City Deals in voorbereiding

Op dit moment zijn er 23 City Deals ondertekend, waarvan een deel al succesvol is afgerond. Een overzicht van de getekende Deals vindt u op de City Deal-pagina. Maar Agenda Stad staat natuurlijk niet stil. De lessen en successen van de lopende en afgeronde deals hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe, gebiedsgerichte vormen van deals, zoals Regiodeals en Woondeals. Maar deze inzichten benutten we natuurlijk ook om nieuwe City Deals te ontwikkelen rondom de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

In afstemming met de in de G40 verenigde Nederlandse steden en op basis van onderzoeken en inzichten van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau zijn in 2020 verschillende vraagstukken door Agenda Stad in kaart gebracht. Dat heeft tot nu toe geleid tot vijf nieuwe City Deals en de verkenning van nog een aantal voorgenomen City Deals. Meer weten over deze deals of interesse om aan te sluiten? Neem contact met ons op via het Contactformulier op de website.

City Deal Impact Ondernemen

De City Deal Impact Ondernemen is tot stand gekomen door het Ministerie van BZK i.s.m. het stedennetwerk G40. De City Deal richt zich op het versterken van impact ondernemers in Nederland om ons zo samen in te zetten voor een duurzamere en inclusieve economie. Binnen deze City Deal werken steden, provincies, impact ondernemers en hun netwerken zoals Impact Noord, Impact Oost, Impact030, onderwijspartijen, adviesbureaus, UWV, VNG, ministeries en bekende partijen als de Code Sociaal Ondernemen en Social Enterprise NL samen om bekende blokkades rondom impact ondernemen te overkomen.

De City Deal zal te werk gaan op drie punten. Ten eerste op het gebied van gemeentelijke organisaties, door hen te helpen meer integraal te werk te gaan en flexibiliteit en innovatieruimte te vergroten in haar inkoopbeleid. Ten tweede door het ecosysteem voor impact ondernemers en haar spelers te verstevigen. We wensen financieringsstromen vanuit overheidsfondsen zichtbaarder en toegankelijker te maken, om in samenwerking met banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen de financiering van impact ondernemers te versterken. Daarnaast is sterkere netwerkvorming cruciaal, zowel lokaal als regionaal, fysiek als online. Ten derde wil de City Deal de koppeling helpen maken tussen beleidsdoelen, maatschappelijke uitdagingen en bedrijven in de regio.

Bij de City Deal wordt de samenwerking tussen zogenaamde code ondernemers (bedrijven die lid zijn van de Code Sociaal Ondernemen en/of Social Enterprise NL) en reguliere MKB-bedrijven met een sociaal hart bevorderd. Zo krijgen beide een groter aandeel in de betekeniseconomie. Hierbij sluiten we aan bij het vertrekpunt van steden zelf en hun bestaande impact netwerken. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.

City Deal Samenleven in de Wijk

Met name in grote gemeenten woont en leeft een grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen samen.  Dat levert complexe vraagstukken op die zowel op landelijk als lokaal niveau aan de orde van de dag zijn. Daarbij gaat het om zaken als polarisatie, segregatie, integratie, participatie, toegankelijkheid en inclusie. Vragen genoeg, maar de antwoorden zijn (nog) niet altijd voor handen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR, signaleert in haar rapport ‘De nieuwe verscheidenheid’ dat de diverse samenstelling van onze bevolking vraagt om een nieuwe instelling: ‘Publieke en private instellingen zullen zich moeten instellen op een permanente, steeds wisselende culturele veelvormigheid onder bewoners, leerlingen, patiënten, klanten, werknemers’. Deze verscheidenheid zal blijven toenemen en een structureel kenmerk zijn van de Nederlandse samenleving.

Welke rol is hierin voor gemeenten weggelegd en waar kunnen verbeterkansen benut worden als het gaat om kennis, ondersteuning, contact en kansengelijkheid op het gebied van (etnische) diversiteit in steden? En welk stedelijke experimenten kunnen baat hebben bij inbedding in een City Deal-aanpak? Dat is waar de City Deal Samenleven in de Wijk een antwoord op probeert te vinden.

In deze City Deal in oprichting willen we samenwerken met de departementen SZW, JenV, OCW, VWS en BZK en de kennisinstellingen Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Leiden en Platform31 aan een gemeenschappelijk kader dat bijdraagt aan het benutten van de diversiteit binnen onze steden. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.

City Deal Circulaire Stad

Het belang van een Circulaire Economie is evident. Het hergebruik van grondstoffen voorkomt uitputting van fossiel materiaal, reduceert de uitstoot van schadelijke gassen én de kosten in productie- en bouwprocessen. Maar de praktijk is weerbarstiger, mede door landelijke en Europese wetgeving rondom afval. Wetgeving die vaak in het belang van de volksgezondheid is opgesteld, maar die nu knelt met de reëele noodzaak van meer circulaire processen in steden.

Komt de ‘City Deal Circulaire Stad’ u bekend voor? Dat kan kloppen. De afgelopen jaren vonden in verschillende steden experimenten rondom circulariteit plaats in het kader van een eerste City Deal rond de circulaire stad. Deze nieuwe City Deal beoogd verder te gaan met de inzichten van zijn voorganger. Deels met nieuwe steden die hun eigen inzichten en vraagstukken meebrengen en met één gemeenschappelijk doel voor de deelnemende steden, departementen en partners: drempels verlagen voor een meer circulaire stedelijke economie. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.

City Deal Wijkvernieuwing

In deze City Deal wordt onderzocht hoe de kansen van de energietransitie en het aardgasvrij maken van wijken, kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in kansarme wijken. Opgaven als de energietransitie of aardgasvrij maken worden doorgaans minder positief onthaald in kansarme wijken, maar door deze te koppelen aan de positieve ontwikkeling van een verbeterde leefbaarheid, kan het draagvlak toenemen en kunnen de positieve ontwikkelingen elkaar versterken. Hetzelfde geldt voor andere multidisciplinaire koppelingen, dus bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuwe infrastructuur voor energietransitie, positieve factoren zoals de aanleg van glasvezel of een nieuwe tramlijn meenemen.

In deze voorgenomen City Deal wordt onder andere samengewerkt met het programma aardgasvrije wijken binnen BZK. Een belangrijke inspiratiebron vormt NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). De City Deal sluit aan op het politiek actuele vraagstuk van de aanpak van kansarme wijken, bij instrumenten als de woondeals waar ook aandacht is voor brede leefbaarheid en raakt bovendien aan meerdere departementen, zoals SZW en BZK (Omgevingswet). Daarnaast zal in deze voorgenomen City Deal veel aandacht uitgaan naar het vraagstuk hoe betrokkenheid vanuit burgers beter georganiseerd kan worden. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.

City Deal Mobiliteit in de Stad

Onder invloed van technologie en digitalisering maken onze maatschappij en economie een razendsnelle transitie door. Deze raakt ook aan de traditionele retail en goederenstromen in onze binnensteden. Waar veel winkelcentra kampen met teruglopende klantenaantallen, verheugen webwinkels zich veelal in een gestage groei. Maar aangekochte goederen – waaronder steeds vaker ook de dagelijkse boodschappen – moeten ook bezorgd worden, in een stad die al voller en drukker wordt door de groei van bewoners- en bedrijvenaantallen. Dit zorgt voor knelpunten en voor druk op de lucht- en daarmee leefkwaliteit. En voor gevaarlijke situaties op de weg.

Er zijn oplossingen denkbaar, zoals drones, zelf varende boten en robots. Veelal weet de technologie ook een oplossing te vinden voor de problemen waaraan het zelf mede debet is. Maar waar technologie vaak zijn eigen drempels weg kan nemen, zit regelgeving vaak een doorpak naar innovatief binnenstedelijk goederenvervoer in de weg.

De City Deal in oprichting Mobiliteit in de Stad focust zich vooralsnog op twee speerpunten: het wegnemen van belemmeringen zoals regelgeving en infrastructurele en technische beperkingen enerzijds en het creëren van een innovatief leernetwerk anderzijds.

Naast een tiental steden zijn de ministeries van IenW, EZK, VWS en BZK en de Universiteit Twente, de TU Delft en de TU/e Eindhoven betrokken bij deze City Deal in oprichting. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.

City Deal Digitaal Maatwerk

Tegenwoordig wordt al meer dan de helft van alle besluiten niet meer door mensen maar digitaal genomen. Soms kan een onvoorziene samenloop hierbij negatief uitpakken waardoor mensen in de knel komen. Deze City Deal wil ervoor zorgen dat ambtenaren en bestuurders de ruimte die er is om maatwerk te leveren meer kunnen benutten, onder meer door gebruik te maken van de ervaring die anderen hier al mee hebben opgedaan. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.