Overzicht Kamerstukken

Agenda Stad en City Deals

Overzicht van parlementaire kamerstukken waarin gerefereerd wordt aan Agenda Stad en City Deals van januari 2014 t/m november 2020. Hieronder worden de hoogtepunten uit deze resultaten weergegeven. De zoekresultaten zijn gefilterd op basis van relevantie en geordend per City Deal. Het overzicht begint met kamerstukken over Agenda Stad.

Agenda Stad – Algemeen

Ministerie Document Inhoud
Kabinet
– juni 2020
(Europese) Agenda Stad genoemd irt SDG 9, 11, 13 en 16.
BZK

Stedenbeleid
– maart 2020
Voortgang en ontwikkeling van (Europese) Agenda Stad.
BZK Vragen over de begroting 2020– oktober 2019

 

Vraag (120) over doel, partijen, budget en beleidsinstrumenten van nieuw te sluiten City Deals.
BZK Kamerbrief Voortgang interbestuurlijk programma (IBP)– juni 2019

 

“De afgelopen tijd hebben we, door middel van bijvoorbeeld City Deals, veel ervaring opgedaan met vraaggerichte samenwerking waarbij we van onderop vraagstukken vanuit de regio centraal stellen.”
EZK en JenV Kamerbrief Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving– juni 2017

 

Het instrument van City Deal wordt genoemd als voorbeeld waarmee praktische knelpunten en belemmeringen naar voren komen die samenhangen met wet- en regelgeving. “De inzet van de betrokken departementen in dit verband heeft daarom o.a. betrekking op het verkennen en benutten van innovatieruimte binnen bestaande beleidskaders, het bieden van experimenteerruimte, en -waar nodig en mogelijk- het wegnemen van belemmeringen door beleidsaanpassingen.”
BZK Kamerbrief Reactie op het SER advies “Regionaal samenwerken: leren van praktijken”– april 2017

 

De SER heeft een vervolgadvies geschreven over de Agenda Stad. De minister reageert op de hoofdlijnen van het advies. Hij bevestigt het belang van samenwerking van verschillende partners in de regio.
BZK Verslag AO Vernieuwing van de Rijksdienst– september 2016 Veldman (VVD): zorgen over bureaucratie? Koppeling met proeftuinen en rapport Maak verschil?

Fokke (PvdA): Op welke wijze gaat de Minister de stedelijke regio’s ondersteunen? Integrale aanpak?

BZK Kamerbrief Voortgangsrapportage Europese Agenda Stad en Agenda Stad– juli 2016  

Aanleiding voor Agenda Stad; achtergrond; overzicht van de getekende City Deals; en vooruitblik.

De SER heeft een vervolgadvies geschreven over Agenda Stad. De minister reageert op de hoofdlijnen van het advies. Hij bevestigt het belang van samenwerking van verschillende partners in de regio.

BZK SOB – Maak verschil– maart 2016 Agenda Stad wordt genoemd als voorbeeld van een interbestuurlijke aanpak.
BZK Stedenbeleid– september 2015 Voortgang Agenda Stad staat centraal in dit AO. Sfeerverslag van mevrouw Wolbert (PvdA): “Als je in de regio hoort wat er allemaal via  City Deals onderling wordt afgesproken en versterkt, dan kan ik niet anders dan concluderen dat er ontzettend veel kansen en mogelijkheden liggen en dat er ook veel energie van de Agenda Stad uitgaat. Ik constateer dat er veel enthousiasme, commitment en bedrijvigheid is.”
BZK  

Kamerbrief Stedenbeleid Voortgang Agenda Stad– juni 2015

Eerste resultaten en vervolgproces: op weg naar City Deals.
BZK Kamerbrief Werken aan groei– september 2014 “Het kabinet stelt in 2015 een Agenda Stad op om de concurrentiekracht en leefbaarheid van Nederlandse steden verder te versterken.”
Kabinet Miljoenennota 2015– september 2014 In ‘2.2.3 Ruimte voor productiviteitsvoordelen van stedelijke agglomeraties’ wordt het belang van de stad beschreven. “De productiviteitsgroei van steden in Nederland is lager dan in vergelijkbare steden in andere landen.[…] In 2015 zal een Agenda Stad worden gepresenteerd met maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken.”

 

City Deal Warm welkom voor talent

Ministerie Document Inhoud
OCW Kamerbrief Bedrijfslevenbeleid – mei 2016 Aanpak StartupDelta 2020; actie-agenda.
OCW Kamerbrief Internationalisering van het onderwijs – september 2016 City Deal genoemd in het zoeken naar mogelijkheden om ondernemerschap bij internationale studenten te bevorderen.
JenV Vragen over begroting 2017 – november 2016 Als antwoord op welke maatregelen er genomen worden voor het aantrekkelijker maken van NL voor kennismigranten, startende ondernemers en start-ups.
EZ Kamerbrief Rapport “People to jobs, jobs to people” van het Institut Zukunft der Arbeit (IZA) – maart 2017 City Deal kort genoemd om de aantrekkingskracht van Nederland te vergroten voor ambitious ondernemend talent.
EZ Kamerbrief Aanbieding derde versie Monitor Vestigingsklimaat – juni 2017 In het kader van het thema: aantrekkelijkheid voor kenniswerkers.

 

EZK Kamerbrief Stand van zaken startup en scale-up beleid – december 2018 De City Deal heeft “een set aanbevelingen opgeleverd, gericht op betere «branding» van Nederland, betere informatievoorziening, betere begeleiding en soepelere regels voor toelating en verblijf. Een aantal aanbevelingen is reeds gerealiseerd.”
JenV Kamerbrief Migratiebeleid – juli 2019 Genoemd in relatie dat het bedrijfsleven en het Nederlandse startup ecosysteem dat jonge, innovatieve startups barrières ervaren bij het aantrekken van internationaal talent.
Kabinet

– november 2020

Uitwerking van City Deal genoemd als reden voor vooruitgang op gebied van visa-regelingen voor talent.

 

City Deal Eurolab Grensoverschrijdend werken en ondernemen

Ministerie Document Inhoud
EZ Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) – juli 2015 Genoemd in het kader van instelling Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid.
W&R Actieplan bevolkingsdaling – maart 2016 Als voorbeeld voor grensoverschrijdend werken en ondernemen in Limburg.
BZK Kamerbrief – Voortgang GROS – september 2017 City Deal wordt genoemd in voortgang grensonverschrijdende samenwerking.

 

City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid Migrantenjongeren

Ministerie Document Inhoud
SZW Vragen over begroting 2015– nov 2015 Antwoord op vraag over arbeidsmarktpositie van migrantenjongeren.
SZW en OCW Kamerbrief Aanpak Jeugdwerkeloosheid – november 2015 City Deal wordt genoemd om vernieuwend aan de slag te gaan met (migranten)jongeren in achterstandsbuurten gericht op loopbaanleren en matchen op werk. – Probleemanalyse City Deal is bijlage van Kamerbrief.
SZW Kamerbrief Integratiebeleid – december 2015 City Deal wordt genoemd als een van de belangrijkste punten voor 2016. Met de City Deal wordt ook tegemoed gekomen aan de motie Karabulut/Yücel (Kamerstuk 29 544, nr. 612), waarin de regering wordt verzocht om zo spoedig mogelijk concrete, buurtgerichte plannen te presenteren.
BZK Specifieke aanpak discriminatie – jan 2016 Bijlage aan kamerstuk rassendiscriminatie genoemd in relatie tot maatregelen discriminatie op de arbeidsmarkt.
OCW Kamerbrief Voortijdig school verlaten – februari 2016 City Deal wordt kort genoemd als maatregel tegen maatschappelijke uitval.
OCW Begroting 2016 – beleidsreactie minister – april 2016 City Deal genoemd in kader van doorstroom arbeidsmarkt.
OCW Kabinetsreactie n.a.v. KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo – september 2016 City Deal veelvuldig genoemd in het kader van verbetering van gelijke onderwijskansen en aanpak van stagediscriminatie.
SZW Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie – november 2016 Succesvolle maatrelen uit de City Deal worden verbreed naar andere scholen, instellingen en gemeenten in Nederland. De maatregelen voor het beroepsonderwijs worden daarom beschikbaar gesteld in een toolbox voor mbo-instellingen buiten de City Deal-steden. (www.discriminatie.nl).
SZW Kamerbrief inzake de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen naar aanleiding van de motie-Barth – december 2016 De motie Barth verzoekt de regering “om in overleg met sociale partners mogelijkheden in kaart te brengen om de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen te verhogen”. In de brief in reactie op deze motie noemt de minister de City Deal als maatregel om (migranten)jongeren in achterstandswijken gelijke kansen te geven.
SZW en OCW Kamerbrief Aanpak Jeugdwerkloosheid – juni 2017 City Deal wordt genoemd als inzet om jeugdwerkloosheid te voorkomen.

City Deal De Inclusieve Stad (Eenvoudig Maatwerk)

Ministerie Document Inhoud
VWS Kamerbrief Voortgang en ambitie Wmo – mei 2015 City Deal om meer inzicht te krijgen in ‘levensbrede, integrale benadering’.
BZK Kamerbrief Reactie rapportage TSD – maart 2016 City Deal genoemd om te bezien welke alternatieve en effectievere integrale arrangementen er mogelijk zijn voor de kwetsbare huishoudens.
BZK Kamerbrief Aanbieding overall rapportage sociaal domein – mei 2016 City Deal genoemd om te bezien welke alternatieve en effectievere integrale arrangementen er mogelijk zijn voor de kwetsbare huishoudens.
SZW Kamerbrief Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening– juni 2016 City Deal als voorbeeld van innovatieve aanpak.
EZK, BZK, W&R Kamerbrief Aanpak regeldruk en administratieve lasten – juni 2016 City Deal genoemd in het kader van verminderen van regeldruk.
VWS Kamerbrief Maatschappelijke Opvang – juli 2016 “Integraliteit en ontschotting is ook een centraal onderwerp in de City Deal Inclusieve stad.”
JenV Kamerbrief Aanpak tenuitvoerlegging sancties – september 2016 City Deal geeft invulling aan de motie Karabulut c.s. waarin de regering wordt verzocht pilots voor effectieve schuldhulpverlening mogelijk te maken waarbij gemeenten schulden van hun inwoners bij het CJIB kunnen overnemen teneinde deze zelf af te handelen.
SZW Kamerbrief Uitvoering en evaluatie Participatiewet – oktober 2016 City Deal als voorbeeld van aanpak waarbij signalen en knelpunten worden ervaren, waarbij vervolgens met gemeenten geanalyseerd wordt wat het probleem is.
VWS Kamerbrief – Zorg en maatschappelijke ondersteuning – november 2016 Maatwerk in levensbrede ondersteuning door stelsels die op elkaar aansluiten – City Deal genoemd in het kader van de praktijk staat centraal.
VWS Kamerbrief Jeugdzorg – april 2017 Als reactie op aanbeveling uit rapporten over jeugd.
VWS IBO Innovatie in de zorg – april 2017 Als voorbeeld van regionale innovatie.
BZK

– oktober 2020

Recente verlenging van City Deal, “met doel mensen met multiproblematiek beter te helpen”, genoemd in kader van opschalen ‘doorbraakmethode’.

 

City Deal Naar een digitale woonomgeving

Ministerie Document Inhoud
W&R Verslag AO Vernieuwing rijksdienst – november 2016 Benoemen van ondertekening City Deal. Minister Blok: “We sluiten dit soort deals, omdat we constateren dat er in de wetenschap, binnen bedrijven en in de samenleving heel veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, waarbij we aansluiting willen vinden. Mijn collega’s van andere ministeries doen hetzelfde. We weten niet precies waar het heengaat, maar we willen graag vooraan staan.”

City Deal Klimaatadaptatie

Ministerie Document Inhoud
I&M Kamerbrief Waterbeleid – juni 2016 Actieplan Stedelijk Waterbeheer.
W&R Kamerbrief Verhuurdersheffing – juni 2016 Instrumenten voor stimulering van gebieden.
I&M Begroting 2018 – memorie van toelichting – sept 2017 Minder wateroverlast/hittestress.
I&W City Deal als onderdeel van Rijks-inzet op kennisdeling binnen Deltaprogramma.

City Deal Waarden van groen en blauw in de stad

Ministerie Document Inhoud
LNV Kamerbrief Groen in de Stad – september 2019 City Deal genoemd bij het doel van de minister “om het belang van natuur te verankeren in de besluitvorming over stedelijke opgaven.”

 

City Deal Voedsel op de stedelijke agenda

Ministerie Document Inhoud
EZ en VWS Kamerbrief Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel – november 2016 City Deal wordt genoemd als voorbeeld van het samen optrekken met maatschappelijke partijen en innovaties die in de voedselketen.
EZ en VWS Kamerbrief Uitkomsten Nationale Voedseltop 2017 – feb 2017 Ondertekening deal wordt genoemd.
VWS Vragen over de begroting VWS 2020 – okt 2019 Antwoord op vraag over concrete resultaten City Deal: kennis en ervaring delen en het uitbrengen van een receptenboek.
Brede Maatschappelijke Heroverwegingen

– mei 2020

City Deal genoemd als voorbeeld voor belang van regionaal maatwerk.

City Deal Kennis maken

Ministerie Document Inhoud
OCW Kamerbrief Gemeenschappelijke Agenda LSVb, ISO, VH, VSNU en de voortgang van de Strategische Agenda – december 2016 De Strategische Agenda (Hoger Onderwijs) heeft drie pijlers. In de derde pijler ‘verbinding met de samenleving’ wordt de City Deal prominent genoemd om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke problemen in steden door kennis en vaardigheden van onderzoekers, docenten en studenten te benutten.
OCW Kamerbrief versterking burgerschapsonderwijs – februari 2017 City Deal wordt kort genoemd in relatie tot een bredere inzet op een hechtere verbinding tussen onderwijs en samenleving.
OCW

– december 2019

Kernthema is meer samenwerking. City Deal is genoemd als voorbeeld van regionale samenwerking en verankering.

City Deal Zorg voor veiligheid in de stad

Ministerie Document Inhoud
JenV Kamerbrief Reactie op rapport ‘Meer bekend maakt meer bemind, Over ZSM en samenwerking met veiligheidshuizen’ – december 2016 City Deal wordt genoemd in ‘3. Richting aan de toekomst’ bij ‘regionale richting’. De City Deal beoogt de informatiedeling tussen ZSM en de Veiligheidshuizen te verbeteren. Ook komt de City Deal aan bod in ‘4. Selectie voorafgaand aan ZSM’ waar deze zorgt voor ondersteuning in het vroegtijdig signaleren en ingrijpen door het bestuur met alle ketenpartners in het straf-, zorg- en sociaal-domein.

City Deal Woningabonnement

Ministerie Document Inhoud
W&R Kamerbrief Energiebesparing gebouwde omgeving – november 2016 Verkenning City Deal wordt genoemd onder 8. Gebouwgebonden financiering. Met als doel het stimuleren van energiebesparing bij eigenaar-bewoners. “Een nieuw instrument dat een antwoord kan bieden op het knelpunt van de voorfinanciering van de omvangrijke investeringen door de consument, blijft interessant.”
BZK Kamerbrief Reactie op motie van Voortman gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties – februari 2017 De motie Voortman verzoekt de regering een werkgroep in te stellen met als doel de haalbaarheid en effectiviteit van verschillende varianten van gebouwgebonden financiering van energiebesparingrenovaties te onderzoeken. De minister reageert op deze motie met de City Deal, ook gaat hij in op de taakopdracht en vormgeving van de gevraagde werkgroep.
BZK Kamerbrief Duurzame ontwikkeling en beleid – maart 2017 Ondertekening City Deal wordt genoemd.

City Deal Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling

Ministerie Document Inhoud
I&W Jaarverslag 2018 – mei 2019 City Deal genoemd in relatie tot gedragsprogramma’s gericht op duurzame mobiliteit.
I&W

– april 2020

City Deal, met Green Deal autodelen, genoemd als non-fiscale maatregel zero-emissie.
EZK Kamerbrief Kabinetsaanpak Klimaatbeleid – juni 2019 City Deal genoemd als voorbeeld van een van de gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit.

City Deal Zicht op ondermijning (Data Analytics)

Ministerie Document Inhoud
BZK Kamerbrief Analyserapport Leefbaarometer 2016 – december 2017 City Deal wordt kort genoemd als wijze waarop het kabinet gemeenten faciliteert bij het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten.
JenV Memorie van toelichting Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens – februari 2018 “De Afdeling [advisering Raad van State] advisering adviseert verder om ook in de noodzakelijke uitvoeringsbegeleiding aandacht te besteden aan de wijze waarop technologische ontwikkelingen kunnen worden geïncorporeerd in de praktische toepassing van deze wet.” De City Deal wordt hier door de Afdeling expliciet als voorbeeld genoemd. “Afhankelijk van de ervaringen in deze experimenten zal worden bezien of een meer generiek kader kan worden opgesteld waarvan mogelijk elementen naderhand in wetgeving kunnen worden vastgelegd.”
BZK Kamerbrief in reactie op de rapporten ‘Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ en ‘Mensenrechten in het robottijdperk’ van het Rathenau Instituut – maart 2018 City Deal wordt genoemd als voorbeeld in het kader van verantwoord innoveren met behulp van experimenten.
JenV Kamerbrief Aanpak ondermijnende criminaliteit – juli 2018 City Deal wordt genoemd bij ‘3. Ondermijningswetgeving: voortgang en stand van zaken’.
BZK Kamerbrief Gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid – oktober 2019 In de bijlage van deze brief wordt de rapportage over de voortgang van (de eerste fase van) deze City Deal gedeeld.

City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Ministerie Document Inhoud
EZK/J&V

– oktober 2020

City Deal genoemd als benadering waarin nieuwe aanpakken worden ontwikkeld om MKB weerbaar te maken.
J&V
Kamerbrief – oktober 2020
City Deal genoemd als formalisering van samenwerking Rijk-Gemeente in tegengaan cybercrime.
EZK
Vragen over begroting 2020 – November 2020
City Deal genoemd als wijze waarop MKB weerbaar wordt gemaakt tegen cyberaanvallen.

City Deal Aardgasvrije wijkvernieuwing

Ministerie Document Inhoud
BZK

– januari 2020

Voornemen sluiten City Deal genoemd om te onderzoeken hoe aardgasvrij kan worden gecombineerd met sociaal economische opgaven, mede obv proeftuinen.

City Deal Ruimte voor Lopen

Ministerie Document Inhoud
VWS City Deal genoemd in kader van meerjarige agenda voor wandelbeleid.

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Ministerie Document Inhoud
BZK City Deal genoemd met een focus op biobased bouwen naar aanleiding van kamervragen over bericht ‘Bouwers in opstand tegen norm duurzaam bouwen’.

 

Voornemen uitgesproken tot sluiten City Deal

Ministerie Document Inhoud
EZK Verslag AO Toerisme en recreatie – mei 2016

Verslag AO Toerisme en recreatie – december 2016

Kamerbrief Toerisme en Recreatie – Februari 2017

Kamp spreekt intentie uit tot sluiten City Deal o.a. over toeristische verhuur en Airbnb.

 

De volgende City Deals komen niet specifiek in kamerstukken naar voren, maar worden wél genoemd in bijlagen van kamerstukken. Deze stukken zijn te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

  • City Deal Roadmap next economy
  • City Deal Binnenstedelijk Bouwen en transformatie
  • City Deal Stedelijke veiligheid
  • City Deal Circulaire stad
  • City Deal Gelrestad (Smart energy, food and health)
  • City Deal Health HubCity Deal Clean Tech