Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De deelnemende steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten en onderzoekers. Centraal in deze City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Anno 2023 maken maar liefst 20 steden en hun kennisinstellingen actief deel uit van de City Deal Kennis Maken.

De City Deal heeft drie doelen voor ogen:

  1. Het versterken van de kennisverbinding tussen stadbestuur en kennisinstellingen rond grootstedelijke thema’s.
  2. Het creëren van een rijke leeromgeving voor studenten, docenten en onderzoekers. Hierbij staat de diversiteit van samenwerkingsverbanden centraal: van multidisciplinaire en multilevel (mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verbanden. Zij worden beter voorbereid op de opgaven van morgen en de binding van talent aan stad en regio wordt versterkt.
  3. Het versneld oplossen van maatschappelijke opgaven in steden, door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig te betrekken. Verankering van succesformules, kennisuitwisseling en monitoring van de voortgang. De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties, pilots en projecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Voor meer informatie over de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanagers Christiaan Seemann (+31 6 51975776) en Roselinde Wijnands (+31 6 83493006)

Toon:
Alles
In de vraag-maar-raak-lunchsessie ‘Landelijk doorpakken’ werd gebrainstormd over landelijke accreditatie, oorkondes en andere vormen van waardering voor student, docent en opleiding, rondom het thema Verbinding met de samenleving. Wat zien student, docent en opleiding ervoor ...
In de werksessie ‘De gemeentes aan zet’, keken we naar de rol van gemeentes binnen de City Deal Kennis Maken. Vertegenwoordigers van gemeente Delft, gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Tilburg deelden ervaringen. Vragen konden worden gesteld via de chat. In Delft, zo ...
Welke rol hebben docenten binnen het thema verbinding met de samenleving? Waar lopen zij tegenaan in de organisatie, projecten en begeleiding van studenten? In de werksessie met en over docenten, onder leiding van Erik Mooij (Hogeschool Utrecht), kwamen deze vragen aan bod. Net als de ...
Wij hebben in Den Bosch verschillende verhalen opgehaald over de positieve en/of negatieve gevolgen van corona bij verschillende doelgroepen. Zo hebben we Youssef, een jongen uit een jongerenopvang, een ...
Avans-student Catolijne Wagenaars heeft drie interviews gedaan in het kader van corona. Hieronder een van de drie interviews. Naam: Martijn van Kronenburg Leeftijd: 37 Geslacht: Man Hoe heeft u de corona tijd tot nu toe ervaren?
 "De Covid-19 periode is een lastige ...