Slim Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

Het is helaas voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Wat willen we bereiken? Als we de complexe, meervoudige problematiek uit het sociaal domein willen oplossen, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Digitalisering en technologisering bieden nieuwe kansen, voor zowel de inwoner, de hulpverleners, de gemeente en de zorgsector. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, en het tegelijkertijd onze democratie versterkt. >> Lees meer.

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste acht processen (lees hier welke) veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

In deze City Deal focussen we op het innoveren, implementeren en continueren van een aantal verschillende processen waar digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben binnen het sociaal domein. Want in processen is geborgd hoe we werken. En dus uiteindelijk hoe we visie vertalen naar uitvoering. Processen zijn de basis onder het beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, zodat één cliënt ook één dossier heeft en er doelmatig kennis gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is. En op welk moment. Of aan de processen op data zo te analyseren dat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer maken en het sociaal domein versterken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De acht tools worden in acht werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBA\REC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31, BTG, Institute 4 Preventive Health, programma Heerlen-Noord, gemeente Tilburg, UWV.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Financiering digitale zorg en ondersteuning in het sociaal domein

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

De uitdagingen binnen het sociaal domein om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers op peil te houden zijn groot. De toenemende vraag, teruglopende capaciteit, stijgende kosten en ga zo maar door. De inzet van digitale en hybride zorg en ondersteuning kan hier een oplossing voor bieden. En gelukkig zijn er steeds meer (gevalideerde) toepassingen die cliënten, zorg- en welzijnsmedewerkers, zorgorganisaties en gemeenten helpen om de zorg en ondersteuning op peil en toegankelijk te houden. Maar de bekostiging en financiering hiervan is niet geregeld. Veel goede initiatieven stranden hierdoor. Toch zijn er ook ook uitzonderingen waar het wel lukt om digitale en hybride zorg in het sociaal domein op te schalen. Wat kunnen we van die uitzonderingen leren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit geen uitzonderingen blijven?

Graag willen we u/jou uitnodigen om samen te zoeken naar manieren om dit soort initiatieven binnen het sociaal domein beter/eenduidiger/efficiënter te organiseren. In een bijeenkomst op 24 juni a.s. van 13.00-16.00 uur in Utrecht gaan we met elkaar inventariseren of en zo ja hoe digitale en hydride zorg en slimme technologie nu wordt gefinancierd; we laten een aantal (creatieve) voorbeelden zien van hoe het ook kan én we gaan graag het gesprek aan om te zien wat er binnen de huidige kaders mogelijk is in het sociaal domein.

Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor gemeente ambtenaren die zich bezighouden met beleid, inkoop, contractmanagement van Wmo, jeugdhulp en welzijn. Nadere details volgen maar zet hem alvast in je agenda! Heb je van tevoren alvast input of wil je je aanmelden? Mail dat dan naar [email protected].

De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de G4 gemeenten, Citydeal Slim Maatwerk en Digizo.nu

Slimme Stad Parade 23 mei 2024

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Er zijn zoveel smartcity-onderzoeken dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 23 mei 2024 in Utrecht alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met smartcity-onderzoeken in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme wetenschappelijke onderzoeken er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.

Dus, wil je weten welke smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht en laat je inspireren!

Meld je hier aan als deelnemer aan het evenement.

Bekijk hier het uitgebreide programma (wijzigingen voorbehouden). 

 

Programma (wijzigingen voorbehouden): 

9.30 – Inloop

10:00 – Welkom bij de Slimme Stad Parade

10:10 – Dank voor de gastvrijheid

10:20 – Welkom in de Provincie Utrecht bij de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven – Henri de Ruiter (DKH Gezond Stedelijk Leven)

10:30 – Pauze en zaalwissel

10:35 – 11:35 – Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 13, 14 en 15. We focussen in dit blok op het thema bestuur en organisatie.

10:35 – Monitoringsprogramma CartesiusPitch 1 – Marije Lammers (Universiteit Utrecht)
Het monitoren van de effecten van interventies in de leefomgeving (fysiek, sociaal en zorg) op de gezondheid en het welzijn van bewoners in Cartesius, een gebied waar ontzettend veel belangrijke thema’s samenkomen (beweging, voeding, duurzaamheid, sociale cohesie etc.), maar ook waar veel verschillende partijen en expertises samenkomen op het gebied een gezonde leefomgeving. En waar de effecten van interventies en ontwerpkeuzes uitgebreid gemonitord gaan worden, als opzet voor een landelijk monitoringsprogramma.

10:50 – Emeralds: Extreme-scale Urban Mobility Data Analytics as a ServicePitch 2 Sascha Hoogendoorn-Lanser MICD (TU Delft)
Steden beschikken vaak over veel gegevensbronnen over verkeersopstoppingen. De verwerking, analyse en het gebruik (bijv. voor context-afhankelijke voorspelling) wordt echter belemmerd door het gebrek aan toepasbare methoden en extreme dataverwerkingstools. EMERALDS zal deze uitdaging aangaan.

11:05 – GROUNDED in de Kien: Stadscampus DeventerPitch 3 – Meike Heijenk (Saxion) en Ronald Visser
De SPRONG-groep GROUNDED van lectoren van Saxion en De Haagse Hogeschool richt zich op het samengestelde, elkaar versterkende, inzicht van boven- én ondergrond. Van wonen en werken én de grond daaronder die we gebruiken voor landbouw, kabelwerk en opslag (legaal en illegaal). Informatie die antwoorden geeft op urgente vraagstukken voor steden en dorpen, ons omgaan met het klimaat en de ruimte voor duurzame energie, natuur en recreatie.

11:20 – De slimme, duurzame stad in beeldPitch 4 – Mike van Dijk en Sonja Hulshoff ( Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Hoe operationaliseren we de blauwdruk van de G40 Smart City Groep ‘Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing’ naar een integraal dashboard van een stad, gebied of opgave? Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing raakt meerdere domeinen: ruimtelijke ontwikkeling/inrichting, wonen, energie, verkeer en mobiliteit, gezondheid, bouw, logistiek etc. Ieder domein kent zijn ambities, doelstellingen, indicatoren, richtlijnen, en data. Maar welke indicatoren zijn echt van belang voor besluitvorming van gemeenten en laten zien hoe een stad functioneert? Welke data, interoperabiliteit, informatie en toepassingen helpen bij het inzichtelijk maken en realiseren van de doelen op straat? Welke stad of gemeente kun je zijn? Het DMI-ecosysteem onderzoekt hoe dit beeld te operationaliseren.

11:35- Pauze en zaalwissel 

11:50 – 12:50 – Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 1, 2, 3 en 4. We focussen in dit blok op het thema betere leefomgeving door gebruik van data.

11:50 -XCarCity – Pitch 5 Jacqueline Verbeek-Nijhof en Ruben Verbeeke (TNO)
De toenemende woningdichtheid en de afnemende ruimte voor vervoersinfrastructuur en privéparkeerplaatsen vormen een grote uitdaging voor de duurzame bereikbaarheid van stedelijke regio’s. Potentiële slimme mobiliteitsoplossingen bestaan uit een flexibele combinatie van lopen en fietsen, elektrische deelvoertuigen, vervoersknooppunten, vracht, bezorging en verkeersmanagement – maar het ontbreekt ons aan de modelleringstools om deze oplossingen te testen. XCARCITY is een vijfjarig programma, vol met onderzoek en pilots, ontworpen om dat gat te dichten.

12:05 – Inwoners betrekken bij hun leefomgeving door het gebruik van een digital twinPitch 6 Arjun Snoep-Dellema (Gemeente Arnhem)
Binnen de gemeente Arnhem is onderzocht hoe digital twin toepassingen (bv. Virtual Reality of ArcGIS) ingezet kan worden bij projecten binnen de fysieke leefomgeving met burgerparticipatie. We zijn bij drie verschillende projecten aangesloten om de verschillen op het gebied van mobiliteit, woningbouw en vergroening via digital twin toepassingen beter inzichtelijk te maken aan inwoners. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre zorgt het inzetten van digital twin toepassingen voor toegevoegde waarde binnen projecten van de gemeente Arnhem, en in het bijzonder bij projecten binnen de fysieke leefomgeving met een participatietraject?

12:20- Digital Society and the Quality of Urban SpacePitch 7 – Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam)
In het project Digital Society and the Quality of Urban Space staat de vraag centraal welk digitalisering heeft op de kwaliteit van leven in steden? Hoe beïnvloedt digitalisering gebruik en inrichting van stedelijke ruimte? Welke impact heeft digitalisering op publieke waarden in de stad? Hoe verschillen publieke digitale diensten daarin van commerciële? Wat is de rol en betekenis van bewoners en lokale overheden? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst?

12:35- Fijnstofonderzoek met scholieren op de snuffelfietsPitch 8 – Dorien Dorresteijn (GLOBE Nederland)
GLOBE Nederland zet projecten op, zodat leerlingen van middelbare scholen door heel Nederland meten aan hun leefomgeving. Zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van de snuffelfiets om de fijnstof in kaart te brengen. In de provincie Utrecht doen al 22 scholen mee. We werken bij dit project samen met het RIVM en verschillende gemeentes en provincies, waaronder de provincie Utrecht.

12:50 – Netwerklunch

13:30 – Lezing na de lunch: Zo gebruik je kennis in je organisatie
Met ruim 10 jaar ervaring bij het Groene Brein weet Antoine Heideveld ondertussen wel hoe je wetenschap en onderzoek kan toepassen in je organisatie. Die inzichten deelt hij met ons.

14:00 – Pauze en zaalwissel

14:10 – 15:10 – Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 5, 6, 7 en 8. We focussen in dit blok op het thema betrekken van belanghebbenden.

14:10- Digitale veiligheid van smartcitysystemenPitch 9 – Willem Bantema (NHL Stenden Hogeschool)
Hoe digitaal veilig zijn gemeentelijke smart city toepassingen en welke concrete oplossingen en oplossingsrichtingen dragen bij aan het verbeteren van de digitale veiligheid van deze toepassingen?

14:25 – AI Compass: Adaptive Intelligence in Crowd Crisis Management through Al-Human Coordination and Ethical Practice – Pitch 10 – Sascha Hoogendoorn-Lanser MICD (TU Delft)
De combinatie van complexiteit, tijdsdruk en morele beslissingen is een flinke uitdaging in crisissituaties. Ai heeft een enorm potentieel om beslissingen bij crowd crises te ondersteunen. Het AI-COMPASS consortium, onder leiding van TU Delft, ontwikkelt real-time ondersteuningssystemen die rekening houden met context, gedrag en waarden.

14:40 – Moral Smart CityPitch 11 – Jeroen de Vos (Fontys)
We bouwen in het Moral Smart City onderzoek aan een genuanceerde strategie om een breed debat te voeren over Slimme Stedelijke ontwikkelingen en inclusieve besluitvorming te bevorderen. Dit doen we door stedelijke ethische commissies, burgerparticipatie, lokale bestuursorganen en mediaorganisaties uit zeven Nederlandse steden aan elkaar te koppelen. We focussen hierbij op journalisten in –met name lokale – media willen graag de rol van ‘vierde macht’ vervullen rondom techno-ethische thema’s, maar vooralsnog ontbreekt het hen aan handvatten om dit op een meer verdiepende publieksgerichte manier te doen.

14:55 – AI ELSA-Lab Noord-BrabantPitch 12 – Ben Kokkeler (Avans Hogeschool)
Het AI ELSA-Lab Noord-Brabant is een innovatief samenwerkingsplatform waarin we toegepast onderzoek verrichten en kennis ontwikkelen met de burger, overheidsorganisaties en ondernemers als middelpunt. Het is een is een internationaal beproefde en wetenschappelijk onderbouwde methode om de ethische, juridische én maatschappelijke impact van concrete technologische toepassingen integraal te beoordelen. Deze geïntegreerde manier van kijken brengt kansen en risico’s in beeld, tijdens het ontwikkelproces en tijdens de invoering van AI toepassingen. Het disruptieve karakter van AI vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Hoe pak je dat als gemeente verantwoord aan in samenspel met burgers en ondernemers?

15:10 – Pauze en zaalwissel

15:25 – 16:10 – Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 9, 10, 11 en 12. We focussen in dit blok op het thema ethiek.

15:25 – Citizen Science projecten in de provincie UtrechtPitch 13 – Arjen Hof (Good City Sense)
De provincie Utrecht is koploper als het gaat om citizen science projecten, zoals Snuffelfiets, Telraam en Pientere Tuinen. In het onderzoek combineren we de ervaringen uit deze projecten tot een integrale aanpak.

15:40 – LIVEPitch 14 – Leon Hendriks (AeroVision)
Project LIVE heeft onderzocht en aangetoond dat door het combineren van diverse data een integraal beeld ontstaat dat helpt bij de besluitvorming. Door (beoogde) aanpassingen en scenario’s in de fysieke leefomgeving vooraf zichtbaar te maken in een 3D-omgeving, kan de impact op de leefbaarheid, waterhuishouding, biodiversiteit en zelfs woongeluk in beeld worden gebracht. Een slimme tool om afgewogen de juiste beslissingen te nemen en elke vierkante meter optimaal te benutten.

15:55 – Dit was de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ Pitch 15 – Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)
Na 5 jaar samenwerken wordt de City Deal in 2024 afgerond. Wat zijn de resultaten en hoe worden die geborgd in het DMI-ecosysteem?

16:10 – Afsluiting en einde

16:15 – Netwerkborrel

 

Bekijk hier het uitgebreide programma (wijzigingen voorbehouden).

Meld je hier aan als deelnemer aan het evenement.

______________________________________________________________

Datum & tijd: 23 mei 2024, 10.00 – 17.00 uur (inloop 10.00 – 10.30 uur).

Locatie: Het huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Kosten: Deelname aan de Slimme Stad parade is gratis

We organiseren dit evenement in dankbare samenwerking met de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

 

Beslismodel privacy/avg-dilemma’s – 6 maart 2024

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Tijdens een van de City Deal bijeenkomsten bespraken we de juridische knelpunten rondom gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Aan bod kwam dat er vaak gevoeld wordt dat er weinig mag en kan én dat het ook nog eens per gemeente verschilt hoe er met wet en regelgeving wordt omgegaan. De beeldvorming is dat Functionarissen gegevensbescherming en privacy officers nogal verschillend aankijken tegen gegevensdeling. Zo zouden er “rekkelijken” en “preciezen” zijn. Is dat inderdaad zo? En welke criteria criteria wegen het zwaarst? Daarover willen we graag met je in gesprek.

Voor de Staat van de Uitvoering aanleiding om praktijkonderzoek te doen naar de  besluitvorming over gegevensuitwisseling binnen de publieke dienstverlening. Hiervoor is AI-bureau Councyl gevraagd om een keuze-experiment op te zetten waarbij FGs, privacy officers en juridisch adviseurs verschillende scenario’s zijn voorgelegd. Doel is om meer inzicht te krijgen in de afwegingen FG’s, privacy officers en juridisch adviseurs maken in hun advies over het delen van gegevens.

Wij  (Staat van de Uitvoering en de City Deal ‘Slim Maatwerk’) nodigen je van harte uit voor een interactieve sessie waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en we dieper ingaan op de dilemma’s die spelen bij gegevensuitwisseling in de publieke sector. De inzichten uit het traject worden gebruikt voor de volgende rapportage van de Staat van de Uitvoering dat medio juni aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

Programma 

15.00-15.15 Welkom en achtergrond onderzoek
15.15-15.45 Resultaten onderzoek
15.45-16.15 Duiding en verrijking resultaten
16.15-16.45 Ervaringen uit de praktijk
16.45-17.00 Afsluiting
17.00 Borrel

We horen graag welke privacy/avg-dilemma’s jullie in de praktijk ervaren. Heb je een interessante casus? Stuur dan een mailtje naar [email protected], zodat we de casus mee kunnen nemen in de sessie.

 

Meld je hier aan

_______________________________________________________________

Datum en tijd: 6 maart 2024- 15.00 – 17.00 uur

Locatie: Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Webinar 25 januari – pilot paradox in het sociaal domein

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Op 25 januari organiseren we een webinar rondom pilot paradox in het sociaal domein. Hoe kom je van pilots naar impact? Er zijn heel veel pilots binnen het sociaal domein rondom armoedeproblematiek, gezondheid en kansengelijkheid. Maar hoe zorg je dat projecten en producten ook echt impact gaan maken? Studenten van de Erasmusuniversiteit delen hun onderzoek over dit thema rondom het dashboard klantsignalen en Peter van Waart presenteert met een afstudeerder de casus rondom het ‘Financieel Paspoort’.

We willen u vragen ook uw eigen praktijk in te brengen. Waar loopt u tegenaan als het gaat om het opschalen van pilots?

Tijd 
13.00 Welkom door de City Deal ‘Slim Maatwerk’
13.10 Pilot klantsignalen – Erasmus studenten ( in opdracht van de Staat van de Uitvoering en Kurtosis)
13.30 Vragen
13.40 Financieel paspoort – Peter van Waart (Hogeschool Rotterdam) en afstudeerder
14.00 Vragen
14.10 Wat speelt er bij u rondom de pilotparadox?

 

 

Meld je aan 

Excursie Sittard-Geleen en Heerlen – Ontmoeten en samenwerken met en in de regio

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 20 en 21 juni reizen we af naar het zuiden om daar van Sittard-Geleen en Heerlen te leren. Ervaar in Heerlen en Sittard-Geleen hoe de slimme stad in de praktijk toegepast wordt en waar deze slimme toepassingen het fysieke en sociale domein verbinden.

In Sittard-Geleen zie je hoe zij in hun proeftuin Zeeheldenbuurt in gesprek gaan met de inwoner over activiteiten en bewegen. In Heerlen-Noord leren we van de stappen die worden gezet in een van de gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid op gebied van kansengelijkheid. En bij de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen bespreken we hoe je, samen met verschillende partijen, digitalisering kunt onderzoeken en organiseren op het gebied van circulariteit, en in het kader van bestaanszekerheid en participatie. De gebundelde kennis van data science en mensgerichte Artificial Intelligence (AI) leidt tot nieuwe slimme digitale ontwikkelingen en diensten, die de kwaliteit van leven verbeteren.

Conceptprogramma

Meld je alvast aan 

Dag 1: Proeftuin Zeeheldenbuurt Sittard-Geleen

Met de proeftuin Zeeheldenbuurt speelt de gemeente Sittard-Geleen in op drie thema’s, (Smart City, Participatie en Klimaat adaptatie). Samen met buurtbewoners en vakspecialisten (extern en intern) zijn ze in één buurt aan de slag om een betere toekomstbestendige leefomgeving te creëren en ontmoeting te stimuleren.

De gemeente luistert aan de hand van ‘slimme’ toepassingen naar de inwoner, houdt 0-metingen en monitoren, werkt aan een Digital Twin meetnetwerk en bekijkt dit alles gezamenlijk door de glazen van VR-brillen.

Concept Programma dag 1:

12:00 We starten in ’t Kirkske met vlaai/ kleine inlooplunch en openingswoord ‘jij woont in een proeftuin -beleving’

13:00 1,5 uur interactieve sprintsessie van ReGreeny over de 4 straten herinrichting pilot met als doel dat ze klimaat robuust zijn.
We gaan in gesprek met een inwoner vanuit de 5 gevel sensoren waarin we ingaan op ‘Slim’ op weg naar een gezamenlijk schetsontwerp herinrichting klimaat robuuste straten

14:30 Wandeling naar 3 pilots door de buurt (Evertsenstraat parkeerplaats, Buurttuin, 4 straten & Koalepark)

15:30 Koalepark Amfitheater:
1. Inspiratie vanuit Vlaanderen
2. Smarticipatie & Camenaï verhaal
3. Monitoren Koalepark

16:30 Afsluiting met paneldiscussie

17:00 Borrel & ’t Kirkske spelavond analoog & Limburgs zuurvlees (eigen kosten deelnemer)

Kortom: Hoe kun je in deze buurt samen een Klimaatbestendige betere leef en ontmoet- omgeving creëren? Welke lessen leren we hier? Wat vinden de buurtbewoners van deze aanpak?

 

Dag 2: Van de Brightlands Smart Services Campus naar Heerlen – Noord

We starten deze dag in de Brightlands Smart Services Campus met twee parallelle tracks na een gezamenlijke aftrap over hoe de Brightlands Smart Services werkt.

Gezamenlijke aftrap: 

09:30-10:00-  Inloop

10:00-10:10 Welkomstwoord – Walter Pijls (CEO Brightlands Smart Services Campus)

10:10-10:20  Publieke Dienstverlening – Iris Dijkstra (Brightlands Services Campus)

10:20-10:30 Start-Up Challenges: Heerlen Gen AI – Fred Wittelings

Sociale track

10:30-11:00- ’t Heerlens Heitje – Amber-Helena Reisig (t’Heerlens Heitje)
11:00-11:30 | BISS | ELSA Lab + Onderzoekstraject Sittard-Geleen – Vivienne Curvers (BISS-Brightlands Institute for Smart Society)
11:30-12:00 | LIME / Atelier Sociaal Domein – Joost Weling (Hogeschool Zuyd)
12:00-12:30 | In gesprek over technologie: samen met inwoners ontwikkelen en adopteren
12:30-13:30 | Lunch + verplaatsen naar Nationaal Heerlen Noord

 

Circulaire track 

CollaborAll/Monady laten aan de hand van de transformatie van het voormalige DSM-hoofdkantoor in Heerlen zien hoe hun Circulaire Build Hubs werken. De Circulaire Build Hub zorgt ervoor dat al die individuele partijen met elk hun eigen informatie, specialistische inzichten, data, specificaties etc. op een makkelijke en betrouwbare manier naar dezelfde fysieke en digitale werkelijkheid kijken én handelen. De Circulaire Build Hub voorkomt onduidelijkheid, missers, onnodig werk, uitlopende planningen en onnodige kosten, vermindert risico’s en zorgt ervoor dat alle informatie in samenhang beschikbaar is. Dit bevordert efficiëntie en draagt bij aan de overgang naar een circulaire economie door duurzaam materiaalgebruik.

 

Heerlen- Noord

In de middag bezoeken we Heerlen-Noord, waarin het sociaal en fysiek domein weer samenkomen. Ron Meyer (programmamanager Heerlen-Noord) heet ons welkom en we maken een wandeling door een stukje Heerlen-Noord en bezoeken de Sjpruutshop. Een plek waar ouders van pasgeborenen gratis spullen kunnen halen voor de baby en voor de gemeente een vindplaats van de mensen voor wie we aan de slag zijn. Vervolgens lopen we via een opgeknapte kerk (tot limburgs archief), door een tweetal wijken (horende tot de armste wijken van het land). We leren hoe verduurzaming, renovatie tegen de achtergrond van het willen behouden van uniek cultureel erfgoed, namelijk de mijnwerkerswoningen samenkomen.

 

Let op, de overnachting is op eigen kosten. Tips voor overnachtingen in Zuid-Limburg:

________________________________________________________

Datum: 20 en 21 juni (Let op, overnachting op eigen kosten)

Tijd: 20ste: 12.00 – 17.00 uur (en aansluitend diner), 21ste: 10.00 – 15.00 uur

Locatie: Sittard-Geleen, Brightlands Smart Services Campus en Heerlen- Noord

Kosten: Het event is gratis. Voor het diner vragen wij wel een eigen bijdrage.

Meld je alvast aan 

City Deals Kerstborrel – 14 december 2023

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Zet 14 december alvast in je agenda. ‘Wil je weten waarom Amersfoort uitgeroepen is tot de beste Europese stad? Hoe Amersfoort slim combineert met duurzaam en inwonervriendelijk? Kom dan naar de kerstborrel op 14 december, waarbij we samen ontdekken wat de succesfactoren en lessen van Amersfoort zijn en wat de toekomst voor deze Europese stad gaat brengen. Want hoe gaat AI onze steden en dorpen veranderen? Hoe zorgen we ervoor dat we gebruik maken van de kansen en tegelijkertijd bewust omgaan met de gevaren ervan? Hoe zet je een ethisch gesprek, zoals moreel beraad in om hierover in gesprek te gaan met beleidsmakers en inwoners? Dit alles leer je op 14 december in dé Europese stad van 2023 onder het genot van warme chocomelk, kerstbrood en glühwein.

Het programma is als volgt (wijzigingen onder voorbehoud):

11.30: Inloop Chocomelk/koffie en kerstbrood
12.00: Wandeling door Amersfoort – Welke informatie geeft de stad? Wat zien we en hoe leren we van de Europese stad van 2023? Dit doen we met Arno Goossens.
13.30: Recap en lessons learned
14.15: Korte pauze
14.30: Wat kan AI betekenen voor de professional? Hoe kan AI besluiten ondersteunen? Dit wordt verteld door Sascha Hoogendoorn-Lansing (TU Delft).
14.50: Discussie en debat over hoe AI besluiten kan ondersteunen
15.05: Wat is de toekomst voor de stedelijke ontwerp? Met Lars van Vianen als spreker.
15.25: Discussie en debat over AI in stedelijk ontwerp
15.40: Danny Timmermans en Nadine Beks van Raaij (Brightlands Smart Services Campus) vertellen ons wat AI kan beteken voor onze inwoners.
16.00: Wat betekent dit voor de stad en haar inwoners – ethische reflectie op het gesprek
16.30: Proosten en opening borrel

Meld je hier aan!

Bij vragen kan je contact opnemen met Zoë via [email protected] 
_______________________________________________________________
Datum: 14 december 2023
Tijd: 12.00 – 17.00
Locatie: Paulus Borstraat 41, 3812 TB Amersfoort Utrecht)

City Deal Meetup – 18 januari 2024

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

We zitten middenin de digitale transitie. De kansen van digitalisering en technologisering zijn groot, maar hoe benut je als organisatie die kansen optimaal? Hoe zorg je ervoor dat oplossingen en toepassingen goed worden geborgd én worden benut. De City Deal Meetup is dus de unieke gelegenheid om te leren van praktijkvoorbeelden en innovatieve benaderingen binnen verschillende gemeenten en organisaties. Het evenement richt zich op diverse aspecten waardoor jij waardevolle kennis en strategieën kan opdoen.

Programma (wijzigingen voorbehouden):

10.00: Inloop

10.30: Welkom namens de City Deals – Leer van je collega’s
Jan-Willem Wesselink heet u welkom op de City Deal dag

10.45: Samenwerken buiten je organisatie: Hoe haalt de gemeente Deventer met De Kien innovatie van buiten in huis?
Hoe werk je samen met verschillende organisaties aan dezelfde opgave? Hoe pakt de gemeente Deventer met de Kien dit aan en welke lessen halen ze uit deze samenwerking. Met als spreker Rene Nelissen (programmamanager Witteveen + Bos)

11.30: Hoe borg je intern digitalisering Verbondenheid door digitalisering als dé echte gamechanger.
Hoe stel je je organisatie instaat om zelf te organiseren en hoe zorgt dit voor betere samenwerkingen voor zowel binnen als buiten je organisaties. Henk Vonk en Peter van Capelleveen (gemeente Zwolle) vertellen lessen van de Alliantie Smart Zwolle.

12.15: Openingswoord door gemeentesecretaris
Welkom op de City Deal dag – Hoe neem je je organisatie mee in datagedreven werken door Dick Emmer (gemeentesecretaris gemeente Zwolle).

12.30: Hoe borg je innovatie in je organisatie?
Waarom en hoe creëren, onderhouden en weerstaan managers en ondernemers disruptieve technologische en organisatorische verandering? Dr. Michel Ehrenhard (Universiteit van Twente) deelt zijn langjarige ervaring op dit gebied.

13.00: Lunch

14.00: De lessen van regionale samenwerking in het sociaal domein.
Twentse Koers laat zien hoe je door kleine stappen te zetten, verandering te weeg brengt binnen het sociaal domein. Elise Hol (Twentse Koers) verteld wat de aanpak is en of er al dingen geleerd zijn?

14.45: Van visie, naar programma, naar plan – Lessen Sittard-Geleen.
Hoe zorg je voor breed draagvlak binnen je organisatie? Sittard-Geleen heeft een visie om te laten zien waar hun stad voor staat. Maar wat zijn hun lessen? Roel Goossens (gemeente Sittard-Geleen) en Wil Jacobs (Groen al een Service) vertellen het.

15.30: Hoe maak je het tastbaar en laat je het zien: Alkmaar’s sensorenbeleid.
Met hun sensorenbeleid is Alkmaar koploper op gebied van stakeholderparticipatie. Maar hoe doen ze dat? Hoe nemen ze de hele organisatie daarin mee? Niek Hendricks (gemeente Alkmaar) laat het zien.

16.15: Hoe borg je digitalisering intern: Hoe kleine stappen maken helpt bij het behalen van grootste plannen (en wat soms misgaat)
Bauke Keulen (gemeente Amersfoort) laat zien hoe Amersfoort met agile werken aan de slag gaan. Hoe zorgt het kleiner maken van een groot project als DMI voor grotere successen? En wat gaat er soms mis en wat kun je daar weer mee?

17.00: Wrap up – Wat zijn de overkoepelende lessen?

17.15: Borrel

 

________________________________________________________________
Datum en tijd:
18 januari 2024 van 10.00 uur – 17.00 uur.

Locatie: Stadhuis van Zwolle (Grote Kerkplein 15, 8011 Pk Zwolle Overijssel). Het event is in de raadzaal. 

Mocht u willen vergaderen tijdens de dag, dat kan in de Herman Brood zaal en de Typhoonzaal.

Voor vragen en/of opmerkingen mail naar [email protected].

Slimme Dag van de Stad

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Uiteraard is de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ook vertegenwoordigd op de Dag van de Stad op 9 oktober 2023 in Arnhem.

We verzorgen van 11:15 – 12:15 de sessie Stadspraatjes 1 – Let’s get digital

Luister naar succesvolle stadsverhalen over smart cities en meer digitale stedelijke innovaties uit heel stedelijk Nederland. Elk verhaal verpakt in een aansprekende vorm.

We zien u graag op 9 oktober.

Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op – Lezing door prof. dr. Albert Meijer (Slimme Stad Parade)

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Er zijn allerlei mooie experimenten gaande in smartcity Nederland en Vlaanderen. Hoe zorg je ervoor dat een experiment landt in de organisatie? Hoe kun je publieke innovaties opschalen en ervoor zorgen dat ze ook echt deel worden van de organisatiecultuur? Prof. dr. Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht, presenteert het proces van experiment naar praktijk in zijn lezing ‘Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op’.

Deze lezing maakte deel uit van de Slimme Stad Parade op 25 mei 2023.