City Deals in voorbereiding

Op dit moment zijn er 29 City Deals ondertekend, waarvan een deel al succesvol is afgerond. Een overzicht van de getekende Deals vindt u op de City Deal-pagina. Maar Agenda Stad staat natuurlijk niet stil. De lessen en successen van de lopende en afgeronde deals hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe, gebiedsgerichte vormen van deals, zoals Regio Deals en Woondeals. Deze inzichten benutten we natuurlijk ook om nieuwe City Deals te ontwikkelen rondom de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Samen met de in de G40 verenigde Nederlandse steden en op basis van onderzoeken en inzichten van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau brengt Agenda Stad verschillende vraagstukken in kaart. Dat heeft geleid tot nieuwe City Deals en de verkenning van een aantal voorgenomen City Deals. Meer weten over deze deals of interesse om aan te sluiten? Neem contact met ons op via het contactformulier op de website.

Fiets

Nederland is een fietsland bij uitstek. Er zijn in ons land meer fietsen dan mensen. Fietsen is niet alleen gezond, de fiets is ook het ideale vervoermiddel in de stad. De fiets heeft potentie als oplossing voor vraagstukken die spelen in onze steden, zoals, bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en de woningbouwopgave. Maar om als stad én als inwoner baat te hebben bij een fiets, moet je er niet alleen er een hebben – maar ook kunnen en durven fietsen. Dat is nu niet het geval. De fiets is een van de middelen om de vervoersarmoede tegen te gaan zodat werk, school en sport voor iedereen bereikbaar is. In de City Deal Fiets verkennen we met een brede coalitie van maatschappelijke partners én gemeenten en departementen welke rol de fiets kan spelen in stedelijke transities en hoe we ons stalen ros kunnen introduceren bij inwoners die nog niet (kunnen) fietsen, bijvoorbeeld in stedelijke focusgebieden.

Bruisende kades

Historische binnensteden zijn hét symbool van ons nationale erfgoed. Veel van deze binnensteden kennen unieke, eeuwenoude grachten- en kadecomplexen die een belangrijke rol spelen in de aantrekkingskracht van deze steden, maar ook in de waterinfrastructuur. De keerzijde van deze visitekaartjes is echter dat een goede staat van onderhoud cruciaal is om de bruggen, kades en grachten én die waterinfrastructuur veilig te houden. Diverse incidenten hebben de afgelopen jaren de kwetsbaarheid van deze eeuwenoude constructies aangetoond.

De City Deal Bruisende kades buigt zich niet alleen over mogelijkheden om alternatieve financiële middelen te vinden voor het broodnodige onderhoud, maar ook over koppelkansen die focussen op toekomstbestendigheid en vergroening.

Dynamische binnensteden

De binnensteden van onze grootste steden zijn in toeristisch, recreatief én zakelijk opzicht toplocaties. Er gaat van deze binnensteden een grote aantrekkingskracht uit, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Transformatie is nodig omdat de drukte mede door de coronacrisis is afgenomen en omdat uitdagingen als verloedering en verschraling vragen om een nieuw economisch en sociaal-maatschappelijk perspectief. Er liggen opgaven maar vooral ook kansen in het realiseren van meer diversiteit en het bieden van betaalbare ruimte voor lokale, onderscheidende ondernemers. Dit vraagt echter betere sturing op de transformatie van vastgoed en de openbare ruimte. De City Deal Dynamische binnensteden draagt daaraan bij met het ontwikkelen van een programmatische aanpak en visie, financiële innovaties, het stimuleren van brede samenwerking in de binnenstad en een planologisch-juridisch instrumentarium.

Gezonde en gelukkige steden

Inwoners in staat stellen gezond en gelukkig op te groeien en oud te worden, is een morele plicht van een beschaafde samenleving. Uitdagingen als vergrijzing, de toename van chronische ziekten, arbeidsmarktkrapte, dreigende zorginfarcten en oplopende zorgkosten, maken het bovendien een belangrijke economische en sociaal-maatschappelijke opgave.

Daarom stimuleert de City Deal Gezonde en gelukkige steden dat preventie en een gezonde leefomgeving een prominentere rol krijgen in de plannen én uitvoering van stedelijke uitbreiding en verdichting. Wie gezond is, is gelukkiger en beter in staat om te leren, werken en van betekenis te zijn voor de maatschappij. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat gerichter investeren in preventie nodig is, omdat de gezondheid met name in stedelijke focusgebieden achterblijft.

De City Deal toetst initiatieven en spoort blokkerende regels op. Professionals uit het gezondheids- en sociaal domein en het ruimtelijke domein werken samen met stedenbouwkundigen, investeerders en kennisinstellingen om doorbraken te kunnen realiseren

Welk urgent thema ontbreekt in dit overzicht?

De kracht van City Deals bestaat uit de gelijkwaardige, opgavegerichte samenwerking. Bovenstaande City Deal-thema’s zijn geïdentificeerd in nauw overleg met steden, koepels en kennisinstellingen en planbureaus. Het signaleren van City Deal-thema’s is een continu proces waarbij Agenda Stad proactief de dialoog zoekt. Ontbreekt er een thema dat de innovatiekracht van City Deals nodig heeft? Laat het ons weten via onze Contact-pagina.