecht als partij die het thema echt geagendeerd heeft, waarna de  gemeenten Leiden, Delft en Amsterdam al snel volgden. Vervolgens was het belangrijk om een kwartiermaker en een projectsecretaris aan te stellen en verdere gesprekken te voeren met overige belangstellenden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een mooie, diverse groep partijen:

Met deze partijen zijn er voldoende partijen aan boord de deal officieel te sluiten op 25 september tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. Daarna zal de City Deal gaan werken vanuit de volgende werklijnen, die zijn ontstaan vanuit de hoofddoelstelling van de City Deal om onze historische stadscentra zoveel mogelijk te kunnen behouden:

  1. Samenwerken en Agenderen

De City Deal-partners zullen de omvang, urgentie en het belang van de opgave gezamenlijk agenderen en het financiële vraagstuk aanpakken. We stimuleren samenwerking en breiden het landelijke netwerk uit om ervaringen te delen en van elkaar te leren. We onderzoeken structurele samenwerking om succesvolle innovaties op te schalen, te investeren in ontwikkeling en innovatie, en systeemveranderingen effectief aan te pakken. 

  1. Behoud van Constructies

We ontwikkelen strategieën om constructies in goede staat te houden, hun levensduur te verlengen en renovatiekosten te verlagen. Dit omvat passend gebruik, preventief onderhoud en nieuwe methoden om renovatiebehoeften te identificeren voor gerichte en effectieve renovaties. 

  1. Renovatie in Synergie met Stedelijke Opgaven

Bij noodzakelijke renovaties en investeringen hanteren we een “gevel tot gevel” aanpak, waarbij we synergie zoeken met stedelijke transitieopgaven. Dit heeft als doel veerkrachtige en toekomstbestendige grachten te creëren.

  1. Opschalen en Ontsluiten

Deze werklijn richt zich op kennisdeling en samenwerking binnen renovatieprojecten. We delen ervaringen tussen deelnemende partijen en ontsluiten deze voor niet-deelnemers. We borgen nieuwe technieken en werkwijzen in handboeken, ontwikkelen lesmethoden, organiseren bijeenkomsten en geven cursussen via bestaande gremia.

Officieel tekenmoment op 25 september

Vanaf nu werkt de City Deal toe naar de officiële ondertekening met alle bestuurders en directieleden van betrokken partners op 25 september. Dit vindt plaats op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht.

De praatplaat van deze City Deal geeft goed schematisch weer met welke opgave we te maken hebben, en welke thema’s eraan gekoppeld zijn.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *