Op weg naar een Experimentenwet

Minister Plasterk heeft begin januari 2015 een Experimentenwet aangekondigd. Een aantal Nederlandse gemeenten krijgt hiermee de mogelijkheid voor ongeveer 1 tot 2 jaar af te wijken van onderdelen van nationale regelingen. Met als resultaat een effectievere aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Na afloop van deze periode vindt een evaluatie plaats van de werking van het instrument. De Experimentenwet wordt ook toegepast als instrument binnen de Agenda Stad.

Voorstellen van gemeenten

In maart 2015 hebben het ministerie van BZK en de VNG uitvraag gedaan aan gemeenten om met voorstellen voor de Experimentenwet te komen. Deze uitvraag heeft geleid tot ruim 75 voorstellen van 25 gemeenten.

De voorstellen hebben betrekking op verschillende terreinen: fysiek, sociaal, onderwijs, volksgezondheid, economie en organieke wetgeving. De voorstellen raken daarmee aan regelingen van verschillende departementen: BZK, EZ, IenM, VWS, SZW, OCW en VenJ.

Werksessies

In april en mei 2015 heeft het ministerie van BZK thematische werksessies georganiseerd waar medewerkers van gemeenten, VNG en Rijk aan hebben deelgenomen. De werksessies hadden tot doel om nader inzicht te krijgen in de ingediende voorstellen. Er zijn in de werksessies nog geen definitieve conclusies getrokken.

Vervolg

De volgende fase is het bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen per ingediend voorstel. Het ministerie van BZK organiseert dit proces samen met de betrokken vakdepartementen.

De voorstellen worden breed en oplossingsgericht besproken: naast opname in de Experimentenwet verkennen worden ook andere manieren verkend om tot een oplossing van de onderliggende knelpunten te komen. Bijvoorbeeld het benutten van experimenteerartikelen in sectorale wetgevingen of het betrekken van de voorstellen bij lopende beleidstrajecten van het rijk.

In deze fase zal contact worden gelegd met medewerkers van gemeenten over hun ingediende voorstellen, om waar nodig een nadere inhoudelijke toelichting te geven en om aan te geven wat er met hun specifieke voorstel gebeurt. Uiterlijk in oktober 2015 krijgen gemeenten bericht van BZK op de door hen ingediende voorstellen.

Parlementaire behandeling

De Experimentenwet is onderdeel van de Agenda Lokale Democratie. De parlementaire behandeling van de wet is voorzien in 2016, waarna de Experimentenwet per 1 januari 2017 in werking zal kunnen treden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *