City Deal Inclusieve Stad | Leeuwarden

Locatie: De Kanselarij, Leeuwarden
29 juni
10:00 - 13:00
De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad en Platform31 in samenwerking met de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de City Deal-experimenten.

Wat leren de betrokken gemeenten en uitvoerende partners van City Deal Inclusieve Stad? Wat merken de inwoners uit de Inclusieve Wijken? Wat vragen de experimenten van de interne gemeentelijke organisaties? Over welke (lokale) vraagstukken breken de steden nog hun hoofden? Denkt u graag actief mee en bent u benieuwd naar de tussenstand van de City Deal? Meld u dan nu aan voor een van de bijeenkomsten!

City Deal Inclusieve Stad

In City Deal Inclusieve Stad werken wijkteamprofessionals van vijf steden samen aan innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Hun vertrekpunt hierbij is de leefwereld van kwetsbare burgers met een meervoudige hulpvraag. En niet de systeemwereld, waarin allerlei regels, routines en gedrag een integrale maatwerkoplossing in de weg kunnen staan.

In 2016 analyseerden de steden van City Deal Inclusieve Stad honderd complexe casussen van hun wijkteams. Dit leidde tot de start van experimenten in 2017. Daarin gaan de aangesloten steden op zoek naar alternatieve oplossingen in daarvoor aangewezen Inclusieve Wijken.

Lees voor meer informatie de publicatie ‘Doen wat nodig is’ en houd op twitter @InclusieveStad in de gaten.

De bijeenkomst in Leeuwarden

Doen wat nodig is om mensen optimaal mee te laten doen is het uitgangspunt in het experiment Inclusieve Wijk in het gebied Oud Oost. Het klinkt relatief eenvoudig, maar de praktijk in het sociale stelsel is weerbarstiger. Maatwerk vanuit de leefwereld staat centraal waarbij we meer ontschot willen werken tussen bijvoorbeeld geldstromen en de grote diversiteit aan regelgeving. Ook investeren we in de professionaliteit van sociaal werkers en zoeken we naar vernieuwing in de aanpak van schulden en beschermingsbewind.

Om de transformatie van het sociaal domein in gang te zetten, hebben we onze partners in de regio nodig. Wij nodigen u van harte uit om samen op de trekken en vernieuwing tot stand te brengen. Zo werken we samen toe naar een Inclusieve Wijk.

Deelsessies

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontschotting en brede geldstroom:
  Tijdens deze sessie gaat u in gesprek met de gemeente over hoe de geldstroom is opgezet en hoe ermee wordt gewerkt. Ook wordt met de aanwezige partners verkend of dit nog verbreed kan worden.
 • Brede handelingsruimte professionals:
  De professionals vertellen over hun ervaringen met meer handelingsruimte. Hoe wordt er omgegaan met een resultaatgericht budget? Met behulp van casussen bespreken we dilemma’s en oplossingen.
 • Professionaliseringsprogramma:
  Voor deze City Deal is een professionaliseringsaanbod ontwikkeld ter ondersteuning van de experimenten. Hoe zijn de eerste ervaringen hiermee? Hoe werken de sociaal werkers aan meer professionalisering, kostenbewustzijn en het pakken van handelingsruimte?
 • Schulden en beschermingsbewind:
  Tijdens deze deelsessie delen we over onze eerste ervaringen rondom het experiment gericht op schulden en beschermingsbewind. Schulden vormen een dominante problematiek die voorliggend is aan behandeling. Hoe zorgen we er via een integrale aanpak voor dat de voorgenomen behandeling daadwerkelijk slaagt? en hoe bereiken we een duurzaam resultaat? Graag gaan we hierover in gesprek met onze ketenpartners.
 • Werk en participatie:
  Hoe verloopt de samenwerking tussen het wijkteam en Sociale Zaken? Hoe borgen we een goede doorlopende lijn van dagbesteding en participatie naar werk? En hoe passen we substitutie van middelen toe tussen de verschillende domeinen als wmo en participatie/werk? Daarnaast zoeken we de verbinding met ondernemers in de wijk voor meer werk voor bewoners.