in uitvoering

Kennis Maken

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Acht grote HBO-steden verwelkomd in City Deal Kennis Maken

Tijdens het Diner Pensant met de minister van OCW zijn op maandag 2 juli 2018 acht grotere hbo-steden toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Met de toetreding van Deventer, Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Leeuwarden, Ede en Arnhem, is het kennisnetwerk van de City Deal en dus ook het potentieel voor waardevolle kennisdeling enorm toegenomen. De acht steden vertegenwoordigen ruim 120.000 studenten.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417).

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Vijf jaar geleden startten de gemeente Groningen, zorg- en welzijnsorganisatie MJD en de Hanzehogeschool Groningen met het verbinden van studenten ...
Meer multidisciplinair kennis en expertise inzetten voor complexe maatschappelijke opgaven uit de stad én dit meer zichtbaar maken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken in Arnhem voor ogen heeft. Na het eerste jaar zijn de partners goed op weg, stellen trekkers Miriam Jager en Paul ...
De City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan. Wat is er de afgelopen jaren allemaal bereikt in de verschillende steden die binnen de City Deal aan de slag zijn gegaan? En wat voor plannen zijn er in de 19 deelnemende steden en hun partners in ...
Van zorgorganisaties, gemeenten tot bedrijfsleven. Fontys werkt steeds meer samen met het werkveld in talloze professionele werkplaatsen (PW). Wat komt er kijken bij deze rijke leeromgevingen? Om niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden werkt het WIN-project aan een instrumentarium ...
Waarom elke dag in de file staan als je ook via het water de stad Utrecht in kan? Of naar werk reizen als je het kantoor naar je eigen wijk kan brengen? Studenten van de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en ROC Midden-Nederland bedachten samen een aantal innovatieve oplossingen ...

Onze Partners