Overzicht Kamerstukken

Agenda Stad en City Deals

Overzicht van parlementaire kamerstukken waarin gerefereerd wordt aan Agenda Stad en City Deals van januari 2014 t/m februari 2023. Hieronder worden de hoogtepunten uit deze resultaten weergegeven. De zoekresultaten zijn gefilterd op basis van relevantie en geordend per City Deal. Het overzicht begint met kamerstukken over Agenda Stad.

Klik direct door naar:

Agenda Stad – Algemeen

Ministerie Document Inhoud
BZK Kamerbrief Voortgang Agenda Stad en Europese Agenda Stad  – juli 2023 Voortgang en verdere ontwikkeling van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad en Europese Agenda Stad.
BZK Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 De Staat van het Bestuur biedt elke 2 jaar een beeld van hoe democratie en openbaar bestuur in Nederland er op decentraal niveau voor staan. Agenda Stad, de City Deals en EAS worden beschreven en geplaatst binnen context van innovatie en inzet veranderopgaven. Ook wordt benoemd dat de City Deal-aanpak aan de wieg heeft gestaan van andere ‘multilevel governance’ werkwijzen zoals de Regio Deals en Woon Deals.

Expliciet genoemde deals zijn: City Deal Energieke Wijken, City Deal Slim Maatwerk, City Deal Eenvoudig Maatwerk, City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, City Deal Impact Ondernemen en City Deal Kennis Maken. 

BZK Beslisnota kamerbrief selectie vierde tranche Regio Deals – februari 2023 Op 15 november 2022 was de deadline voor het indienen van voorstellen voor de vierde tranche Regio Deals. In het licht daarvan wordt Agenda Stad genoemd als input gevende partij.
BZK Kamerbrief Bestuur en bestuurlijke inrichting – januari 2023 Benoeming City Deals als praktijkervaring om inzichten van interbestuurlijke samenwerkingsstructuren te verzamelen.
BZK Verslag van een SO – januari 2023 Antwoord op Kamervragen over de impact die de programma’s Regio Deals, Leefbaarheid en veiligheid, Regio’s aan de grens, Agenda Stad hebben op gemeenschappen in kwetsbare gebieden.
BZK Kamerbrief Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) voor het jaar 2023 – oktober 2022 Benoeming werkwijze City Deal en de eerste Town Deal die in ontwikkeling is en zich richt op een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.
BZK Jaarverslag BZK – mei 2022 Benoeming acties Agenda Stad in 2021 en de City Deals Energieke Wijken, Impact Ondernemen, Gezonde en Duurzame Voedselomgeving en Circulair, Conceptueel Bouwen, Openbare Ruimte en Gezonde en Duurzame Voedselomgeving.
IenW Kamerbrief mobiliteitsbeleid – november 2021 “In dat licht versterkt IenW ook de samenwerking met gemeenten (o.a. G40 Stedennetwerk) en BZK (Woningbouw, Omgevingswet), onder meer via de Agenda Stad en City Deals. Hiermee wordt een snellere opschaling van toepassingen, meer kennisdeling en meer resultaten op straat beoogd.”
BZK Verslag houdende een lijst van vragen voor de Vaststelling van de begrotingsstaten BZK – oktober 2021 “Belangrijk uitgangspunt in deze lerende samenwerking is aandacht en verdere versterking van de menselijke maat in beleid en uitvoering. De genoemde voorbeelden als Agenda Stad en City Deals, maar bijvoorbeeld ook de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Veiligheid kunnen hiertoe belangrijke inzichten opleveren, met behulp waarvan de dienstverlening verder versterkt kan worden.”
BZK Memorie van Toelichting op de Vaststelling van de begrotingsstaten BZK – september 2021 Benoeming Agenda Stad als innovatieve werkwijze voor interbestuurlijke samenwerking + benoeming Community of Practice, Dag van de Stad en Europese Agenda Stad
BZK Jaarverslag en Slotwet BZK 2020 – mei 2021 Benoeming Agenda Stad als innovatieve werkwijze voor interbestuurlijke samenwerking + benoeming Community of Practice.
BZK Kamerbrief Stedenbeleid – mei 2021 City Deal als voorbeeld van behoud kennisontwikkeling en uitwisseling en zorg dat er een instrument bijkomt, dat helpt bij het vinden en implementeren van innovatieve oplossingen.
BZ Kamerbrief maatschappelijk verantwoord ondernemen – februari 2021 Benoeming Agenda Stad als aanjager van verschillende transities in verband met de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (SDG-uitvoering).
BZK Vaststelling van de begrotingsstaten BZK voor het jaar 2021 – september 2020 Benoeming (Europese) Agenda Stad, City Deals en Europese partnerschappen.
BZK Jaarverslag en slotwet BZK 2019 – juni 2020 Kamervragen over gang van zaken Agenda Stad
BZ en EZK Kamerbrief Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip – mei 2020 Benoeming (Europese) Agenda Stad
BZK Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 – mei 2020 Benoeming Agenda Stad en Dag van de Stad
BZK Kamerbrief Stedenbeleid – maart 2020 Voortgang en ontwikkeling van (Europese) Agenda Stad
BZK Vragen over de begroting 2020 – oktober 2019 Vraag (120) over doel, partijen, budget en beleidsinstrumenten van nieuw te sluiten City Deals
BZK Kamerbrief Voortgang interbestuurlijk programma (IBP) – juni 2019 “De afgelopen tijd hebben we, door middel van bijvoorbeeld City Deals, veel ervaring opgedaan met vraaggerichte samenwerking waarbij we van onderop vraagstukken vanuit de regio centraal stellen.”
EZK en JenV Kamerbrief Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving – juni 2017 Het instrument van City Deal wordt genoemd als voorbeeld waarmee praktische knelpunten en belemmeringen naar voren komen die samenhangen met wet- en regelgeving. “De inzet van de betrokken departementen in dit verband heeft daarom onder andere betrekking op het verkennen en benutten van innovatie-ruimte binnen bestaande beleidskaders, het bieden van experimenteerruimte, en -waar nodig en mogelijk- het wegnemen van belemmeringen door beleidsaanpassingen.”
BZK Kamerbrief Reactie op het SER advies “Regionaal samenwerken: leren van praktijken” – april 2017 De SER heeft een vervolgadvies geschreven over de Agenda Stad. De minister reageert op de hoofdlijnen van het advies. Hij bevestigt het belang van samenwerking van verschillende partners in de regio.
BZK Verslag AO Vernieuwing van de Rijksdienst – september 2016 “Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is nauw betrokken bij iedere City Deal en zorgt ervoor dat er goede coalities gevormd worden, waarbij ook altijd andere departementen betrokken zijn. Uiteindelijk zijn wij degenen die tegenover de steden, maar ook tegenover de Kamer de verslaglegging en de verantwoording van de City Deals zullen doen. Wij hebben er dus alle belang bij om die ondersteuning goed vorm te geven.” Daarnaast wordt bureaucratie voorkomen “door de structuren heel licht te houden.”
BZK Kamerbrief Voortgangsrapportage Europese Agenda Stad en Agenda Stad – juli 2016 Aanleiding voor Agenda Stad; achtergrond; overzicht van de getekende City Deals; en vooruitblik.
BZK SOB – Maak verschil – maart 2016 Agenda Stad wordt genoemd als voorbeeld van een interbestuurlijke aanpak.
BZK Verslag AO Stedenbeleid – september 2015 Voortgang Agenda Stad staat centraal in dit AO. Sfeerverslag van mevrouw Wolbert (PvdA): “Als je in de regio hoort wat er allemaal via de City Deals onderling wordt afgesproken en versterkt, dan kan ik niet anders dan concluderen dat er ontzettend veel kansen en mogelijkheden liggen en dat er ook veel energie van de Agenda Stad uitgaat. Ik constateer dat er veel enthousiasme, commitment en bedrijvigheid is.”
BZK Kamerbrief Stedenbeleid Voortgang Agenda Stad – juni 2015 Eerste resultaten en vervolgproces: op weg naar City Deals.
Kabinet Kamerbrief Werken aan groei – september 2014 “Het kabinet stelt in 2015 een Agenda Stad op om de concurrentiekracht en leefbaarheid van Nederlandse steden verder te versterken.”
Kabinet Miljoenennota 2015 – september 2014 In ‘2.2.3 Ruimte voor productiviteitsvoordelen van stedelijke agglomeraties’ wordt het belang van de stad beschreven. “De productiviteitsgroei van steden in Nederland is lager dan in vergelijkbare steden in andere landen.[…] In 2015 zal een Agenda Stad worden gepresenteerd met maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken.”

Lopende City Deals

CD Circulair en Conceptueel Bouwen

Ministerie Document Inhoud
IenW Verslag van een SO inzake Grondstoffenvoorzieningszekerheid (Vaste commissie voor IenW) – april 2023 City Deal als voorbeeld van concrete maatregel voor stimuleren van biobased bouwmaterialen: “Ook zijn er vanuit het Rijk programma’s opgezet om met maatschappelijke partners te werken aan de versnelde toepassing van bouwmateriaal met een lage milieu-impact (Lenteakkoord 2.0, City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Building Balance).”
Planbureau voor de Leefomgeving Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 – februari 2023 City Deal genoemd als voorbeeld waarin het Rijk kennisontwikkeling en het maken van vrijwillige afspraken stimuleert.
BZK Over de brug komen – Strategische Agenda Flevoland – Deel II | Uitvoeringsagenda – december 2022 “Rijk en regio werken tot en met 2023 samen in de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire bouweconomie, met een focus op de woningbouwopgave.”
BZK Verslag van een Commissiedebat – augustus 2022 Benoeming City Deal Circulair als hulpmiddel om biobased bouwen en denken veel breder voor het voetlicht te krijgen.
BZK en LNV Antwoord op Kamervragen – juni 2022 “Daarnaast blijft biobased bouwen gestimuleerd worden zoals met de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen.”
BZK Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt – juni 2022 In het kader van het stimuleren van circulair en industrieel bouwen werkt programma woningbouw samen met de deelnemers van de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen.
IenW Antwoord op Kamervragen – april 2022 De City Deal als voorbeeld van de inzet op dit thema, waarbij ook expliciet wordt samengewerkt met gemeenten en provincies.
IenW Kamerbrief Structurele duurzame economische groei – maart 2022 Benoeming aanknopingspunten uit de City Deal voor de uitwerking van de integrale woningbouwopgave.
LNV Verslag Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie – maart 2022 Benoeming City Deal als bijdrage aan het klimaatbeleid.
IenW Kamerbrief Grondstoffenvoorzienings-zekerheid – oktober 2021 “Zo richt de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen aan de bouwopgave, gesloten door gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zich onder andere op biobased bouwen en conceptueel en industrieel bouwen.”
BZK Verslag debat Kabinetsaanpak Klimaatbeleid – oktober 2021 Benoeming City Deal om innovaties verder te bevorderen.
BZK Antwoord op vragen Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) 2022 – oktober 2021 Benoeming City Deal waarin stappen worden gezet om vertrouwen in elkaar te creëren en het spreken van een gezamenlijke taal te ontwikkelen.
LNV Verslag SO Landbouw- en Visserijraad – september 2021 Doel City Deal is het stimuleren van biobased bouwen, waarbij biobased grondstoffen een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren aan de verstedelijkingsopgave.
BZK Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt – juni 2021 “Het onderwerp leeft namelijk bij steeds meer (markt)partijen en de bereidheid tot samenwerking is groot, getuige bijvoorbeeld de circa 100 organisaties die de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen hebben ondertekend.”
BZK Kamerbrief Nationale Omgevingsvisie – juni 2021 City Deal als voorbeeld waar spelers binnen de hele keten van boer naar bouw zich rond het onderwerp biobased bouwen hebben georganiseerd.
Tweede Kamer Kamerdebat Bouwen – mei 2021 City Deal als voorbeeld van aandacht voor biobased materiaal in de gebouwde omgeving.
BZK Jaarverslag en Slotwet BZK 2020 – mei 2021 “Verder hebben we een City Deal Circulair en Conceptueel bouwen afgesloten. Daarmee verbinden we de transitie naar circulair bouwen met innovatief bouwen, een hoger bouwtempo en betere betaalbaarheid van wonen.”
LNV Verslag SO Wijziging Wet natuurbescherming en de Omgevingswet – mei 2022 Benoeming City Deal als een van voorbeelden van het brede beleidspakket stikstofbeperkende maatregelen.
BZK Verslag wetgevingsoverleg Wijziging van de Huisvestingswet 2014 – maart 2021 City Deal als een van de twee partners om een plan van aanpak uit te werken waarmee het aandeel innovatief gebouwde woningen kan worden vergroot.
BZK Antwoord op Kamervragen – februari 2021 City Deal als beleid voor de bevordering van biobased materialen in de bouw.
BZK Kamerbrief Grondstoffenvoorzienings-zekerheid – december 2020 Benoeming brede belangstelling voor de City Deal.
BZK Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt – december 2021 Eén van de werklijnen is het opstellen van een plan van aanpak voor het aanzienlijk vergroten van het aandeel innovatief gebouwde woningen aan de woningvoorraad.

CD Eenvoudig Maatwerk (De Inclusieve Stad)

Ministerie Document Inhoud
BZK Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 Benoeming van deze City Deal binnen de context van beschrijving Agenda Stad in het document “Staat van het Bestuur 2022”.
BZK Essaybundel bij de Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 “Van 2016 tot 2018 liep de City Deal Inclusieve Stad, een partnerschap waarin gemeenten en ministeries direct samenwerkten aan innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Eén van de resultaten was de ‘rode knop’. De partners spraken met elkaar af dat wanneer gemeenten tegen lastige casuïstiek aanliepen die zij niet op gemeenteniveau konden oplossen – bijvoorbeeld een multi-probleemgezin dat ook vastloopt bij de Belastingdienst – zij op de spreekwoordelijke rode knop mochten drukken. Daarmee stuurden zij het probleem naar het rijksniveau, waar ministeries zich committeerden aan het vinden van een passende oplossing.”
BZK Kamerbrief Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) voor het jaar 2023 – oktober 2022 “In de City Deal Eenvoudig Maatwerk staat dienstverlening centraal om de bestaanszekerheid van burgers te vergroten.”
BZK Kamerbrief Sociaal Domein infectieziektenbestrijding – oktober 2020 Recente verlenging van City Deal, “met doel mensen met multiproblematiek beter te helpen”, genoemd in kader van opschalen ‘doorbraakmethode’.
VWS IBO Innovatie in de zorg – april 2017 City Deal genoemd als voorbeeld van regionale innovatie.
VWS Kamerbrief Jeugdzorg – april 2017 Kamerbrief in reactie op aanbeveling uit rapporten over jeugd. City Deals genoemd als voorbeeld voor betere samenwerking tussen professionals in lokale netwerken.
VWS Kamerbrief – Zorg en maatschappelijke ondersteuning – november 2016 Maatwerk in levensbrede ondersteuning door (…) stelsels die op elkaar aansluiten – City Deal genoemd in het kader van de praktijk staat centraal.
SZW Kamerbrief Uitvoering en evaluatie Participatiewet – oktober 2016 City Deal als voorbeeld van aanpak waarbij signalen en knelpunten worden ervaren, waarbij vervolgens met gemeenten geanalyseerd wordt wat het probleem is.
JenV Kamerbrief Aanpak tenuitvoerlegging sancties  – september 2016 City Deal geeft invulling aan de motie Karabulut c.s. waarin de regering wordt verzocht pilots voor effectieve schuldhulpverlening mogelijk te maken waarbij gemeenten schulden van hun inwoners bij het CJIB kunnen overnemen teneinde deze zelf af te handelen.
VWS Kamerbrief Maatschappelijke Opvang – juli 2016 “Integraliteit en ontschotting is ook een centraal onderwerp in de City Deal Inclusieve stad.”
EZK, BZK, W&R Kamerbrief Aanpak regeldruk en administratieve lasten – juni 2016 City Deal genoemd in het kader van verminderen van regeldruk.
SZW Kamerbrief Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening– juni 2016 City Deal als voorbeeld van innovatieve aanpak.
BZK Kamerbrief Aanbieding overall rapportage sociaal domein – mei 2016 City Deal genoemd om te bezien welke alternatieve en effectievere integrale arrangementen er mogelijk zijn voor de kwetsbare huishoudens.
BZK Kamerbrief Reactie rapportage TSD – maart 2016 City Deal genoemd om te bezien welke alternatieve en effectievere integrale arrangementen er mogelijk zijn voor de kwetsbare huishoudens.
VWS Kamerbrief Voortgang en ambitie Wmo – mei 2015 City Deal om meer inzicht te krijgen in ‘levensbrede, integrale benadering’.

CD Een slimme stad, zo doe je dat

Ministerie Document Inhoud
IenW Jaarverslag en Slotwet I&W 2020 – mei 2021 Deelname IenW aan ‘Een Slimme Stad, zo doe je dat’: ‘IenW gebruikt deze samenwerking o.a. om de digitale zichtbaarheid van nood en hulpdiensten te verbeteren, het gebruik van deelmobiliteit en hubs te versterken en het verder optimaliseren van de stadslogistiek.

CD Energieke wijken

Ministerie Document Inhoud
BZK Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 Benoeming van deze City Deal binnen de context van beschrijving Agenda Stad in het document “Staat van het Bestuur 2022”.
BZK Kamerbrief Duurzame ontwikkeling en beleid – december 2022 “De in deze City Deal opgedane ervaringen op het gebied van ondersteuning voor de verduurzaming van huizen wil ik breder inzetten en verder vormgeven, uitwerken en uitproberen”.
BZK Verslag SO Aanpak Wijken – november 2022 Samenwerking in de City Deal Energieke Wijken rondom verduurzaming van woningen in de focusgebieden, in combinatie met het verbeteren van de woonomgeving én de sociale situatie van de bewoners.
BZK Kamerbrief Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) voor het jaar 2023 – oktober 2022 “De City Deal Energieke Wijken richt zich op kansen uit de energietransitie voor wat betreft verduurzaming, werk en opleiding voor inwoners van kwetsbare gebieden.”
BZK Verslag SO Nationale Omgevingsvisie – november 2021 City Deal werkt aan het ontwikkelen van innovatieve aanpakken bij de koppeling van de energietransitie aan sociale en leefbaarheidsvraagstukken in de wijk. Het doel is het vergroten van de leefbaarheid, het verbeteren van de positie van bewoners en het verkrijgen van meer draagvlak voor de energietransitie.
BZK Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt – april 2021 Ondertekening City Deal wordt meerjarig gezocht naar innovatieve aanpakken om de energietransitie te verbinden aan het versterken van de sociaaleconomische positie van de bewoners en de leefbaarheid van de buurt.

CD Gezonde en Duurzame Voedselomgeving

Ministerie Document Inhoud
BZK Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 Benoeming van deze City Deal binnen de context van beschrijving Agenda Stad in het document “Staat van het Bestuur 2022”.
VWS Kamerbrief Preventief gezondheidsbeleid – december 2022 Benoeming pilots van de City Deal als initiatieven rondom speciale aandacht voor een gezondere omgeving voor gezinnen met een lage sociaaleconomische positie.
BZK Kamerbrief Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) voor het jaar 2023 – oktober 2022 “In de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving komen kwetsbare burgers in aanraking met gezond voedsel en wordt gewerkt aan wet- en regelgeving voor het stimuleren van een gezonde voedselomgeving in aandachtgebieden en rondom scholen.”
VWS Antwoord op Kamervragen – juli 2022 Benoeming City Deal om meer beleids- en regelruimte te krijgen op het aanbod van fastfood.
BZK Jaarverslag BZK – mei 2022 “In de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving worden interventies en instrumenten ontwikkeld om effectief in te kunnen grijpen op een overmatig aanbod van niet-duurzame en ongezonde voeding rondom scholen en winkelstraten.”
LNV Jaarverslag en slotwet LNV 2021 – mei 2022 Deelname LNV aan City Deal.
LNV Kamerbrief Voedingsbeleid – november 2021 Benoeming doelen City Deal.
EZK/OCW Kamerbrief Innovatiebeleid – november 2021 City Deal genoemd als voorbeeld van de rol die de regio speelt bij de inbedding van innovatie.
BZK Antwoord op kamervragen – november 2021 “Deze City Deal heeft als overkoepelend doel de versnelling van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem, waarbij in 2030 de bevolking een plantaardiger voedingspatroon heeft, in lijn met de Schijf van Vijf.”
LNV Vaststelling van de begrotingsstaten LNV (XIV) 2022 – november 2022 Benoeming City Deal en overkoepelend doel.
VWS Kamerbrief Preventief gezondheidsbeleid – november 2021 “Op 16 oktober heb ik de City Deal gezonde en duurzame voedselomgeving mede ondertekend. Zowel nationaal als lokaal kunnen we stappen zetten voor het gezonder maken van de voedselomgeving.”
VWS Kamerbrief Preventief gezondheidsbeleid – juni 2021 “Ik spreek in de context van een binnenkort te sluiten City Deal gezonde en duurzame voedselomgeving met gemeenten ook over pilots die zij uit willen voeren om de voedselomgeving gezonder te maken.”

CD Impact ondernemen

Ministerie Document Inhoud
BZK Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 Benoeming van deze City Deal binnen de context van beschrijving Agenda Stad in het document “Staat van het Bestuur 2022”.
IenW Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen – februari 2023 Voorbeeld van hoe reeds ingezet wordt op Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.
IenW Nationaal Programma Circulaire Economie | 2023 – 2030 – februari 2023 De City Deal als een van de samenwerkingspartners van “het Versnellingshuis” om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen.
EZK Antwoord op Kamervragen – juli 2022 “Zo richt de City Deal zich op de versterking van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van maatschappelijke ondernemingen en door financieringsstromen voor deze ondernemingen toegankelijker te maken.”
BZ Kamerbrief Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie – februari 2022 Benoeming City Deal waarin is vastgelegd met welke maatregelen de komende jaren het sociaal ondernemerschap verder aan betekenis kan winnen.

CD Kennis maken

Ministerie Document Inhoud
BZK Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 Benoeming van deze City Deal binnen de context van beschrijving Agenda Stad in het document “Staat van het Bestuur 2022”.
OCW Kamerbrief over pilots Eecn slimmer collegejaar – september 2022 Benoeming City als specifieke stimulering van landelijke prioriteiten.
OCW Kamerbrief Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid – juni 2022 City Deal als voorbeeld van “community engaged learning“.
OCW Vaststelling van de begrotingsstaten OCW (VIII) 2022 – november 2021 City deal als voorbeeld van landelijk project die door middel van de prioriteiten onderwijsvernieuwing en samenwerking ook ten goede komen aan de kwaliteit van ons hoger onderwijs.
OCW Kamerbrief Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid – oktober 2021 Het doel van de City Deal is het meer samenwerken tussen hoger onderwijsinstellingen, en ook middelbaar beroepsonderwijs en de gemeenten bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.
OCW Kamerbrief Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek – oktober 2021

City Deal als nationaal netwerk waar men van en met elkaar leert.
OCW Strategische Agenda Hoger onderwijs en onderzoek – december 2019 Kernthema is meer samenwerking. City Deal is genoemd als voorbeeld van regionale samenwerking en verankering.
OCW Kamerbrief versterking burgerschapsonderwijs – februari 2017 City Deal wordt kort genoemd in relatie tot een bredere inzet op een hechtere verbinding tussen onderwijs en samenleving.
OCW Kamerbrief Gemeenschappelijke Agenda LSVb, ISO, VH, VSNU en de voortgang van de Strategische Agenda – december 2016 De Strategische Agenda (Hoger Onderwijs) heeft drie pijlers. In de derde pijler ‘verbinding met de samenleving’ wordt de City Deal prominent genoemd om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke problemen in steden door kennis en vaardigheden van onderzoekers, docenten en studenten te benutten.

CD lokale weerbaarheid cybercrime

Ministerie Document Inhoud
JenV Kamerbrief Informatie- en communicatietechnologie (ICT) – november 2022 Benoeming City Deal-projecten als ruim aanbod van innovatieve interventies voor gemeenten m.b.t. cyberweerbaarheid.
JenV Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 – oktober 2022 Benoeming van de pilotprojecten in de CD met het doel de weerbaarheid van burgers en bedrijven tegen cybercrime te vergroten.
EZK/JenV Kamerbrief Informatie- en communicatietechnologie (ICT) – juli 2022 In de City Deal “Lokale weerbaarheid cybercrime” zijn de afgelopen jaren lokale en regionale innovatieve pilots gestart om de weerbaarheid van mkb-ondernemers te verhogen.
JenV Antwoord op vragen jaarverslag en slotwet JenV 2021 – juni 2022 De City Deal activeert gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen om burgers en MKB-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten. Onder de vlag van de City Deal worden innovatieve projecten uitgevoerd. Succesvolle en effectieve projecten worden landelijk verspreid onder gemeenten in Nederland.
JenV Jaarverslag en slotwet 2021 – mei 2022 Het onder aandacht brengen van preventie cybercrime via de City Deal.
EZK Kamerbrief Informatie- en communicatietechnologie (ICT) – februari 2022 Betrokkenheid DTC-netwerk bij de City Deal.
JenV Verslag debat Naar een veiliger samenleving – december 2021 City Deal als voorbeeld van samenwerking op het gebied van cybersecurity.
JenV Antwoord op vragen Aanhangsel van de Handelingen – december 2021 “De City Deal ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid, gemeenten en Platforms Veilig Ondernemen en activeert hen om burgers en mkb-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten.”
JenV Kamerbrief Informatie- en communicatietechnologie (ICT) – mei 2021 Benoeming City Deal en voorbeelden van de projecten.
BZK Kamerbrief Informatie- en communicatietechnologie (ICT) – maart 2021 Benoeming City Deal om aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder inwoners en bedrijven.
JenV Nota Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU – januari 2021 “De projecten zijn gericht op handelingsperspectief voor gemeenten om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven te vergroten en lopen tot medio 2021.”
EZK Antwoord op vragen Vaststelling van de begrotingsstaten EZK (XIII) 2021 – november 2020 Uitleg City Deal en de verbinding met het actieprogramma Veilig Ondernemen 2019–2022.
JenV Kamerbrief Informatie- en communicatietechnologie (ICT) – oktober 2020 Benoeming een van de projecten van de City Deal ‘www.oefenen.nl’ om een module over veilig internetten te maken voor www.oefenen.nl, gericht op (digitaal) laaggeletterden en senioren.
EZK Vragen over begroting 2020 – November 2020 City Deal genoemd als wijze waarop MKB weerbaar wordt gemaakt tegen cyberaanvallen.
EZK/JenV Antwoorden op vragen uit de kamer – oktober 2020 City Deal genoemd als benadering waarin nieuwe aanpakken worden ontwikkeld om MKB weerbaar te maken.
JenV Kamerbrief – oktober 2020 City Deal genoemd als formalisering van samenwerking Rijk-Gemeente in tegengaan cybercrime.

CD Openbare Ruimte

Ministerie Document Inhoud
Kamerbrief Kabinetsreactie Rli-rapport Natuurinclusief Nederland – juni 2022 Benoeming City Deal Openbare Ruimte waarin wordt samengewerkt om de complexe stedelijke opgaven efficiënt aan te pakken.
BZK Jaarverslag BZK – mei 2022 “In de City Deal Openbare Ruimte doen we bijvoorbeeld samen met gemeenten onderzoek naar integrale financieringsmogelijkheden voor vergroening, klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid in de openbare ruimte.”
LNV Vaststelling van de LNV – november 2021 Doel één van de ontwikkelteams om te zoeken naar gecombineerde, innovatieve business cases waarin bestaande financieringsstromen van overheden en marktpartijen gezamenlijk worden ingezet om meerdere baten van groen tegelijk te realiseren.
BZK Jaarverslag en Slotwet BZK 2020 – mei 2021 “Daarnaast zijn middelen ingezet voor het programma «Atelier X», waarmee ontwerpend onderzoek is ingezet op de thema’s energietransitie, mobiliteitstransitie en verstedelijking, zeespiegelstijging, klimaatadaptatie en een integrale aanpak van transities op wijkniveau. De resultaten zijn benut bij het opzetten van de City Deal.”
BZK Duurzame ontwikkeling en beleid – kamerbrief februari 2021 City Deal met klimaatadaptatie als een van de transitieopgaven.
LNV Antwoord op vragen Vaststelling van de begrotingsstaten LNV (XIV) 2021 – januari 2021 City Deal als voorbeeld hoe het Rijk kan samenwerken met gemeenten voor groen in de stad.

CD Ruimte Voor Lopen

Ministerie Document Inhoud
IenW Verslag commisiedebat IenW inzake mobiliteitsbeleid – maart 2023 Toezegging Stas IenW, na vraag van Bouchallikh (GL), dat in navolging van City Deal RvL en ter verbreding van belang onderwerp, ‘lopen’ integraal onderdeel zal worden van de Mobiliteitsvisie.
LNV/VWS Kamerbrief preventief gezondheidsbeleid – april 2021 “Op het thema gezonde leefomgeving wordt in de City Deal Ruimte voor Lopen geëxperimenteerd met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Dit hangt samen met de inrichting van de fysieke leefomgeving, mobiliteit, het nationale preventie akkoord en de NOVI. Door ontwerpend onderzoek, interventies en experimenten ontwikkelen de partijen in de City Deal kennis over de stad als vitale, duurzame, veilige, biodiverse en gezonde leefomgeving.”
VWS Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur – november 2020 City Deal genoemd in kader van meerjarige agenda voor wandelbeleid.

CD Slim maatwerk

Ministerie Document Inhoud
BZK Staat van het Bestuur 2022 – maart 2023 Benoeming van deze City Deal binnen de context van beschrijving Agenda Stad in het document “Staat van het Bestuur 2022”.
BZK Kamerbrief Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) voor het jaar 2023 – oktober 2022 “De City Deal Slim Maatwerk werkt aan digitale vaardigheden en – ontwikkeling in kwetsbare huishoudens.”

CD Dynamische Binnensteden

Ministerie Document Inhoud
BZK Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt – juni 2022 “Het doel van deze City Deal is het bundelen van kennis, denkkracht, capaciteit en experimenteren om te leren hoe we gewenste ontwikkelingen in de binnensteden kunnen bevorderen en ongewenste ontwikkelingen tegengaan (zoals verloedering en ondermijning).”

Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU)

Ministerie Document Inhoud
EZK Verslag van een schriftelijk overleg Milieuraad – September 2022 Benoeming toename aandacht voor steden als gevolg van de Europese Agenda Stad/Urban Agenda for the EU. Zo moet ten minste 8% van de middelen van het Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) op nationaal niveau worden toegewezen aan duurzame stedelijke ontwikkeling. In Nederland wordt hieraan invulling gegeven binnen het landsdeel West.
BZK Jaarverslag BZK 2021 – mei 2022 Benoeming Europese Agenda Stad en de aankondiging van vier nieuwe thematische Partnerschappen: Urban Greening, Sustainable Tourism, Food en Cities of Equality.
BZK Debat Rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie – februari 2022 Urban Agenda als voorbeeld van inzetten interbestuurlijke samenwerking op Europees vlak.
BZK Debat Rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie – februari 2022 Urban Agenda als voorbeeld van inzetten interbestuurlijke samenwerking op Europees vlak.
BZK Debat Rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie – februari 2022 Urban Agenda als voorbeeld van inzetten interbestuurlijke samenwerking op Europees vlak.
BZK Jaarverslag BZK 2020 – mei 2021 Over het European Knowledge Network (EUKN) met als doel het delen van kennis over stedelijk beleid, de NL positie en het netwerk van de Europese Agenda Stad, een van de vijf EU-prioriteiten van BZK.
BZ Kamerbrief Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven – januari 2021 Benoeming Urban Agenda Partnerschap als voorbeeld waar de EU rechtstreeks naar het decentrale niveau kan reiken en (daar)

samenwerking tussen publieke (overheid, uitvoering, onderwijs) en private (werkgevers, maatschappelijke organisaties) partijen kan stimuleren.

Kabinet SDG rapportage – Juni 2020 (Europese) Agenda stad genoemd irt SDG 9, 11, 13 en 16.
BZ/EZK Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip – mei 2020 Uitleg Agenda Stad en Partnerschappen.
BZ Kamerbrief Nieuwe EU Commissievoorstellen en initiatieven – april 2020 Benoeming van de Europese Agenda Stad in het kader van gecoördineerde en gerichte kennisoverdracht.
BZK Kamerbrief stedenbeleid – maart 2020 Voortgang en perspectief van Europese Agenda Stad.
BZK Jaarverslag en Slotwet BZK 2018 – mei 2019 “BZK speelde in 2018 een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van de Urban Agenda for the EU (UAEU) en heeft een prominente positie het internationale UAEU-netwerk.”
VWS Kamerbrief Sociaal domein – januari 2019 Benoeming van de Urban Agenda en de partnerschap dat zich bezighoudt met innovatief en verantwoordelijk aanbesteden.
BZ Kamerbrief Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven – December 2018 Europese Agenda Stad benoemd om actievere betrokkenheid van lokale en regionale overheden na te streven.
BZ Kamerbrief Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven – juli 2018 Europees Stedelijk Initiatief als ondersteuning van de Europese Agenda Stad.
VWS Kamerbrief Sociaal domein – juli 2018 Benoeming van partnerschap onder de EU Urban Agenda die zich met de identificatie en aanpak van sociale opgaven bezighoudt.
VWS Kamerbrief Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg – mei 2018 Urban Agenda als stimulering van netwerksamenwerking.
EZK Verslag SO Milieuraad – april 2018 Start van de Urban Agenda onder het Nederlands EU-voorzitterschap.
EZK/IenW Kamerbrief Milieuraad – maart 2018 Nederland coördineert daarom het Partnership Air Quality onder de Europese Urban Agenda, om gezamenlijk tot betere kennis, regelgeving en financiering voor luchtkwaliteit te komen.
BZK Jaarverslag en slotwet BZK 2016 – mei 2017 Uitleg Europese Agenda
BZ Vaststelling van de begrotingsstaat BZ 2017 – september 2016 Benoeming Europese Agenda Stad als startschot

voor een nieuwe samenwerking tussen steden, lidstaten en Europese Commissie gericht op het verbeteren van Europese wet- en regelgeving,

toegang tot Europese fondsen en kennisuitwisseling met als doel het stimuleren van de groei, leefbaarheid en innovatie in Europese stedelijke regio’s.

BZ Kamerbrief Nederlands EU-voorzitterschap 2016 – juli 2016 Kamerbrief Nederlands EU-voorzitterschap 2016 – juli 2016

Afgeronde City Deals

CD Aanpak Jeugdwerkloosheid Migrantenjongeren

Ministerie Document Inhoud
SZW/OCW Kamerbrief Aanpak Jeugdwerkloosheid – juni 2017 City Deal wordt genoemd als inzet om jeugdwerkloosheid te voorkomen.
SZW Kamerbrief inzake de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen naar aanleiding van de motie-Barth – december 2016 De motie Barth verzoekt de regering “om in overleg met sociale partners mogelijkheden in kaart te brengen om de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen te verhogen”. In de brief in reactie op deze motie noemt de minister de City Deal als maatregel om (migranten)jongeren in achterstandswijken gelijke kansen te geven.
SZW Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie – november 2016 Succesvolle maatrelen uit de City Deal worden verbreed naar andere scholen, instellingen en gemeenten in Nederland. De maatregelen voor het beroepsonderwijs worden daarom beschikbaar gesteld in een toolbox voor mbo-instellingen buiten de City Deal-steden. (www.discriminatie.nl)
OCW Kabinetsreactie n.a.v. KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo – september 2016 City Deal veelvuldig genoemd in het kader van verbetering van gelijke onderwijskansen en aanpak van stagediscriminatie.
OCW Begroting 2016 – beleidsreactie minister – april 2016 City Deal genoemd in kader van doorstroom arbeidsmarkt.
OCW Kamerbrief Voortijdig school verlaten – februari 2016 City Deal wordt kort genoemd als maatregel tegen maatschappelijke uitval.
BZK Specifieke aanpak discriminatie – jan 2016 Bijlage aan kamerstuk rassendiscriminatie genoemd in relatie tot maatregelen discriminatie op de arbeidsmarkt.
SZW Kamerbrief Integratiebeleid – december 2015 City Deal wordt genoemd als een van de belangrijkste punten voor 2016. Met de City Deal wordt ook tegemoed gekomen aan de motie Karabulut/Yücel (Kamerstuk 29 544, nr. 612), waarin de regering wordt verzocht om zo spoedig mogelijk concrete, buurtgerichte plannen te presenteren.
SZW/OCW Kamerbrief Aanpak Jeugdwerkeloosheid – november 2015 City Deal wordt genoemd om vernieuwend aan de slag te gaan met (migranten)jongeren in achterstandsbuurten gericht op loopbaanleren en matchen op werk. – Probleemanalyse City Deal is bijlage van Kamerbrief.
SZW Vragen over begroting 2015– nov 2015 Antwoord op vraag over arbeidsmarktpositie van migrantenjongeren.

CD Aardgasvrije vernieuwing

Ministerie Document Inhoud
BZK Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt – januari 2020 Voornemen sluiten City Deal genoemd om te onderzoeken hoe aardgasvrij kan worden gecombineerd met sociaal economische opgaven, mede obv proeftuinen.

CD Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling

Ministerie Document Inhoud
IenW Kamerbrief Mobiliteitsbeleid – december 2022 Kamerbrief over het opzetten van het samenwerkingsprogramma deelmobiliteit.
IenW Kamerbrief Voortgang beleidsagenda Duurzame Mobiliteit – juni 2022 Benoeming evaluatie City Deal en voortzetting in samenwerkingsprogramma deelmobiliteit.
IenW Kamerbrief Mobiliteitsbeleid – mei 2022 Over vormgeving vervolg City Deal.
BZ Kamerbrief Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie – februari 2022 Benoeming City Deal als beleid rondom mobiliteitsplannen.
IenW Verslag SO Kabinetsaanpak Klimaatbeleid – november 2020 City Deal wat het gebruik van het (elektrisch) autodelen in stedelijke gebiedsontwikkeling stimuleert.
IenW Monitoringsverslag AFID richtlijn – april 2020 City Deal, met Green Deal autodelen, genoemd als non-fiscale maatregel zero-emissie.
EZK Kamerbrief Kabinetsaanpak Klimaatbeleid – juni 2019 City Deal genoemd als voorbeeld van een van de gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit.
IenW Jaarverslag 2018 – mei 2019 City Deal genoemd in relatie tot gedragsprogramma’s gericht op duurzame mobiliteit.

CD Eurolab Grensoverschrijdend werken en ondernemen

Ministerie Document Inhoud
BZK Kamerbrief – Voortgang GROS – september 2017 City Deal genoemd in voortgang grensoverschrijdende samenwerking.
W&R Actieplan bevolkingsdaling – maart 2016 City Deal genoemd als voorbeeld voor grensoverschrijdend werken en ondernemen in Limburg.
EZ Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) – juli 2015 City Deal genoemd in het kader van instelling Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid.

CD Klimaatadaptatie

Ministerie Document Inhoud
IenW Kamerbrief Ruimtelijke Adaptatie – April 2020 City Deal als onderdeel van Rijks-inzet op kennisdeling binnen Deltaprogramma.
IenM Begroting 2018 – memorie van toelichting – sept 2017 City Deal wordt genoemd als instrument op het gebied van ruimtelijke adaptatie met betrekking tot water.
W&R Kamerbrief Verhuurdersheffing – juni 2016 City Deal genoemd als instrument om groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden te versterken.
IenM Kamerbrief Waterbeleid – juni 2016 City Deal genoemd in het kader van Actieplan Stedelijk Waterbeheer, met als doel om de aanpak in steden te versnellen en de leerervaringen te delen.

CD Naar een digitale woonomgeving

Ministerie Document Inhoud
W&R Verslag AO Vernieuwing rijksdienst – november 2016 Benoemen van ondertekening City Deal. Minister Blok: “We sluiten dit soort deals, omdat we constateren dat er in de wetenschap, binnen bedrijven en in de samenleving heel veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, waarbij we aansluiting willen vinden. Mijn collega’s van andere ministeries doen hetzelfde. We weten niet precies waar het heengaat, maar we willen graag vooraan staan.”

CD Voedsel op de stedelijke agenda

Ministerie Document Inhoud
VWS/LNV Kamerbrief – april 2021 “In de City Deal Voedsel op de stedelijke agenda heeft op vier themaclusters kennis opgedaan om de rol van steden op het gebied van integraal voedselbeleid te versterken. Zo is er onderzoek gedaan naar het gemeentelijk instrumentarium om te komen tot een gezonde voedselomgeving en worden hier nu projecten op gestart. In de City Deal Health Hub wordt geëxperimenteerd om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren met de inwoner als centrale spil. Zo worden er experimenten gedaan met persoonlijke gezondheidsomgevingen voor ouderen en is er een regionale aanpak Kansrijke Start voor kinderen opgezet.´
VWS Vragen over de begroting VWS 2020 – oktober 2019 Antwoord op vraag over concrete resultaten City Deal: kennis en ervaring delen en het uitbrengen van een receptenboek.
EZ/VWS Kamerbrief Uitkomsten Nationale Voedseltop 2017 – februari 2017 Ondertekening deal wordt genoemd.
EZ/VWS Kamerbrief Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel – november 2016 City Deal wordt genoemd als voorbeeld van het samen optrekken met maatschappelijke partijen en innovaties die in de voedselketen.

CD City Deal Voedsel

Ministerie Document Inhoud
Brede Maatschappelijke Heroverwegingen Tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzaam voedselsysteem – mei 2020 City Deal voedsel genoemd als voorbeeld voor belang van regionaal maatwerk.

CD Waarden van groen en blauw in de stad

Ministerie Document Inhoud
LNV Kamerbrief Groen in de Stad – september 2019 City Deal genoemd bij het doel van de minister “om het belang van natuur te verankeren in de besluitvorming over stedelijke opgaven.”

CD Warm welkom voor talent

Ministerie Document Inhoud
Kabinet Kabinetsstrategie Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen – november 2020 Uitwerking van CD genoemd als reden voor vooruitgang op gebied van visa-regelingen voor talent.
JenV Kamerbrief Migratiebeleid – juli 2019 Genoemd in relatie dat het bedrijfsleven en het Nederlandse startup ecosysteem dat jonge, innovatieve startups barrières ervaren bij het aantrekken van internationaal talent.
EZK Kamerbrief Stand van zaken startup en scale-up beleid – december 2018 De City Deal heeft “een set aanbevelingen opgeleverd, gericht op betere «branding» van Nederland, betere informatievoorziening, betere begeleiding en soepelere regels voor toelating en verblijf. Een aantal aanbevelingen is reeds gerealiseerd.”
EZ Kamerbrief Aanbieding derde versie Monitor Vestigingsklimaat – juni 2017 In het kader van het thema: aantrekkelijkheid voor kenniswerkers.
EZ Kamerbrief Rapport “People to jobs, jobs to people” van het Institut Zukunft der Arbeit (IZA) – maart 2017 City Deal kort genoemd om de aantrekkingskracht van Nederland te vergroten voor ambitious ondernemend talent.
JenV Vragen over begroting 2017 – november 2016 Als antwoord op welke maatregelen er genomen worden voor het aantrekkelijker maken van NL voor kennismigranten, startende ondernemers en start-ups.
OCW Kamerbrief Internationalisering van het onderwijs – september 2016 City Deal genoemd in het zoeken naar mogelijkheden om ondernemerschap bij internationale studenten te bevorderen.
OCW Kamerbrief Bedrijfslevenbeleid – mei 2016 Aanpak StartupDelta 2020; actie-agenda.

CD Woningabonnement

Ministerie Document Inhoud
BZK Kamerbrief Duurzame ontwikkeling en beleid – maart 2017 Ondertekening deal wordt genoemd.
BZK Kamerbrief Reactie op motie van Voortman gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties – februari 2017 De motie Voortman verzoekt de regering een werkgroep in te stellen met als doel de haalbaarheid en effectiviteit van verschillende varianten van gebouwgebonden financiering van energiebesparingrenovaties te onderzoeken. De minister reageert op deze motie met de City Deal, ook gaat hij in op de taakopdracht en vormgeving van de gevraagde werkgroep.
W&R Kamerbrief Energiebesparing gebouwde omgeving – november 2016 Verkenning City Deal wordt genoemd onder 8. Gebouwgebonden financiering. Met als doel het stimuleren van energiebesparing bij eigenaar-bewoners. “Een nieuw instrument dat een antwoord kan bieden op het knelpunt van de voorfinanciering van de omvangrijke investeringen door de consument, blijft interessant.”

CD Zicht op ondermijning (Data Analytics)

Ministerie Document Inhoud
BZK Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) voor het jaar 2023

– september 2022

Benoeming City Deal en de begroting.
BZK Jaarverslag BZK – mei 2022 Benoeming van de behaalde resultaten van deze City Deal.
BZK Kamerbrief Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie – maart 2022 Benoeming van de behaalde resultaten van deze City Deal.
BZK Kamerbrief Gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid – oktober 2019 In de bijlage van deze brief wordt de rapportage over de voortgang van (de eerste fase van) deze City Deal gedeeld.
JenV Kamerbrief Aanpak ondermijnende criminaliteit – juli 2018 City Deal wordt genoemd bij ‘3. Ondermijningswetgeving: voortgang en stand van zaken’
BZK Kamerbrief in reactie op de rapporten ‘Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ en ‘Mensenrechten in het robottijdperk’ van het Rathenau Instituut – maart 2018 City Deal wordt genoemd als voorbeeld in het kader van verantwoord innoveren met behulp van experimenten.
JenV Memorie van toelichting Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens – februari 2018 “De Afdeling [advisering Raad van State] advisering adviseert verder om ook in de noodzakelijke uitvoeringsbegeleiding aandacht te besteden aan de wijze waarop technologische ontwikkelingen kunnen worden geïncorporeerd in de praktische toepassing van deze wet.” De City Deal wordt hier door de Afdeling expliciet als voorbeeld genoemd. “Afhankelijk van de ervaringen in deze experimenten zal worden bezien of een meer generiek kader kan worden opgesteld waarvan mogelijk elementen naderhand in wetgeving kunnen worden vastgelegd.”
BZK Kamerbrief  Analyserapport Leefbaarometer 2016 – december 2017 City Deal wordt kort genoemd als wijze waarop het kabinet gemeenten faciliteert bij het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten.

CD Zorg voor veiligheid in de stad

Ministerie Document Inhoud
JenV Kamerbrief Reactie op rapport ‘Meer bekend maakt meer bemind, Over ZSM en samenwerking met veiligheidshuizen’ – december 2016 City Deal wordt genoemd in ‘3. Richting aan de toekomst’ bij ‘regionale richting’. De City Deal beoogt de informatiedeling tussen ZSM en de Veiligheidshuizen te verbeteren. Ook komt de City Deal aan bod in ‘4. Selectie voorafgaand aan ZSM’ waar deze zorgt voor ondersteuning in het vroegtijdig signaleren en ingrijpen door het bestuur met alle ketenpartners in het straf-, zorg- en sociaal-domein.

Voornemen uitgesproken tot sluiten City Deal

Ministerie Document Inhoud
BZK Kamerbrief Vaststelling van de begrotingsstaten BZK (VII) voor het jaar 2023 – oktober 2022 Benoeming eerste Town Deal die in ontwikkeling is en zich richt op een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.
EZK Verslag AO Toerisme en recreatie – mei 2016

 

Verslag AO Toerisme en recreatie – december 2016

Kamp spreekt intentie uit tot sluiten City Deal o.a. over toeristische verhuur en Airbnb.

City Deals in Verkenning

CD Fiets

Ministerie Document Inhoud
IenW Verslag commisiedebat IenW inzake mobiliteitsbeleid – maart 2023 Stas IenW benoemt doelstellingen City Deal Fiets en vertelt dat deze City Deal, dit tot stand komt met BZK, in het najaar zal worden opgestart.

Overige City DealsDe onderstaande City Deals komen niet specifiek in kamerstukken naar voren, maar worden wél genoemd in bijlagen van kamerstukken. Deze stukken zijn te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

  • CD Roadmap Next Economy
  • CD Binnenstedelijk Bouwen en transformatie
  • CD Stedelijke Veiligheid
  • CD Circulaire Stad
  • CD Gelrestad (Smart energy, food and health)
  • CD Health Hub
  • CD Clean Tech