Experimenten City Deal Inclusieve Stad

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten zijn afgelopen najaar binnen de City Deal Inclusieve Stad vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Alle experimenten hebben als doel systeeminnovaties door te voeren op het niveau van het Rijk, gemeenten en andere partijen in het sociaal domein. Welke experimenten zijn het precies?

De City Deal Inclusieve Stad is een samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en de ministeries van SZW, VWS, BZK en VenJ. Het Verwey-Jonker Instituut volgt de experimenten in 2017, zodat zicht gekregen wordt op hoe kansrijk ze zijn voor een verdere uitrol in heel Nederland.

Experiment ‘Brede Geldstroom voor meer handelingsruimte’
In het experiment ‘Brede Geldstroom voor meer handelingsruimte’ werken de City Deal-gemeenten op gemeentelijk niveau aan het zoveel mogelijk ontschotten van financiële kokers. Door gemeentelijke geldstromen in het sociaal domein op wijkniveau inzichtelijk te maken, te bundelen in één geldstroom en deze te koppelen aan de experimentwijk. En waar mogelijk deze geldstroom te laten beheren door het wijkteam, zodat het wijkteam meer handelingsruimte ervaart. Een veel omvattend experiment, dat veel afdelingen binnen een gemeente raakt en waarbij ook de verbinding gezocht wordt met zorgverzekeraars!

logo_inclusieve_stad_final_jpg-pixels-300x300Experiment ‘Schulden en Beschermingsbewind’
Dit experiment focust zich op burgers met schulden en op de wereld van beschermingsbewind. De vijf City Deal-steden werken nauw samen aan een aanpak met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Belastingdienst ten aanzien van de schuldenproblematiek. Ook onderzoeken zij hoe de uitkering en inning van vaste lasten vereenvoudigd kunnen worden. En wordt verkend welke preventieve schuldregelingstrajecten kunnen worden opgestart met lokale partners, als woningcorporaties.

Bij beschermingsbewind wordt veel aandacht besteed aan preventie en vroegsignalering. Ook brengt men actief alternatieve oplossingen voor beschermingsbewind onder de aandacht. Bijvoorbeeld door de ervaringen van de vijf gemeenten met de kwaliteit van bewindvoerders te gaan delen met rechtbanken.

Experiment ‘Professionalisering’
Binnen dit experiment werken de City Deal-gemeenten aan een professionaliseringsprogramma voor hun wijkteams. Dit is te zien als een ‘top’ op het bestaande lokale scholingsaanbod. Onder andere het maken van goede integrale ondersteuningsplannen en kostenbewustzijn staan hierbij centraal. Ook ontwikkelt men een game voor wijkteamprofessionals over kostenbewustzijn van (alternatieve) interventies, in samenwerking met het VNG-programma Initiate.

Aanvullende experimenten
Een aantal City Deal-gemeenten doet daarnaast nog mee aan aanvullende experimenten over onderwerpen als:

  • Aansluiting 18-/18+
  • (Arbeids)participatie in het ondersteuningsplan

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *