Sociaal Innovatiefonds voor een inclusieve arbeidsmarkt wordt opgeschaald

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen

Eerste financieringen leveren naar verwachting 330 banen op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Amsterdam, dinsdag 17 januari 2023 – Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) wordt in 2023 verlengd en uitgebreid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt nog eens €2 miljoen uit voor het fonds dat werkgevers ondersteunt bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Na een succesvolle pilot in 2022 met financieringen aan drie werkgevers die samen ruim 330 banen gaan creëren, beoogt het SIF in 2023 nog eens vijf nieuwe werkgevers te helpen met het sluitend maken van hun inclusieve businesscase. Uit een impactanalyse van de eerste financieringen blijkt dat het investeren in inclusiviteit loont en (financiële) waarde oplevert voor de werknemer, werkgever en de maatschappij. Komend jaar richt het fonds zich met name op ondernemers die willen investeren in inclusiviteit en nog een eerste stap daarin moeten zetten. Een goed voorbeeld hiervan is kampeermerk Campooz dat met de financiering van het SIF verwacht 21 duurzame banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 Investeren in inclusiviteit loont

Slechts 1 op de 12 van de werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst  (bron: Rijksoverheid.nl). Het SIF wil werkgevers die nog geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben over de streep trekken door drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. In 2022 lag de focus op het realiseren van banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Bij de vijf werkgevers die het SIF in 2023 gaat helpen, richt het fonds zich naast deze doelgroep ook op statushouders en waar wenselijk andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Carsten Herstel, Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie: “Dat we investeringen in inclusiviteit nu op grotere schaal kunnen ondersteunen met het Sociaal Innovatiefonds is een geweldige stap naar een inclusievere arbeidsmarkt. Door de lessen uit de pilot kan het fonds in 2023 nog beter vorm krijgen en op de juiste manier worden ingezet. Zo weten we dat werkgevers niet in specifieke doelgroepen maar in termen van inclusiviteit denken. Dat we hier met het SIF nu op inzetten, vind ik een hele mooie ontwikkeling.”

Oplossing voor de arbeidsmarktkrapte

Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een oplossing zijn voor de arbeidskrapte waar Nederland nu mee kampt. De pilot met de werkgevers Social Capital, United Repair Centre en Campooz heeft uitgewezen dat het SIF een innovatief instrument is om werkgevers hierbij te helpen. Niet alleen omdat het fonds financiële drempels weg kan nemen voor werkgevers, maar ook omdat het de verbinding legt met de arbeidsmarktregio. Rob Peelen van Social Finance NL en programmamanager van het SIF: “In het adviesrapport voor de opschaling van het SIF dat we in juli van dit jaar aan SZW aanboden, konden we al aantonen dat er enorme potentie is voor het fonds. Door anders naar arbeid te kijken kunnen we mensen die nu nog langs de kant staan, mee laten doen op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke waarde is groot: zowel de werknemer, de werkgever als de maatschappij hebben er baat bij. De cijfers uit de impactanalyse bevestigen dit, maar laten ook goed zien waar we in 2023 nog meer op moeten sturen. Namelijk een betere verdeling van de baten zodat werkgevers nog meer gestimuleerd worden om te investeren in inclusiviteit. Daarom willen we het gesprek aangaan met de arbeidsmarktregio’s om te onderzoeken of resultaatfinanciering hierin een oplossing kan bieden, waarbij de werkgever beloond wordt als er duurzame banen gerealiseerd worden.”

Kampeermerk Campooz zet de toon

Met de financiering van het in Assen gevestigde kampeermerk Campooz, worden hiervoor al de eerste stappen gezet binnen het SIF. Dit jonge Nederlandse bedrijf gaat naar verwachting 21 banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om mensen uit de doelgroep banenafspraak, maar ook om statushouders en mensen die om een andere reden afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij gaan onder meer assemblagewerkzaamheden uitvoeren die voorheen in het buitenland waren ondergebracht. Met de arbeidsmarktregio zijn resultaatafspraken gemaakt over de verdeling van de baten.  Voor elke duurzame baan die Campooz creëert, krijgt het bedrijf een vergoeding vanuit de arbeidsmarktregio. Peelen: “Het is ontzettend mooi om te zien hoe we Campooz als reguliere, commerciële werkgever hebben kunnen helpen bij het opzetten en rondmaken van hun inclusieve businesscase. Door anders naar arbeid, assemblage en de inrichting van de supply chain te kijken, realiseert Campooz zowel maatschappelijke als economische waarde. De maatschappelijke waarde gaat verder dan baancreatie. Zo vindt er door het naar Nederland halen van assemblagewerkzaamheden ook veel milieuwinst plaats. We hopen dat het andere werkgevers en arbeidsmarktregio’s inspireert om ook deze slag te maken.”

 Over het Sociaal Innovatiefonds

Het SIF heeft als doel om drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, werkt het SIF met drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt er een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is. Social Finance NL voert het SIF uit en werkt hiervoor samen met Oneplanetcrowd, onderdeel van impact fondsmanager StartGreen Capital. Meer informatie op www.sociaalinnovatiefonds.nl.

Mediakit City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Volgende stap

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Beste partner van de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’,

Jullie vinden in deze mediakit voorbeeldberichten voor LinkedIn en het persbericht met het logo van de City Deal.

Mochten jullie vragen hebben, schroom niet zoe@future-city.nl te mailen of te appen naar 0650586953.

De mediakit vinden jullie via deze link:

Media kit

Haarlem volop in beweging naar een gezonde en duurzame stad

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Haarlem haalde onlangs de landelijk media met de wens om reclames van vlees uit de bio- industrie te willen weren uit de openbare ruimte. Dit leverde een storm aan reacties op. Maar wie deze stad al langere tijd volgt, ziet dat dit een van de vele initiatieven is om het voedselaanbod in de stad te vergroenen. Een gesprek met Stephan Kooijman, beleidsadviseur van de gemeente Haarlem. “We focussen op de energie die in de stad zit.”

Haarlem kent een rijk en divers aanbod aan voedselinitiatieven. Projecten om het gezonde aanbod in de stad te vergroten, de voedselketen te verduurzamen of lokaal voedsel te stimuleren. “Vijf jaar geleden maakte de gemeente voedsel een van de speerpunten in zijn circulaire programma,” legt Stephan Kooijman uit. “De belangrijkste reden hiervoor is omdat er grote vraagstukken rondom voedsel zijn die moeten worden aangepakt.”

Haarlem zoekt hierin de samenwerking op met andere steden. Naast deelname aan de City Deal Gezonde en Duurzame voedselomgeving is Haarlem ook actief in het netwerk van Cities 2030; een samenwerkingsverband tussen steden, kennisinstelling en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een veerkrachtige en duurzame voedselsysteem. Stephan Kooijman: “Haarlem heeft een aantal Living labs;  collectieve tuinen en andere projecten waarin we onder meer experimenteren met het kweken van voedsel in de stedelijke omgeving en de invloed daarvan op de biodiversiteit.”

In zijn ambities om de voedselketen te vergroenen kan de gemeente ook rekenen op de Haarlemse horeca. “We hebben een koplopersgroep van circulaire restaurants in Haarlem. Hierin zijn ca. 25 restaurants vertegenwoordigd, waaronder drie restaurants met een Michelinster. Deze restaurants werken aan het circulair maken van hun bedrijfsvoering én aan het vergroenen van hun menu.”

Maar niet alleen ondernemers, ook burgers zetten zich in voor een gezonde en duurzame voedselomgeving. Haarlem Food Future is een initiatief dat zich samen met inwoners, ondernemers, stadslandbouwers, boeren, horeca, onderwijs en de gemeente inzet voor het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem. Het zet zich in voor stadslandbouw, voedseleducatie en het tegengaan van voedselverspilling. “Ook hieruit komen mooie initiatieven voort zoals de We-cup, een herbruikbare statiegeldbekers die je bij tal van Haarlemse to-go-zaken kunt gebruiken. Ook kun je in meer dan 60 Haarlemse cafés, restaurants en cateraars gebruik maken een doggybag mee naar huis nemen om zo voedselverspilling tegen te gaan.”

Dat voedsel verbindt, wordt duidelijk in het project Ecoring. Een stichting voor tieners en jongvolwassenen die zich inzet om de sociale banden te verstevigen. Sinds een aantal jaar heeft Ecoring in Schalkwijk een tuin waar buurtgenoten en andere belangstellenden hun eigen voedsel te creëren. “Het mooie aan dit initiatief is de sociale component. Op de tuinen wordt veel georganiseerd, van festival, muziek, poëzie. Hier zie je echt dat voedsel mensen samenbrengt. ”

Actieve bevolking
Stephan Kooijman zegt uitdrukkelijk hij slechts een klein deel noemt van het rijke aanbod van voedselprojecten. Maar hoe komt het dat er zo veel initiatieven zijn in Haarlem? “Haarlem heeft actieve bevolking, met sterke netwerken. Als gemeente zetten wij in op de energie die er in de stad is. Geen plannen bedenken vanuit het stadhuis, maar kijken wat er gebeurt in de stad gebeurt en hoe we dit kunnen versterken.”

Terug naar de vleesreclame: “De gemeente gaat in gesprek met aanbieders van advertentieruimte met het verzoek om advertenties van vlees uit de bio-industrie niet meer te promoten, “ legt Stephan Kooijman uit. “Een logische besluit. De bio-industrie heeft grote gevolgen voor mens, dier en milieu. Daarnaast eten mensen veel meer vlees dan nodig is. We hoeven toch geen reclame te maken voor een product waarvan we al te veel consumeren. Zeker omdat vlees geen noodzakelijk product is: er zijn hele goede alternatieven! Laten we daar de aandacht op vestigen.”

Jaarverslag 2022 – Interview Frank Reniers “Een inclusieve samenleving smart organiseren”

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat
Frank Renier - manager agenda stad

“Eigenlijk heb ik in het afgelopen jaar, dus tijdens deze slimme-stad-deal, geleerd wat een smart city kan zijn en daar ben ik heel enthousiast over”

Een bijzonder goed gevulde agenda voor een klein land met enorme potentie. Dat is waarmee Frank Reniers, manager Agenda Stad, zich bezighoudt in de broedplaats van innovatie. Hij is dan ook verantwoordelijk voor City Deals. Deals waarop hij trots is en waarover hij graag praat.

Wat is het geheim van Agenda Stad en de bijbehorende City Deals?

“Wij stellen de stad centraal en verbinden iedereen aan elkaar die nodig is om een probleem op te lossen met een werkwijze die inmiddels bewezen is.”

Vertel …

“Het gaat om een bijzonder programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij gemeenten bij ons kunnen aankloppen met óf een grote kans die ze zien óf met een groot probleem dat zij ervaren en waarbij je meerdere ministeries nodig hebt om dat op te lossen. Een complex coördinatievraagstuk dus.”

“Eerst checken we of dit speelt in meerdere steden, daarna gaan we een verkenningsfase in en uiteindelijk heb je dan een City Deal die gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Welke steden, ministeries, kennisinstellingen of maatschappelijke initiatieven je erbij betrekt, is afhankelijk van het thema.”

Wat is goed om te weten? 

“Bij City Deals investeer je zelf. Die dynamiek maakt het leuker, want je moet én betalen én mensen vrijmaken. Kom je alleen om te consumeren, dan haal je er niets uit. Je moet bijdragen aan die werkgroepen. Dat is het leuke én het ingewikkelde.”

Wat vind jij eigenlijk van de City Deals?

“Ik mag elke dag werken met mensen die de wereld willen verbeteren en die daar een concreet plan voor hebben, maar daarin zijn vastgelopen. De dealmakers uit mijn team hebben kennis van processen en samenwerkingsverbanden, zij gidsen mensen met een goed idee door Den Haag en dan heb je op een gegeven moment een deal die gaat over superrelevante thema’s, zoals: hoe eten mensen gezond in de stad, hoe bouwen we circulaire huizen, hoe maak je oma cyber-weerbaar?”

Waarop ben je het meest trots?

“Ik ben het meest trots op het feit dat we een community hebben van wereldverbeteraars die dagelijks met ons willen werken om het onmogelijke mogelijk te maken, en het ook doen. Dat is gewoon wauw! Op al die thema’s hebben we echte toplui die met ons samenwerken.”

 Kun je een paar successen vanuit de City Deals delen?  

“Voor een groot aantal thema’s hebben we de basis kunnen leggen. Zo was klimaatadaptatie vanuit Rijksoverheid geen issue 6 jaar geleden. Steden vonden van wel, maar kregen geen gehoor. Na experimenten en politieke lobby hebben we aanspraak kunnen maken op het Deltafonds, een deel daarvan gaat nu naar steden. Dat is nu normaal beleid geworden.”

“Door gegevens van politie, justitie, sociale zaken, belastingdienst en makelaarskantoren te koppelen, konden we overzicht creëren. Ondermijning criminaliteit is nu een landelijk dashboard geworden. Er was eerst veel gedoe met privacy en samenwerken. Maar na een tijdje voorkom je het not invented here syndrome, omdat iedereen aan tafel zit en al die clubs van elkaar horen hoe hun regels niet goed uitwerken in de praktijk. Dus: hoe kunnen we dit beter maken?”

Wat is de bijdrage van Agenda Stad aan de transitie naar smart cities?

“Ik werk al zes jaar voor Agenda Stad en krijg al zes jaar de vraag: wanneer komt er een smart City Deal? En heel lang heb ik de vraag gesteld: wat is dat dan? Daar kon nooit iemand antwoord op geven. Ik denk dat Jan-Willem en zijn club voor het eerst de juiste mensen om tafel hebben gezet.”

“Echt baanbrekend! Er is laten zien: hier moeten we wat mee en hier moeten verschillende overheden wat mee en daar hebben steden een rol in. En dan ontstaat er ook een kans. Beleidsmedewerkers, collega’s van het Rijk zochten echt een moment om dit op te pakken. Staatsecretaris Knops had ook veel met het onderwerp en heeft zich er ook voor ingezet. Het werd steeds groter en op een gegeven moment zei de massa: we gaan nu deze City Deal maken.”

“Met deze deal is er 1,5 miljoen euro Europese subsidie voor twee projecten binnengekomen. Onder andere voor de crowd safety manager, waarmee je stromen van mensen kunt voorspellen en op basis daarvan je handhaving en het legen van prullenbakken kunt bepalen. Die is ontwikkeld in Scheveningen en heeft in Barcelona een prijs gekregen als beste smart-city-experiment. Is ook afgelopen jaar ingezet bij de La Vuelta in Nederland met zo’n 200.000 bezoekers per dag. Dat is wel leuk.”

Wat nog meer …?

“Eigenlijk heb ik in het afgelopen jaar, dus tijdens deze slimme-stad-deal, geleerd wat een smart city kan zijn en daar ben ik heel enthousiast over. Wij zijn naar een pitch geweest van Heijmans in hun experience center. Over hoe ze op dit moment in de buurt van Utrecht aan het bouwen zijn aan een smart wijk. De wethouder wilde een goede mix tussen jong en oud, want hij wil een leefbare wijk. Dan komen er dus smart-city-oplossingen ten dienste van deze inclusieve wijk.”

“Wanneer is de wijk het meest sociaal? Dat is het eerste jaar na oplevering, want dan staan er nergens schuttingen. Wat ze hebben gedaan: gemeenschappelijke tuinen aangelegd, zonder schutting. Veiligheidsmeldingen: negen van de tien keer is dat vals alarm. Normaal komt de politie, nu krijgt de buurman een bericht: wil je even kijken of er iets aan de hand is?”

“Ze hebben een app met een puntensysteem. Zodra een oudere iets doet voor jongeren, zeg: op de kinderen passen, dan kunnen ze de punten omzetten in bijvoorbeeld een keer extra je ramen laten lappen. Doen de jongeren iets voor de ouderen, krijgen ze ook punten voor bijvoorbeeld deelmobiliteit.”

“Sowieso hebben ze het hele systeem waarmee ze communiceren ook aan de wijk ernaast gegeven. Waardoor mensen voordat ze er woonden al gingen communiceren met elkaar: weet iemand een goede schilder, wat is een goede school?”

“Dat vond ik zo’n mooi voorbeeld. Een inclusieve stad waarbij technologie van dienst kan zijn. Nog los van alle health-apps in huis, als je die zou willen. Dat is volgens mij echt smart. Dit is de potentie.”

 

Lees meer over Agenda stad en de City Deals in het jaarverslag: https://agendastad.nl/jaarverslag-2022-zo-werken-we-samen-aan-de-slimme-stad/?cd=1

Hoe zet je digitalisering en technologisering in voor positieve gezondheid? – Sprintbijeenkomst werkgroep Positieve gezondheid

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Op 8 november van 13.30 – 16.00 uur organiseren we vanuit de City Deal ‘Slim Maatwerk’ een sprintbijeenkomst met de werkgroep ‘Positieve gezondheid’. Denk met ons mee over wat we eigenlijk bedoelen met positieve gezondheid. En hoe sluit digitalisering bij dat begrip van positieve gezondheid aan?

Met gemeenten, het Rijk, zorgpartijen, onderwijsinstellingen en bedrijven gaan we met elkaar in gesprek over hoe positieve gezondheid kan worden versterkt door digitale middelen en innovatie en proberen we met elkaar de vertaalslag naar de praktijk te maken.

Benieuwd geworden? Meld je dan nu aan.

Praktisch
Datum en tijd: 8 november van 12.30 – 16.00 uur
Locatie: Paulus Borstraat 41 in Amersfoort (bereikbaar met ov en parkeren kan in de straat)

Programma
12.30 – 13.00 uur: Inloop met lunch
13.00 – 14.00 uur: Wat bedoelen we eigenlijk met positieve gezondheid?
14.00 – 14.30 uur: Welke voorbeelden zijn er al waarbij innovatie en digitale middelen worden ingezet voor de Ziekenhuisgroep Twente en het Jeroen Bosch ziekenhuis
14.30 – 15.30 uur: Hoe kunnen we digitalisering inzetten voor het bevorderen van positieve gezondheid?
15.30 – 16.00 uur: Wrap up

Digitale inclusie: waarom en hoe? – Innovember

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

De digitale wereld biedt veel kansen. Slimme zorg en innovatie worden daarom ook steeds vaker ingezet om ingewikkelde problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, mee blijven doen in de maatschappij en gezond blijven. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen voor sommige mensen erg snel. Dus hoe zorgen we er voor dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving en de kansen van digitalisering kan benutten?

Datum: 28 november van 9.30 – 11.00 uur

Locatie: Online

Sprekers: Annefleur Siebinga en Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)

In deze sessie zal je zelf ervaren hoe het is om niet mee te kunnen komen in de digitale wereld. Dit wordt ondersteund aan de hand van de verhalen van ervaringsdeskundigen. Daarna nemen de ministeries BZK en VWS jullie mee in hoe zij zich inzetten voor digitale inclusie aan de hand van de City Deal Slim Maatwerk. Deze City Deal onderzoekt hoe mensen zelfstandig en gezond in de gewenste thuisomgeving kunnen wonen en leven en wat digitalisering en technologie hier in kan bieden. Hoe wordt hier rekening gehouden met digitale inclusie?

U vindt hier meer informatie over de sessie en hoe zich kunt aanmelden: INNOvember 2022 – Digitale inclusie: waarom en hoe?

Staatssecretaris Van Huffelen onderstreept belang City Deal Slim Maatwerk

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Op de Dag van de Stad op 29 september in Tilburg, had Staatssecretaris Van Huffelen een boodschap voor de aanwezige bestuurders tijdens de bestuurderslunch. ‘Alle inwoners verdienen gelijke kansen als het gaat om werk, woonruimte, onderwijs en zorg. En de City Deal ‘Slim Maatwerk’ gaat ons daar hopelijk bij helpen.’

De Staatssecretaris trapte daarmee de ondertekening van de gemeente Tilburg en het UWV af. Zij sloten zich beide die dag aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Lees hier het hele persbericht over de nieuwe partners.

Dag van de stad – Digitalisering in steden: benut kansen op een democratische manier

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar, duurzaam en sociaal te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daar is de afgelopen jaren aan gewerkt in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. En dat leverde meer dan twaalf concrete tools op.

Tijdens de Dag van de stad op 29 september vertelt Jan-Willem Wesselink tijdens de bestuurderslunch over het broertje van deze City Deal, de City Deal ‘Slim Maatwerk’.

En van 14.20 – 15.20 uur is er een sessie over de resultaten van de City Deal

Datum en tijd: 29 september van 14.20 -15.20 uur

Locatie: Koepelhal bij de Spoorzone in Tilburg

Deelname: Gratis

Gratis aanmelden voor de hele Dag van de Stad kan via www.dedagvandestad.nl

In deze sessie passeren drie resultaten van de City Deal de revue: een tool waarmee gemeenten en inwoners de bodemkwaliteit van tuintjes kunnen monitoren, een toolbox waarmee de ethische discussie gevoerd kan worden en het afwegingskader sensordata en privacy. We gaan kort in op de City Deal Slim Maatwerk. En je hoort meer over de toekomstplannen van de City Deal: meer focus op de praktijk en opschaling.
Sprekers bij deze sessie zijn:
Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)
Arjen Hof (WeCity)
Marieke Beekers (Gemeente Breda)
Ramon Groote (Provincie Noord-Brabant)

 

Zien we u op de dag van de stad? Of wilt u het belang van digitalisering aan uw collega’s laten zien? Tip ze dan op de sessie tijdens de Dag van de stad: ‘Digitalisering in steden: benut kansen op een democratische manier’.

Verlenging City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Toepassen en opschalen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We gaan deze City Deal op 1 januari voortzetten. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

>> Lees hier het plan voor de verlenging van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

>> Download hier het definitieve addendum

>> Lees hier over de ondertekenprocedure

Om dat te bereiken hebben ondertussen 63 partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ondertekend. Zij werken samen om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten om onze regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken. De ondertekenaars van de City Deal zien dat digitalisering en technologisering de volgende verandering behelst: door digitalisering en technologisering worden alle objecten en gebruikers daarvan in het fysieke domein met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Dat betekent dat alle onderdelen van die fysieke ruimte, en alle mensen die daar zijn, met elkaar kunnen communiceren. De verwachting is dat de afstand tussen regio’s, steden en dorpen minder relevant en de samenleving flexibeler wordt. En dat er daardoor meer behoefte ontstaat aan betekenisvolle en uitgesproken plekken, want met een flexibeler samenleving zijn mensen in principe bij voorkeur op de plek die ze op dat specifieke moment het aangenaamst vinden. Net als alle City Deals, maakt ook ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ onderdeel uit van het programma Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met succes, want er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om de Crowd Safety Manager  te toetsen op Scheveningen. Op 27 juni 2022 is de City Deal Slim Maatwerk ondertekend waarin de focus ligt op het sociaal domein en waarin het doel is om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen.

De afgelopen jaren hebben de partners stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise en daardoor ontstaat er meer snelheid in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Want we hebben hiermee de goede basis gelegd om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. En daar willen we nu echt mee aan de slag. Daarom willen we een volgende stap zetten met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ waarbij we focussen op toepassen en opschalen van kennis en netwerk.

Dat doen we als volgt:

1 >> Kenniscentrum – De City Deal vormt het grootste smartcitynetwerk van Nederland met deelnemers uit alle geledingen van het smartcitywerkveld die samen aan de slag zijn met het realiseren van slimme, duurzame en democratische steden. Daarvoor ontwikkelen we een online platform voor uitwisseling van kennis en competenties en organiseren we evenementen.

Met dit netwerk gaan we de slag in showcases en communities of practice

2a >> Praktijk – We initiëren Slimme Stad Showcases. Daarmee ontsluiten we de slimmestadpraktijk voor iedereen. Kortom, letterlijk een slimme stad, zo doe je dat.

2b >> CoP’s – We zetten communities of practice (CoP’s) op. Daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over een bepaald onderwerp centraal. Zo voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

In de bijeenkomsten in de showcases en CoP’s zoeken we naar vragen die opgelost moeten worden

3 >> Oplossingen – Samen met partners ontwikkelen we nieuwe smartcityoplossingen die een antwoord geven op de grote opgaven in ons land, de werking van de slimme stad verbeteren en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Daarbij focussen op product- en procesvragen.

Dit alles doen we op verzoek van het Ministerie van BZK (programma Agenda Stad) in samenwerking met Stedennetwerk G40. We werken nauw samen met de City Deal ‘Slim Maatwerk’, het Ecosysteem ‘Dutch Metropolitan Innovations’ en uiteraard met onze partners, want de City Deal is een samenwerking tussen partijen die willen innoveren en experimenteren en die de kansen van digitalisering en technologisering willen benutten om in Nederland en daarbuiten de sustainable development goals te halen, problemen in het sociaal domein op te lossen en om onze samenleving democratischer te maken.

Meer informatie

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.
>> Alle up-to-date informatie m.b.t. de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, is te vinden op de officiële City Deal pagina.
>> Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de programmamanager van deze City Deal: Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl

Pop up store met gezond en lokaal voedsel opent deuren in Ede.

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Een unieke pop-up store met gezond en lokaal eten opent maandag 19 september zijn deuren op station Ede-Wageningen.

De Pantry is een onbemande streekwinkel met verse producten van lokale leveranciers. Via een app kunnen bezoekers bekijken wat er aanwezig is, krijgen ze toegang tot de winkel en kunnen ze betalen. De Pantry verkoopt onder andere broodjes, verse groente en fruit, zuivel, kant- en klaar maaltijden (zonder e˗nummers) en salades.

De pop-up store is een uniek initiatief van de gemeente Ede, NS, Wageningen University & Research en het Voedingscentrum. Samen zetten ze zich in voor een omgeving waar het makkelijker wordt om voor gezond, lokaal en duurzaam voedsel te kiezen, als onderdeel van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving. Deze pop-up store dient als een eerste pilot voor deze missie. De partners zochten voor een ruimte op het station Ede-Wageningen een creatieve voedselondernemer en selecteerden de Pantry uit verschillende aanmeldingen.

Gezond eten in een gezonde omgeving

Leon Meijer, wethouder gemeente Ede: “Als gemeente willen we het voor onze inwoners makkelijker maken om voor een gezonde leefstijl te kiezen. Daarom steunen we initiatieven als de Pantry, waarmee de drempel tot gezond eten wordt verlaagd. Daarnaast worden de appels uit de winkel om de hoek geplukt en komen de aardappels van velden waar je misschien wel eens langsfietst. En dat maakt gezond eten nog aantrekkelijker.”

Lukas Lagerweij, eigenaar van de Pantry: “Met de Pantry willen we streekproducten toegankelijker maken voor een breder publiek. Als je om je heen kijkt, in je eigen streek, dan worden er zoveel fantastische producten geteeld en geproduceerd. Wij verzamelen zoveel mogelijk van deze producten en bieden ze aan tegen een eerlijke prijs ˗ voor boer en consument. We zijn trots op onze leveranciers en daarom kun je overal in onze winkel zien waar de producten vandaan komen.”

Maarten Haverkamp, regiodirecteur NS NoordOost: “Het station is veel meer dan een plek waar je treinreis begint of eindigt, het maakt echt onderdeel uit van de omgeving. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de ambitie van de gemeente Ede op het gebied van gezond voedsel, daarbij een lokale ondernemer kunnen ondersteunen en het aanbod naar onze reizigers kunnen uitbreiden. “

Gratis proeverij
Op 19 september vindt om 11:00 uur de officiële opening van de Pantry plaats met Lukas Lagerweij (eigenaar van De Pantry) Leon Meijer (wethouder food van de gemeente Ede) en Maarten Haverkamp (regiodirecteur NS NoordOost). Daarna kunnen bezoekers producten van de winkel proeven bij verschillende leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan fingerfood van Fast Good Meals of een gezonde koek van Brewlicious. De opening vindt plaats aan de noordkant van het station, waar ook de bushaltes zijn.