Een mentor voor alle jongeren in Rotterdam

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Een studente wijst met haar wijsvinger en kijkt lachtend naar een scholier waar ze de mentor van is. De scholier lacht terug

Sinds 2014 helpen studenten van Hogeschool Rotterdam scholieren in Rotterdam-Zuid als mentor, coach en maatje. Het programma Mentoren op Zuid is het grootste mentorprogamma van Nederland. Met budget uit de City Deal Kennis Maken gelden willen de Rotterdamse partners samen met het programma  komen tot een nog bredere inzet. Waaronder uitbreiding naar de noordkant van de stad en meer opleidingsinstituten en studenten betrekken. Projectleider Femke Posthumus van de hogeschool vertelt meer over wat dit inhoudt.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Studenten en Externe Verbinding.

Momenteel doen ruim 1200 studenten van verschillende opleidingen van de Hogeschool en twee klassen van Thomas More Hogeschool mee. De ambitie is dat dit in de toekomst uitgroeit tot tweeduizend. Twintig weken lang brengen deze studenten één uur per week door met een scholier in een van de wijken op Zuid. Aan het programma doen twintig basis- en middelbare scholen mee.

Studiepunten

Met hun werk als mentor verdienen studenten studiepunten. Daarvoor moeten ze onder andere een plan maken waarin ze hun leerdoel(en) vastleggen voor zichzelf. Ook stellen ze samen met hun hun zogeheten mentee, de leerling die ze begeleiden, doelen vast. Dat varieert van het verbeteren van de schoolprestaties, tot het tonen van meer initiatief, het versterken van sociale vaardigheden of leren maken van schoolloopbaan keuzes. “Het is vooral bedoeld voor jongeren die wat extra’s nodig hebben omdat ze in kwetsbare omgevingen opgroeien”, vertelt Posthumus, strategisch relatiemanager van de Hogeschool Rotterdam. “In Rotterdam zijn er best veel jongeren die op achterstand staan. Vooral voor deze groep hebben is dit programma op vraag van en samen met de partners opgezet.”

Wat is het idee achter het inzetten van studenten voor leerlingen?
“De mentoren zijn goede coaches voor de leerlingen. Het voordeel is, ten opzichte van professionele of oudere coaches, is dat ze niet ver van de leerlingen afstaan. Er is geen grote afstand. Daardoor kunnen ze goed als rolmodel dienen. Dat kan leiden tot het vergroten van kansen en verbeteren van studieprestaties, hebben we gezien. Leerlingen behalen betere resultaten, leren beter plannen, verbeteren hun sociale vaardigheden, vinden een bijbaantje en krijgen meer zelfvertrouwen. Het kan zijn dat op bepaalde scholen door deze betere schoolresultaten het rendement hoger wordt, zoals minder afstroom of hoger slagingspercentage in het vo bijvoorbeeld.”

Doen ook universiteitsstudenten mee?
“Nee, nog niet. De aanpak van Mentoren op Zuid is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd programma en tot nu toe vooral toegepast in het hbo. Begeleidend docenten en studenten krijgen een training voordat ze als begeleider en mentor aan de slag gaan, en leren daarnaast tijdens de wekelijkse aan het mentoruur aansluitende intervisie verder benodigde kennis en vaardigheden. Studenten van de Erasmus Universiteit doen niet mee aan het programma maar willen wel graag kennis delen en maken gebruik van de MoZ-methodiek bij een variant op het mentorprogramma en onderzoek hiernaar.”

Per 1 januari werken jullie aan een uitbreiding dankzij budget vanuit de City Deal Kennis Maken-gelden. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
Sinds de start in 2014, zijn er in het programma ruim vijfduizend matches gemaakt tussen mentor en mentee, en worden de ruim 1200 mentoren van afgelopen jaar door hun mentees gewaardeerd met een 4,1 op een schaal van 5. Indrukwekkende cijfers, maar vanuit het Rotterdams City Deal samenwerkingsverband vinden we dat van zo’n succesvol programma er meer studenten en leerlingen, en daarmee de stad, zouden moeten profiteren. Zeker omdat er in Rotterdam vanwege achterstanden zoveel behoefte aan is. Het is een van de belangrijke speerpunten van het huidige College: gelijke kansen voor iedereen en bevorderen van burgerschap.

Studenten zelf leren de nodige vaardigheden in het werk als mentor en leren de grootstedelijke context kennen met alle vraagstukken die daar liggen. Rotterdam kampt als stad met meer achterstand, meer mensen in uitkeringen, dan andere steden. Er is grote behoefte om de kansen van jongeren te vergroten. Het een-op-een werken helpt jongeren met huiswerk, met het ontdekken van hun talent, opbouw van zelfvertrouwen en algemeen welzijn. Het aantal mentoren dat in Rotterdam-Zuid werkt met kinderen, is sinds 2014 sterk gegroeid, en het groeit nog steeds, zeker nu de City Deal gelden er zijn.”

Wat zijn de plannen met de uitbreiding precies?
“Mentoren op Zuid werkt nu vooral vanuit Hogeschool Rotterdam en vanuit Thomas More Hogeschool. We zien dat het programma bijdraagt aan het vergroten van de kansen van de jongeren. Daarom willen we de focus verbreden. Binnen twee jaar willen we met behulp van deze subsidieaanvraag extra trajecten realiseren. Om te beginnen meer onderwijsinstellingen betrekken, zoals InHolland en Codarts (de Hogeschool voor de Kunsten) én we willen een aantal trajecten implementeren in Rotterdam-Noord en. Hierdoor kan het aantal ontvangende scholen in het primair en voortgezet onderwijs uitbreiden. Daarnaast willen we het mbo erbij betrekken,  zodat studenten uit bepaalde opleidingen als mentoren van start kunnen.

Met de uitbreiding gaan we verder ook de monitoring uitbreiden en upgrades doen van programmamiddelen. We willen inzetten op een update van de mentorenapp en extra aandacht besteden aan promotie en kennisdelen, onder andere met een film en presentaties. Op die manier hopen we te stimuleren dat meer kennisinstellingen gaan werken vanuit de Mentoren op Zuid methodiek. Niet alleen in Rotterdam, maar uiteindelijk ook in de overige steden van de City Deal.”

Hoe bevordert het programma de samenwerking in Rotterdam?
“Ingestoken vanuit het feit dat we de kansen willen vergroten moet het een programma worden van de stad, van ons allemaal. Nu is Mentoren op Zuid een zelfstandige stichting met een programmabureau die hoofdzakelijk nog met studenten vanuit Hogeschool Rotterdam invulling krijgt. De verschillende partners van de City Deal hebben gezamenlijk de ambitie om Mentoren op Zuid in staat te stellen het zo uit te breiden dat het inclusief wordt voor alle Rotterdammers. Alle hoger onderwijsinstellingen en hebben dat uitgesproken in het kader van de City Deal. Een mbo instelling heeft zich ook al met een opleiding aangesloten. Met die gezamenlijke ambitie creëren we sociale impact. Iedereen ziet in de eigen organisatie ook die waarde om het programma inclusief te maken.

Doordat je met zijn allen bezig bent versterk je uiteindelijk de hele onderwijskolom in de stad. Van basis- tot hoger onderwijs. Het wordt van iedereen.”

Meer weten over Mentoren op Zuid: https://mentorenopzuid.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *