Minister Bruins Slot informeert Tweede Kamer over Town Deal, Toolbox, dertigste City Deal en andere mijlpalen van Agenda Stad

Op donderdag 13 juli heeft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het interbestuurlijke programma Agenda Stad.

In de voortgangsbrief schetst de minister dat de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, in toenemende mate vragen om samenwerking over organisatiegrenzen heen, en om een overheid die responsief is en praktijkervaringen betrekt in de beleidsvorming. Dit is onderdeel van de kabinetsopgave om het openbaar bestuur te versterken. Agenda Stad levert hieraan een bijdrage door met City Deals en sinds dit jaar ook met een Town Deal, innovatie en kennisdeling tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen te stimuleren.

City Deals kunnen kwetsbaar zijn omdat de netwerkkracht afhankelijk is van relaties en personen en omdat nieuw ontgonnen beleidsinnovaties niet altijd eenvoudig in de bestaande praktijk van beleidskaders opgenomen kunnen worden.

Dertig City Deals

Sinds de start van Agenda Stad zijn inmiddels 30 City Deals gesloten. De dertigste deal, Dynamische Binnensteden: regie op transformatie, werd onlangs, op 14 juni ondertekend. Bij de vorige voortgangsbrief van 5 maart 2020, stond de teller nog op 20. Inmiddels zijn 17 City Deals afgerond. Bovendien zijn er nog drie deals in verkenning: Fietsen, Gezonde & Gelukkige Steden en Bruisende Kades.

Doel is om met City Deals impact te hebben op beleidsprogramma’s, wet- en regelgevingstrajecten of nieuwe financieringsmodellen. In de brief noemt de minister voorbeelden hiervan, zoals de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie die een impuls gaf aan de woningbouw, de City Deal Ruimte voor Lopen die eraan bijdraagt dat loopbeleid onderdeel wordt van de mobiliteitsvisie van het Rijk en de City Deal Elektrische deelmobiliteit die is opgeschaald tot een Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit waarvoor het kabinet 20 miljoen euro heeft vrijgemaakt.

Toolbox City Deals gelanceerd

De minister meldt ook een aantal nieuwe mijlpalen van Agenda Stad. Zo kondigt ze de Toolbox van City Deals aan die inmiddels te vinden is via Agendastad.nl. De Toolbox is een omvangrijke database van ruim 70 instrumenten, concrete hulpmiddelen die door City Deals zijn opgeleverd om gemeenten en andere partijen die werken aan thema’s van de deal, te laten profiteren van inzichten die uit de samenwerking zijn voortgekomen.

Ook gaat de minister in op de Dealmakersopleiding die Agenda Stad in samenwerking met het ministerie van LNV en Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) ontwikkelde en waarvan onlangs de derde tranche gestart is. Vanaf deze editie wordt de leergang interdepartementaal aangeboden. Latere tranches zullen ook toegankelijk zijn voor mede-overheden. Zo kunnen meer ambtenaren kennis maken met dealmaken als beleidsinstrument voor vandaag en morgen.

Town Deal Sterke Streken biedt ook kleinere gemeenten agglomeratiekracht

De minister staat uitgebreid stil bij de Town Deal Sterke Streken die in maart van start ging en een belangrijke verbreding vormt voor de focus van Agenda Stad. Waren het voorheen met name G40-steden die door City Deals konden profiteren van agglomeratiekracht, met de Town Deals richt Agenda Stad zich op kleinere, middelgrote en plattelandsgemeenten, op verzoek van de koepels van deze gemeenten.

Nieuwe Partnerschappen voor Europese Agenda Stad

Tot slot staat de minister stil bij de Europese Agenda Stad en het mandaat van de Dutch Urban Envoy dat per 1 juni 2022 verlengd is. Deze speciale stedelijke gezant zal daardoor ook de komende jaren bijdragen aan de rol en positie van steden in Europa. In het New Leipzig Charter en het Ljubljana Agreement is vastgelegd dat de Europese Agenda Stad het centrale forum voor de versterking van de positie van steden in Europa blijft en dat er vier nieuwe Europese Partnerschappen worden gesloten: Greening Cities, Sustainable Tourism, Food en Cities of Equality. De eerste twee daarvan zijn al gestart.

Bij de voortgangsbrief is een bijlage bijgevoegd waarin wordt terug- en vooruitgeblikt. Lees in de bijlage (.pdf) alles over lopende en afgeronde City Deals, de Town Deal, Toolbox én City Deals in verkenning.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *