Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over (deel)mobiliteit?

Wat zeggen de Tweede Kamerpartijen over (deel)mobiliteit? Worden deelmobiliteit, autobezit, MaaS of duurzaam reisgedrag genoemd in de verkiezingsprogramma’s? En zo ja, noemen ze ook specifieke maatregelen die direct of indirect invloed hebben op autodelen en autobezit? We zochten het uit.

50+

Geen standpunten over verkeer of mobiliteit in programma.

Bij1

MIRT ook inzetten voor lokaal vervoer zoals fiets en deelvervoer.
Stoppen met snelwegverbredingen.
OV gratis.

CDA

Knelpunten op de wegen oplossen.
Beter OV in dunbevolkte gebieden.
Wonen: op veel plekken overstappunten bouwen waar je makkelijk van vervoermiddel kan wisselen.

Code Oranje

Code Oranje kiest daarbij bij voorkeur voor binnenstedelijk bouwen, ook om hiermee het karakteristieke Hollandse landschap te beschermen.

ChristenUnie

CU wil meer duurzame mobiliteit. Voor elke reisafstand moet het duurzaamste alternatief ook het aantrekkelijkst zijn. Voor korte afstanden: meer lopen en (elektrisch) fietsen. Voor langere afstanden: openbaar vervoer. “We beprijzen het gebruik in plaats van het bezit van een auto en stimuleren duurzame deelmobiliteit.

“We stimuleren het gebruik van zero-emissie deelauto’s. Daarmee verkleinen we de behoefte aan parkeerruimte en versnellen we de verduurzaming van het wagenpark. Het Rijk maakt afspraken met gemeenten over lagere parkeernormen en over mobiliteitshubs in de wijk bij nieuwe woningbouwopgaven.”

D66

Meer ruimte voor wonen, mobiliteit, natuur en minder voor landbouw.

“Snel en comfortabel vervoer vanaf je woonplek is dan ook erg belangrijk. Niemand heeft zin om in de file te staan. Nog te veel wijken worden gebouwd voor de auto. Woningbouw en openbaar vervoer moeten elkaar versterken: met een snelle OV-aansluiting voor elke nieuwe wijk en woningbouw langs elke nieuwe OV-verbinding. Zo maken we van Nederland een metropool van goed verbonden steden en dorpen.”

Wij bieden reizigers meer vervoers- en overstapmogelijkheden, bijvoorbeeld via de fiets, elektrische scooters of (deel)auto’s. 

Motorrijtuigenbelasting vervangen door intelligente kilometerheffing naar tijd/plaats/emissie.

DENK

De enige echte autopartij van Nederland, lastenverlichting voor de automobilist, 130 weer als maximumsnelheid. Vervoer moet betaalbaar, OV moet goedkoper, investeren in OV (stad en rail).

De toekomst zit in vormen van duurzame deelmobiliteit. Denk wil dan ook werk maken van het stimuleren daarvan (auto’s en scooters).

Minder asfalt waar het kan, meer asfalt waar het moet.

FVD

Stoppen met subsidie op elektrische auto’s
Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzine-auto’s.
“We willen het vliegverkeer faciliteren en automobilisten niet dwarszitten.”

GroenLinks

Geen nieuwe autowegen aanleggen. Focus op/investeren/ruimte voor OV en fiets. Trein ipv korte vluchten. Grotere/strengere milieuzones. Rekeningrijden i.p.v. motorrijtuigenbelasting.

In en rond steden vooral fiets, OV, autoluw.

GroenLinks wil bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische (vracht)auto’s.

JA21

Investeren in aanleg en onderhoud infrastructuur, wegen en (regionaal en snel) spoor. Terug naar 130km/u. Inzet op multimodaliteit, voorkomen files, tegen subsidie elektrische auto’s. Investeren in duurzaam veilig (verkeersveiligheid), o.a. fietsinfra.

PvdA

Nieuwe auto’s emissieloos in 2025
*Autodelen stimuleren. Auto’s staan 90% van de tijd stil. Zo dalen de kosten en gaan we tegen dat mensen niet daar kunnen komen waar ze willen omdat ze het geld er niet voor hebben.
Betaalbaar OV, verbetering OV met name in de Randstad
Elektrisch rijden voor iedereen betaalbaar
Rekeningrijden: vervuiler betaalt, niet bezit maar het gebruik weegt het zwaarst bij de wegenbelasting.

PvdD

Binnensteden zoveel mogelijk autovrij. Milieuzones uitbreiden, aanscherpen
Al het vervoer rijdt in 2030 100% op duurzame energie.
Minder autogebruik in woon-werk. Kilometerbeprijzing, maar niet voor inwoners platteland
Investeren in voetganger, fiets, OV; geen BTW voor OV
Forse CO2-beprijzing. Geen uitbreiding/verbreding wegen
Het gebruik van elektrische deelauto’s wordt gefaciliteerd en fiscaal aantrekkelijk gemaakt

PVV

Het openbaar vervoer en autorijden moeten betaalbaar blijven. De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor veel mensen. PVV is tegen rekeningrijden.
PVV wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in goede en veilige wegen.

SGP

Algemene noties over belang van energiebesparing, niet verspillen en afstappen van fossiele brandstoffen. Breder kijken naar reistijd, kritisch over nieuwe wegen
Steun betalen naar gebruik icm minder betalen voor autobezit

Gemiddeld rijden we maar een uur per dag in de auto. Dat biedt kansen voor gedeeld autogebruik. De overheid stimuleert dat, mogelijk in samenwerking met garagehouders en verenigingen van eigenaren. De wettelijk verplichte autoverzekering gaat gelden voor de gebruiker in plaats van de eigenaar

Kritisch over elektrische auto’s
‘Bij de aanleg van nieuwe woonwijken dient vroegtijdig ingezet te worden op een goede OV-verbinding, zodat de mensen niet eerst wennen aan transport per auto.’
Alle vervoersconcessies moeten MaaS (Mobility as a Service)-waardig worden
Om het OV aantrekkelijker 29te maken moet er een btw-vrijstelling voor het ov komen.

SP

Gratis stads- en streekvervoer voor jongeren 12-, ouderen 65+ en mensen met een beperking.
Beter OV in buitengebied. Meer investeren in OV ten koste van asfalt.
OV weer in publieke handen. Meer investeren in fiets- en wandelinfrastructuur.

VVD

Nakomen afspraken Klimaatakkoord
Emissieloze auto’s gaan betalen naar gebruik, uiteindelijk helemaal over naar betalen naar gebruik en afschaffen huidige autobelastingen. ‘Geen hogere lasten voor automobilisten’

Eerlijke woningmarkt, automobilisten kunnen hun auto blijven parkeren.
Er moet meer asfalt komen, investeren in alle modaliteiten wegen, fiets en OV. Eerlijke verdeling tussen wegen, wonen en landbouw.

“Mobility as a service waarbij de wensen van de reiziger centraal staan. Via een app is het mogelijk je reis met bijvoorbeeld deelauto, tram of taxi te plannen, boeken en betalen. Door ontwikkeling van multimodale overstappunten op verschillende plekken garanderen we de bereikbaarheid van de stad en regio voor alle vormen van vervoer”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *