Meld ideeën voor experimenten knellende wetten & regels

raadszaal

Heeft u concrete ideeën voor experimenten waarmee knellende (onderdelen van) wetten en regels tijdelijk buiten werking worden gesteld? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen gemeenten op hun ideeën te melden.

De voorstellen kunnen betrekking hebben op zowel sectorale als op organieke wetgeving. De bedoeling is dat er meer ruimte komt voor nieuwe, innovatieve vormen van publieke taakuitvoering.

Experimentenwet

Zoals aangekondigd in de Agenda Lokale Democratie, streeft de minister van BZK naar een Experimentenwet. Op grond van de Experimentenwet kan een aantal specifiek aangewezen gemeenten tijdens een vooraf vastgestelde periode met alternatieve aanpakken experimenteren.

Doelen van de Experimentenwet zijn:

  • Een effectieve (vernieuwende) manier van het aanpakken van maatschappelijke opgaven.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten.
  • Het stimuleren van een beter gebruik van de middelen en/of het efficiënter uitvoeren van gemeentelijke taken.

Voorwaarden

Het voorstel moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Het voorstel moet zo concreet en gedetailleerd mogelijk worden weergegeven en zijn voorzien van een duidelijke motivering.
  • Het voorstel heeft betrekking op een specifiek artikel (of specifieke artikelen) van een bestaande wet.
  • Uit het voorstel moet duidelijk blijken op welke wijze het bijdraagt aan het doel van de Experimentenwet.
  • Uit het voorstel moet duidelijk blijken dat er geen andere manieren zijn dan een (tijdelijke) buiten werkingstelling van een onderdeel van een wet om het doel te bereiken.
  • Het voorstel moet bestuurlijk draagvlak hebben, idealiter zijn meerdere gemeenten er in de uitvoering van hun ambities mee gebaat.
  • Er moet bij de gemeente(n) voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar zijn voor nadere uitwerking van de voorstellen en uitvoering van een evaluatie (samen met het Rijk).

Insturen ideeën

Draag uw idee aan via [email protected] en maak daarbij gebruik van het formulier dat hieronder te downloaden is.

Stuur uw voorstel bij voorkeur voor 16 maart, maar uiterlijk 31 maart in. We nemen daarna telefonisch contact met u op. Vermeld a.u.b. duidelijk uw contactgegevens in de mail.

Vervolg

In de tweede helft van maart en de eerste helft van april worden de ideeën met (juridische) experts van gemeenten en departementen verder uitgewerkt. Dit vormt de basis voor het in gang te zetten wetgevingstraject. Het streven is dat de wet op 1 januari 2017 in werking treedt.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *