City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime selecteert vijf jeugd- en cyberprojecten

Op donderdag 14 maart kwamen gemeenten en organisaties bijeen voor een reeks projectpresentaties die zich richtten op jeugd en cyberveiligheid. Gemeenten en organisaties deelden bevlogen hun projecten, allen strevend naar een veiligere digitale wereld voor jongeren. Na een zorgvuldige evaluatie zijn vijf cyberinitiatieven gekozen, die dankzij de toegekende subsidies vanuit de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime nu verder ontwikkeld of geïmplementeerd worden.

Een stap naar een veilige digitale toekomst

Deze projecten zijn onderdeel van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, die gericht is op het versterken van de cyberweerbaarheid van kwetsbare doelgroepen, in dit specifieke geval de doelgroep jeugd  (8-27 jaar). De looptijd van deze vijf innovatieve cyberprojecten is gestart op 1 april 2024 en eindigt op 1 april 2025.

Lacunes opgevuld

Voortbouwend op het onderzoek ‘Interventies op het gebied van jeugd en cybercriminaliteit’, dat meer dan 60 interventies onder de loep nam, zijn deze vijf projecten zorgvuldig gekozen om lacunes in de aanpak van jeugd en cybercriminaliteit aan te vullen. De selectiecommissie heeft bij deze subsidieronde de voorkeur gegeven aan projecten die een nauwe samenwerking aangaan met diverse publieke en private partners. Op die manier wordt niet alleen het bereik van de projecten vergroot, maar ook het draagvlak ervoor versterkt. De City Deal benadrukt het belang van effectiviteit en uitvoerbaarheid, evenals het toekomstbestendig maken van de ontwikkelde interventies. De vijf geselecteerde projecten beschikken over deze essentiële elementen en beloven zo een duurzame impact te hebben op de cyberweerbaarheid van de Nederlandse jeugd.

1. Cyberouders (gemeenten Haarlem, Hollands Kroon, Den Helder, Alkmaar en Purmerend)

Dit project richt zich op het trainen van ouders, bekend als cyberouders, om andere ouders te informeren en begeleiden over de online activiteiten van hun kinderen, vooral tussen de 9 en 12 jaar oud. Het doel is om een netwerk van goed getrainde cyberouders te creëren die ouders kunnen helpen bij het begrijpen van de online leefwereld van hun kinderen en het omgaan met digitale risico’s. Het project omvat trainingen, bijeenkomsten en het delen van kennis en ervaringen tussen deelnemende gemeenten en partners zoals scholen, jeugdzorg en de politie. Het uiteindelijke doel is om een bruikbaar model te ontwikkelen dat door andere gemeenten en organisaties kan worden overgenomen om soortgelijke netwerken van cyberouders op te bouwen.

2. Cyber Experience voor LVB jongeren (gemeente Breda)

Het Cyber Experience-initiatief van de gemeente Breda heeft als doel de weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) tegen cyberdreigingen te versterken. Dit wordt bereikt door de ontwikkeling van een interactieve digitale leerervaring, bij voorkeur in virtual reality, waarbij jongeren in real-time kunnen ervaren hoe het is om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit en tegelijkertijd leren zichzelf te beschermen. Het eindproduct zal niet alleen bruikbaar zijn voor de doelgroep, maar ook toepasbaar kunnen zijn voor anderen die met LVB jongeren werken, en mogelijk zelfs voor laaggeletterden. Samenwerking vindt plaats met partners zoals Avans Hogeschool, Bredata, onderwijsinstellingen, en de Cyberambassadeurs Breda om een effectieve implementatie te waarborgen.

3. HackShield’s cyberbreinen (stichting HackShield)

HackShield lanceert een klassenquest over ethisch hacken in samenwerking met partners zoals de Nederlandse politie, DIVD academy, gemeenten en scholen. Deze quest is gericht op kinderen in de bovenbouw, waarbij ze potentiële ethische hackers kunnen ontdekken door middel van puzzels en uitdagingen. De samenwerking met partners en begeleiding van Stichting Cyberbrein.nl helpt bij het identificeren en begeleiden van cybertalenten. Daarnaast wordt de samenwerking met Challenge the Cyber versterkt; zij organiseren jaarlijks een hackathon voor jongeren van veertien jaar en ouder. Met als doel om bij de komende editie aanwezig te zijn met een stand voor de jongere doelgroep (8 tot 12 jaar).

4. The Cyber Journey (gemeente Amsterdam / Ecosysteem Digitale Veiligheid)

The Cyber Journey is een initiatief dat zich richt op jongeren met interesse in IT, ook wel “cyberbreinen” genoemd. Het project streeft naar het creëren van een duurzaam platform waar deze jongeren hun talenten kunnen tonen en ontwikkelen. Door samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen wil het project het thema ‘cyber’ beter integreren in bestaande programma’s. Een belangrijk aspect is de ontwikkeling van een begeleidingshandboek dat modules aanbiedt voor zowel IT- als zorgprofessionals, met als doel lacunes in de signalering en verbinding met zorg binnen het cyberdomein aan te pakken. Er wordt rekening gehouden met de groeiende groep opportunistische daders met beperkte IT-kennis die mogelijk ook betrokken zijn bij The Cyber Journey. Het uiteindelijke doel is een op maat gemaakt begeleidingstraject te bieden voor cyberbreinen, met mogelijkheden voor opschaling en reproductie op regionaal en landelijk niveau

5. Cyberbreinen in beeld! (gemeente Almere)

Er zijn jongeren die tussen het laagdrempelige re_BOOTCMP en het strafrechtelijke Hack_Right programma vallen. Om dit hiaat aan te pakken, wordt een pilotproject opgezet met als doel een lokale signaleringsstructuur voor jonge cyberbreinen te ontwikkelen en hen individueel te begeleiden. De pilot richt zich op jongeren van 10-18 jaar, met een focus op basisschoolgroepen 7/8 en eerstejaars mbo-ICT studenten. De pilot bestaat uit drie fasen: onderzoek naar de doelgroep (hoe kunnen deze jongeren tijdig herkend worden), opzetten van een signaleringsstructuur (lokale professionals worden getraind) en uitvoeren van maatwerkgerichte interventies door stichting Cyberbrein.nl. Het beoogde resultaat is een bruikbaar model voor het vroegtijdig signaleren en begeleiden van jonge cyberbreinen, dat ook door andere gemeenten en organisaties kan worden toegepast.

Over de City Deal

Deze 5 nieuwe cyberprojecten vallen onder de City Deal Lokale weerbaarheid cybercrime. De City Deal is een samenwerking van gemeenten, regionale samenwerkingsorganisaties veiligheid en PVO’s, de ministeries van JenV (directie Veiligheid en Bestuur), BZK (directie Digitale Overheid) en EZK (Digital Trust Center), nationale Politie, de VNG, het CCV, de Haagse Hogeschool, Saxion hogeschool, het NHL/Stenden, VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *