Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Acht grote HBO-steden verwelkomd in City Deal Kennis Maken

Tijdens het Diner Pensant met de minister van OCW zijn op maandag 2 juli 2018 acht grotere hbo-steden toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Met de toetreding van Deventer, Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Leeuwarden, Ede en Arnhem, is het kennisnetwerk van de City Deal en dus ook het potentieel voor waardevolle kennisdeling enorm toegenomen. De acht steden vertegenwoordigen ruim 120.000 studenten.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417).

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Op 12 oktober nemen ruim 60 bestuurders van gemeenten en kennisinstellingen deel aan het online Bestuurdersevenement van de City Deal Kennis Maken. Ook minister Ingrid van Engelshoven (OCW) is aanwezig. Projectmanager Rowinda Appelman van de City Deal Kennis Maken trapt de avond af met een ...
Onderzoeker Katja Rusinovic is sinds juni gestart als Lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool. De City Deal Kennis Maken komt op allerlei vlakken terug in haar werk. Zo werkt ze samen met buitenlandse universiteiten aan een onderzoek naar maatschappelijke betrokkenheid ...
Binnen de meerjarige samenwerking van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) ontstond zes jaar geleden de vraag naar extra ...
In bijna geen enkele andere stad dan in Delft vormen studenten zo’n groot onderdeel van de bevolking. Dankzij de City Deal Kennis Maken dragen zij bij aan de samenleving. Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt is trots over wat is bereikt de afgelopen twee jaar in de stad. ...
Utrecht werkt vanuit de City Deal Kennis Maken al langer met Challenges om studenten te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken in de stad­. Logisch dat de Corona Challenge dit najaar aansluit bij deze ‘typisch Utrechtse’ aanpak. ‘Hoe krijg je meer aandacht voor gezondheidspreventie in ...