15 projecten gehonoreerd binnen onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

In april zijn 15 projecten binnen de onderzoekscall City Deal Kennis Maken gehonoreerd. Binnen deze regeling krijgen onderzoekers en docent-onderzoekers verbonden aan de kennisinstellingen die meedoen aan de City Deal Kennis Maken, de mogelijkheid om kortdurende (maximaal 12 maanden) onderzoeksprojecten uit te voeren binnen het thema rijke leeromgevingen.

De gehonoreerde projecten (in willekeurige volgorde):

Faciliterende strategieën voor de institutionalisering van maatschappelijk betrokken onderwijs binnen verschillende type kennisinstellingen

Vrije Universiteit Amsterdam 

Twee junior onderzoekers doen een jaar lang onderzoek naar de verschillende strategieën die kennisinstellingen op mbo, hbo en wo niveau inzetten voor het inbedden van maatschappelijk betrokken onderwijs. Hoe verschillend deze institutionele structuren worden ingezet en hoe deze houvast bieden voor medewerkers om maatschappelijke betrokkenheid langdurig aan hun kennisinstelling te verbinden, wordt uitvoerig onderzocht. De focus ligt op kennisinstellingen in Amsterdam. De uiteindelijke opbrengst zal bestaan uit een tijdlijn die het institutionaliseringsproces voor maatschappelijk betrokken onderwijs binnen de Nederlandse context weergeeft. Op deze tijdlijn zullen verschillende strategieën in de tijd worden weergegeven.

BlueCity

Hogeschool Rotterdam 

Centraal staat BlueCity, een broedplaats voor innovatieve bedrijven in Rotterdam die hun reststromen aan elkaar koppelen. In dit project onderzoekt de Hogeschool Rotterdam hoe het onderwijs structureel kan worden verbonden aan de rijke leeromgeving van BlueCity. Er worden vier interventies gedaan om de rijke leeromgeving in het curriculum in te bedden: 1. Inventarisatie mogelijkheden samenwerken 2. Loketfunctie 3. Open lab 4. Fysieke plek voor het onderwijs in de inspirerende omgeving. Door deze vier interventies kwantitatief en kwalitatief te monitoren, ontstaat er informatie over wat werkt of niet werkt en waarom, om het onderwijs structureel te verbinden aan een rijke leeromgeving.

City Deal Managementgame Rotterdam Delft

Technische Universiteit Delft 

De Managementgame is de populaire benaming voor het ontwerpvak BK6ON5, met ieder jaar zo’n 300-350 3ejaars bachelorstudenten. In groepen werken studenten 9-10 weken aan een ontwikkelvisie voor een specifiek Rotterdams gebied voor de komende 50 jaar. Van de herontwikkeling van Blaak (2013) tot de Alexanderpolder (2019), alles komt langs. Deze rijke leeromgeving bevat ontzettend veel lessons learned voor het City Deal netwerk vanuit haar jarenlange relatie met de gemeente, de innovatieve vak opzet, de nauwe samenwerking tussen docenten en studenten, en de daadwerkelijke impact van de uitkomsten in de stad. Geanalyseerd wordt wat het didactisch concept is achter de managementgame, en hoe dit binnen andere steden, niveaus en contexten kan worden toegepast.

SENECA

Universiteit Utrecht 

De bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht heeft het afgelopen jaar geëxperimenteerd met community engagement. Binnen deze (pilot)cursus werken studenten in de wijk Lunetten samen met lokale actoren aan maatschappelijke vraagstukken. De ervaring van de pilotcursus leert dat het nog niet duidelijk is welke vaardigheden studenten leren binnen deze specifieke onderwijscontext, en hoe zij deze moeten inzetten voor een zo sterk mogelijke samenwerking tussen alle partners in de wijk. Dit onderzoek richt zich op het onderzoeken van beide kwesties. Na een uitgebreide literatuurstudie, vindt het onderzoek met een multiple methods approach plaats binnen de cursus Community Engagement Lunetten.

Meerstemmig kunst leren: effecten van een verrijkte leeromgeving op inclusievaardigheden van studenten aan kunstvakdocentopleidingen

Hanzehogeschool Groningen 

De populatie in onze grote steden diversifieert in hoog tempo. Stedelijk beleid geeft steeds vaker erkenning aan deze diversiteit, waardoor diensten steeds opener en inclusiever worden. Op de werkvloer zorgt dit echter voor lastige uitdagingen. Zo zijn voor de toekomstige kunsteducatoren sociale- en inclusievaardigheden deel gaan uitmaken van het competentieprofiel. De Hanzehogeschool wil voor haar kunststudenten deze competenties intensiever, actueler en werkveldgetrouwer aanspreken in hun onderwijs door een bestaande leeromgeving te verrijken. De verrijking bestaat uit een aanpassing van bestaande studieonderdelen (stages en een werkveldactiviteit) en het vormen van een zogenaamd innovatie-atelier door studenten, docenten, onderzoekers en werkveld. Het innovatie-atelier brengt verdieping en actualiteit aan, en jaagt innovatie aan in het meerstemmig denken en handelen van studenten die in een stedelijke context opereren. Het onderzoek focust zich op de effecten van het innovatie-atelier op studenten.

In verbinding leren voor kind en jeugd: leerdoelen bij interdisciplinair en multilevel samenwerken door studenten van het mbo, hbo en wo in het domein van pedagogiek en onderwijs

Radboud Universiteit Nijmegen

Het doel van dit onderzoek is om verschillende facetten van het leren in een wijkgerichte leerwerkplaats te beschrijven vanuit het perspectief van de studenten, docenten, wijkprofessionals en andere partners, zoals de gemeente Nijmegen. Daarnaast willen de onderzoekers de effecten van gezamenlijk leren in een rijke leeromgeving vaststellen, door te onderzoeken in welke mate de studenten succesvol zijn in het behalen van hun leerdoelen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vakspecifieke en generieke kennis en vaardigheden.

Verhoging van leerpotentieel in de samenwerking rondom gezondheid en kansengelijkheid

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De ambitie binnen de CDKM Arnhem is gericht op het creëren van een multilevel learning community in de wijken rondom de maatschappelijke opgaven duurzaamheid, kansengelijkheid en kunst in verbinding. In dit onderzoek zoomen we in op de samenwerking in twee specifieke Arnhemse wijken: Presikhaaf en Westervoort. De centrale onderzoeksvraag is: Wat werkt in de verhoging van het leer- en innovatiepotentieel, voor wie en onder welke omstandigheden in de samenwerking rondom lokale maatschappelijke opgaven?

Routes naar stedelijke vraagstukken

Technische Universiteit Delft

Universiteiten en gemeenten vinden elkaar rond stedelijke opgaven en werken in de stad aan rijke leeromgevingen voor studenten, vakcoördinatoren en gemeenten. Toch zijn stedelijke vraagstukken niet altijd direct bruikbaar in het hoger onderwijs. Vanwege hun complexiteit, multidisciplinariteit of politieke sensitiviteit, zijn de vraagstukken soms moeilijk grijpbaar. Met een gedetailleerd inzicht in de processen van probleemdefinitie ontwikkelen we een routekaart van het proces vanuit drie perspectieven, die van de studenten, de vakcoördinatoren en de gemeenten. Daarbij geven we antwoord op de vraag: Hoe definiëren studenten, vakcoördinatoren en gemeenten stedelijke vraagstukken voor challenge-based onderwijs?

Wijkmakers on the move

Avans Hogeschool

Het doel van dit project is om vanuit het perspectief van bewoners in vier Bossche wijken te komen tot een contextanalyse en ontwerp van informatievoorziening voor burgers, professionals en netwerkpartners op maat per wijk, rondom leefbaarheid en veiligheid. De kennispartners voeren in vier wijken ontwerponderzoek uit samen met burgers en professionals in de vorm van living labs: Stadslabs per wijk. Zij brengen daarbij expertises in uit de domeinen sport en bewegen, digitalisering en sociale veiligheid.

Burgerschapsvorming in een interdisciplinaire leeromgeving

Hogeschool Saxion

Deventer wil graag afgestudeerden en jong professionals behouden. Vanuit Deventer Informatiestad blijkt dat jongeren een aantrekkelijk vestigingsklimaat vooral zien als aanwezigheid van bedrijven die creatief, innovatief, duurzaam en integer zijn. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen of het werken aan een maatschappelijke opgave bijdraagt aan burgerschapsvorming. De opbrengsten dragen bij aan een positiever en duidelijker beeld van de stad als werkgever en innovatie van onderwijs rondom burgerschapsvorming.

Missiegedreven opgaven: Leeromgevingen op de Utrechtse Stadskaart

Hogeschool Utrecht

Met dit onderzoek wil Hogeschool Utrecht inzicht krijgen in Utrechtse initiatieven die opgestart zijn in het kader van het project Utrecht Challenge Alliantie Gezond Stedelijk Leven. Het project is onderdeel van de City Deal Kennis Maken Utrecht waarbinnen Gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht samenwerken. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een scan en prototype stadskaart waarmee rijke leeromgevingen gemonitord en geëvalueerd kunnen worden en de strategische samenwerking op maatschappelijke vraagstukken wordt versterkt. Gekozen is voor een ontwerpgerichte onderzoeksaanpak, waarbij partners worden betrokken via co-design.

Nieuwe stellingnames, erfgoedworkshops als ruimtelijke ontwikkelmethode voor gemeenten en ontwerpopleidingen

Technische Universiteit Delft 

Het doel van dit onderzoeksproject is om met handvatten te komen hoe de ontwerpvisies van studentenworkshops kunnen worden benut in het verzamelen van kennis over definiëren, waarderen en transformeren van (landschappelijk) erfgoed. Dit onderzoek kent drie pijlers; een literatuurstudie naar dergelijke studentenworkshops in onderwijs, een analyses van twee eerdere workshops en het toepassen van inzichten uit de eerste twee pijlers in een nieuw te organiseren workshop voor het living lab Zuiderwaterlinie in de Landschapstriënnale 2020. De Zuiderwaterlinie is een linie van forten, steden en inundatievelden door heel Noord-Brabant. In dit onderzoek werkt de TU Delft samen met de gemeente Breda, het projectbureau Zuiderwaterlinie, Staatsbosbeheer en Wageningen Universiteit.

Integrated Learning: Van de collegezaal naar de praktijk en weer terug

Universiteit Leiden

Integrated learning draait om het combineren van de kennis die studenten opdoen in het klaslokaal – zowel methodologisch als theoretisch – met ‘real-life’ vraagstukken voor bestaande organisaties waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Hoe kunnen studenten bijdragen aan het stimuleren van gedragsverandering ten behoeve van een veiligere maatschappij? Dit project richt zich op de verdere ontwikkeling van een innovatieve onderwijsvorm met deze startvraag. Studenten leren belangrijke relevante vaardigheden en de verworven inzichten en ontwikkelde artefacten worden ‘teruggebracht’ naar relevante organisaties en kunnen zo een rolspelen in de (lokale) veiligheidscontext.

De ontwikkeling en evaluatie van werkvormen voor complexe samenwerkingen

Vrije Universiteit Amsterdam

De samenwerking tussen hbo- en wo-kennisinstellingen, maatschappelijke partners en maatschappij biedt een unieke leeromgeving voor zowel studenten als de samenwerkingspartners. Naast veel inzichten, mogelijkheden en kennis, geeft het ook verschillende uitdagingen. De partijen hebben ieder een eigen taal, perspectief en belang. Het samenbrengen van de verschillen in culturen, processen en structuren is lastig, zelfs met een gezamenlijk doel. In dit project onderzoeken de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam wat geschikte werkvormen zijn voor een samenwerking tussen universiteit, hogeschool en een maatschappelijke organisatie. Het onderzoek richt zich o.a. op de vormgeving, onderlinge verhoudingen, en het verenigen van belangen.

Ontwikkeling interventietool voor docenten om maatschappelijke vraagstukken structureel te verbinden aan academisch onderwijs

Wageningen University and Research          

Het Onderwijsloket, onderdeel van de afdeling Education Support Centre van Wageningen University and Research (WUR) en actief partner in het initiatief CDKM Ede-Wageningen, ondersteunt WUR-docenten om deze rijke leeromgevingen vorm te geven. Een rijke leeromgeving waarin studenten werken aan maatschappelijk vraagstukken die een complex, ongestructureerd en open karakter hebben. Door het werken in teamverband aan real-life maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen studenten vaardigheden en kennis als samenwerken, empathische vermogen, systemisch denken en handelen. Met dit onderzoek wil het Onderwijsloket meer kennis vergaren en inzicht verkrijgen in wat WUR-docenten nodig hebben in hun onderwijs de verbinding te leggen met de maatschappij.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *