Economie071: “Samenwerken ligt verankerd in onze basis”

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Het gaat goed met de economie binnen de Leidse regio en dat is zo gek nog niet. Eén van de drijvende krachten in de regio is het samenwerkingsverband Economie071, waarbinnen veertien partners uit de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerken aan het versterken van de regionale economie. Hoe? Door middel van projecten en initiatieven waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de krachten bundelen. Programmamanager Jasmijn Bongers vertelt meer hierover.

Kun je iets meer over jezelf vertellen?

Jasmijn Bongers

“Als programmamanager bij het programmabureau Economie071 ben ik opdrachtgever van een aantal projecten die bijdragen aan het versterken van de regionale economie. Binnen die projecten ben ik betrokken bij het koers houden van het programma en probeer daarnaast het tempo erin te houden bij de uitwerking van de projecten. Ik ben sinds het begin van de oprichting van het programma betrokken.”

Hoe is Economie071 tot stand gekomen?

“In de tijd dat ik beleidsmedewerker was bij de gemeente Leiden, was er al contact tussen de huidige veertien partners. De partners zijn afkomstig uit drie werkvelden, namelijk de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. We stelden vast dat een gezamenlijke economische focus meerwaarde kon hebben. Na onderzoek bleek de Leidse regio over de juiste ingrediënten te beschikken om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. De regio omvat zes gemeenten, daarnaast zijn er de kennisinstellingen mboRijnland, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en het LUMC, de lokale ondernemersverenigingen en landelijke ondernemersvereniging VNO NCW West. De regio functioneert als logisch economisch gebied. Iemand die in Voorschoten woont, kan werkzaam zijn in bijvoorbeeld Leiden en recreëren in Katwijk. Kijkend naar de economische infrastructuur zijn er daarmee ook gezamenlijke uitdagingen te formuleren voor het functioneren van de regionale economie. Gemeenten en bedrijfsleven trekken samen op in initiatieven die een oplossing bieden op deze uitdagingen. De kennisinstellingen sluiten hierop aan, dat is het uitgangspunt in onze samenwerking . Een voorbeeld is ‘circulaire economie. Door kennis te delen over circulariteit en ondernemers te helpen concreet aan de slag te gaan met circulaire businessmodellen, werkt de regio gezamenlijk aan onder meer het behalen van de landelijke doelstellingen op dit terrein. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan projecten op de thema’s ‘duurzame mobiliteit’ en ‘arbeidsmarkt van de toekomst’. Dit draagt bij aan het versterken van de regionale economie. Binnen Economie071 werken de partners samen aan projecten die bijdragen aan de versterking van de regionale economie. Voorwaarde voor samenwerking is dat het collectief elkaar versterkt. Het moet meerwaarde bieden samen te werken op schaal van de Leidse regio en over de eigen organisatiegrenzen heen. Samenwerken ligt dan ook in onze basis verankerd. We hebben hierbij afgesproken dat wij alleen samenwerken wanneer de samenwerking ons als collectief meer zal gaan opleveren dan wanneer wij het individueel zouden ondernemen. Stel het LUMC heeft een idee, maar ontdekt bij de uitwerking ervan dat er op grotere schaal meer resultaten mee te behalen valt, dan is het mogelijk om dit idee binnen het samenwerkingsverband van Economie071 uit te voeren. Zo kunnen we elkaar als collectief helpen en versterken.”

Hoe merken jullie dat jullie elkaar binnen het samenwerkingsverband versterken en dat samen meer winst kan opleveren dan alleen?

“Dat illustreer ik graag aan de hand van een voorbeeld. We werken momenteel aan het project ‘Expatcentre’. Dat project wordt uitgevoerd door zowel de zes gemeenten, de kennisinstellingen als het bedrijfsleven. Als werkgever kun je het belangrijk vinden om expats in dienst te nemen. Daarvoor kun je binnen je eigen organisatie de dienstverlening aan expats verzorgen. Wanneer je dit doet, moet je alle facetten zelf organiseren. Daarbij is er ook een aantal diensten die je als werkgever niet altijd kunt leveren. Denk bijvoorbeeld aan inschrijvingen bij de gemeente om er te kunnen wonen en werken. Voor dit project binnen Economie071 hebben we het mogelijk gemaakt dat alle expats in deze regio zich kunnen inschrijven op één loket en daar ook met alle vragen naartoe kunnen. Op deze locatie kunnen wij hen als collectief een warm welkom geven en wegwijs maken in het sociale netwerk in de regio.”

Waaruit blijkt voornamelijk dat er kennisdeling plaatsvindt?

Waar vooral de kennisdeling tot uiting komt is binnen de thema’s ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ en ‘circulaire economie’. We verzamelen relevante informatie voor deze onderwerpen in de vorm van cijfers, meningen, verhalen en gebeurtenissen. Daarnaast brengen we experts van verschillende partijen samen om kennis met elkaar uit te wisselen en plannen te maken ten gunste van de Leidse regio. Binnenkort organiseren we bijvoorbeeld de laatste van een reeks masterclasses over circulaire economie waaraan zo’n tachtig ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben meegedaan.”

Tot slot: Wat zijn belangrijke succesfactoren van het collectief?

Onze focus ligt op de regionale economie en projecten die daar op aansluiten en daaraan bijdragen. Als het niet binnen onze regio en focus valt, dan doen we het ook niet. We voeren projecten uit die direct belang hebben voor de organisaties en de regio. We kijken ook bij elk potentieel project of er iets te winnen valt. De opbrengst moet meer zijn dan bij individuele aanpak. Alle partijen moeten er hun voordeel uit kunnen halen. Doordat Economie071 een samenwerkingscollectief is, versterken wij het netwerk tussen de verschillende aangesloten partijen. De korte lijnen verhogen de efficiëntie, maar ook de impact van de projecten. Men kan gemakkelijker alle kennis en kunde met elkaar uitwisselen, van elkaar leren en elkaar versterken en helpen.”

Foto bovenaan pagina: Economie071

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *