Programma Sociaal Domein gaat aan de slag met leerervaringen Inclusieve Stad

Sociale huur. foto: CorporatieNL/Flickr Creative Commons
Sociale huur. foto: CorporatieNL/Flickr Creative Commons

Het Programma Sociaal Domein gaat in een van haar trajecten, Eenvoudig Maatwerk bij Ingewikkelde Problemen, de leerervaringen uit de City Deal Inclusieve Stad doortrekken.

Het Programma Sociaal Domein is ontstaan door en voor het sociaal domein. Met een 13-tal trajecten wil dit platform werken aan de verbetering van het domein. Bij dit innovatieplatform zijn dan ook meerdere gemeenten en de departementen van JenV, BZK, VWS, SZW en OCW betrokken. Die hebben de dagelijkse sturing overgedragen aan de Programmaraad Sociaal Domein.

Eenvoudig Maatwerk

Een van detrajecten is Eenvoudig Maatwerk bij Ingewikkelde Problemen. Doel van dit traject is om de huidige complexe ondersteuning van kwetsbare burgers  te vereenvoudigen zodat een stapeling van problemen en verdere verstrikking in de bureaucratie kan worden voorkomen. Daarmee wordt de dienstverlening en ondersteuning aan inwoners verbeterd en worden de kosten van de overheid teruggedrongen.

De huidige ondersteuning van kwetsbare inwoners door gemeenten is namelijk veel te complex. Dat geldt vooral bij ingewikkelde persoonlijke/gezinssituaties en bij een stapeling van problemen. De uitvoering kan niet altijd adequaat handelen als gevolg van een groot aantal – bij de oplossing betrokken – partijen, regels, procedures en financieringsbronnen, met ieder eigen belangen en een andere focus. Het resultaat kan zijn dat inwoners te laat de ondersteuning krijgen of niet de goede ondersteuning, die wel nodig is om erger te voorkomen. Inwoners raken dan verder verstrikt in de bureaucratie met ondermeer – naast persoonlijk leed – onnodig hoge kosten als gevolg (zorg, wonen, schulden etc.).

Stapeling van problemen

Het traject richt zich op meer preventie door vereenvoudiging van de uitvoering en het voorkomen van een stapeling van problemen. De Programmaraad gaat daarvoor samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen op zoek naar constructies zoals vergaand mandaat en blockchain technologieën.

Inclusieve Stad

Ook gaat het programma de leerervaringen die zijn opgedaan bij de de City Deal Inclusieve Stad doortrekken. In verschillende recente rapporten is er op gewezen dat de huidige dienstverlening aan en ondersteuning van kwetsbare burgers te complex is en tot extra problemen kunnen leiden.

Een zelfde constatering was voor vijf steden en vier departementen aanleiding om de City Deal Inclusieve Stad te sluiten (2016-2017). Met als doel onder meer om de wijkteams meer handelingsruimte te geven, kostenbewuster te laten handelen, te laten doen wat nodig is en de sociaal werkers daartoe verdergaand te professionaliseren. Om zodoende een nieuwe balans realiseren tussen de systeemwereld in het sociaal domein en de leefwereld van (kwetsbare) burgers.

Deze  leerervaringen zullen worden doorgetrokken  onder de vlag van “Eenvoudig maatwerk bij ingewikkelde problemen”. Op welke wijze kunnen professionals in de wijk betere ondersteuning bieden binnen de bestaande budgetten. Professionalisering, andere sturing, bekostiging en verantwoording, zijn aspecten die daarbij onder de loep worden genomen.

Meer weten over de City Deal Inclusieve Stad? Kijk op de speciale website www.inclusievestad.nl of op de City Deal pagina.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *