Kerndocumenten Europese Agenda Stad

Factsheet over de Europese Agenda Stad

Nederlandstalig
Engelstalig

New Leipzig Charter (2020)

Het New Leipzig Charter on the Sustainable Development of European Cities (NLC) is de opvolger van het Leipzig Charter uit 2007, dat een belangrijke grondslag voor de Europese Agenda Stad was. Het NLC uit 2020 is een politieke beginselverklaring, waarin de uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa zijn vastgelegd tijdens een ministeriële bijeenkomst. De Europese Agenda Stad is benoemd als het belangrijkste instrument om de principes van het NLC de komende jaren in de praktijk te implementeren. In het implementatie document onderschrijft de Raad van de Europese Unie de rol die de Europese Agenda Stad speelt bij het maken van duurzaam stedelijk beleid. Ook wordt de betrokkenheid van lokale en regionale overheden bij de Europese Agenda stad geprezen. Het document benadrukt het belang om door te gaan met de Europese Agenda Stad en deze te blijven verbeteren.
Lees: New Leipzig Charter – Engelstalig
Lees: Bijlage New Leipzig Charter – Engelstalig
Lees: Implementatie document New Leipzig Charter – Engelstalig
Kijk:  Neue Leipzig Charter – Duitstalige video, 3.47 minuten

Raadsconclusies over de Europese Agenda Stad (2020)

Politieke toezegging en erkenning van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie. Het stuk onderschrijft de rol die de Europese Agenda Stad (o.a. Leipzig Charter en Pact van Amsterdam) heeft gespeeld in het creëren van een multilevel aanpak van het maken van Europees stedelijk beleid.
Lees: Raadsconclusies – Engelstalig
Lees ook: Raadsconclusies uit 2016 (Engelstalig), waarin de Europese commissie oproept om de positie van steden binnen de Europese Unie te versterken.

Position Paper over de toekomst van de Europese Agenda Stad (2020)

Dit document bevat de gezamenlijke positie van de Nederlandse (mede-)overheden ten aanzien van de Europese Agenda Stad.
Lees: Position Paper – Engelstalig

Verklaring van Boekarest (2019)

In deze verklaring benadrukken de lidstaten van de Europese Unie het belang van stedelijk beleid voor duurzame ontwikkeling en stellen ze vast dat de Europese Agenda Stad voortgezet moeten worden.
Lees: Verklaring van Boekarest – Engelstalig

Pact van Amsterdam (2016)

Het Pact van Amsterdam lanceerde de Europese Agenda Stad tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Hierin staat dat Europese steden meer invloed krijgen bij Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. De aandacht wordt daarbij toegespitst op de Europese Agenda Stad.
Lees: Pact van Amsterdam – Engelstalig

Overige documenten en publicaties

Lees: Brochure Principes van Stedelijke Beleid (2019) – Engelstalig
Brochure geschreven door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) over stedelijk beleid. In deze brochure komt ook de multilevel aanpak van de Europese Agenda Stad ter sprake.

Lees: Onderzoek Leren Experimenteren – deel 2 (2018) – Engelstalig
Dit is het vervolg op het onderzoek Leren met Steden, Leren voor Steden (2017) van de Urban Future Studios. Op basis van interviews met betrokkenen komen de onderzoekers tot inzichten over hoe de Europese Agenda Stad steden de mogelijkheid kan bieden om hun uitdagingen op Europees niveau aan te kaarten.

Lees: Onderzoek Leren met Steden, Leren voor Steden – deel 1 (2017) – Engelstalig
Dit onderzoek van Urban Future Studios markeert het eenjarig bestaan van de Europese Agenda Stad en staat stil bij de stappen die er in een jaar tijd zijn gemaakt. De schrijvers staan stil bij de multilevel aanpak van de Europese Agenda Stad en dat om de positie van steden binnen de Europese Unie verder te versterken de Europese Agenda Stad een vorm van experimenteel leren moet faciliteren.

Lees: Rapport Europese Commissie over de Europese Agenda Stad (2017) – Engelstalig
Dit rapport van de Europese Commissie reflecteert op de voortgang van één jaar Europese Agenda Stad. Het staat stil bij de implementatie van de Europese Agenda Stad en gaat in op de al behaalde resultaten.

Lees: Rapport Eén jaar Pact van Amsterdam (2017) – Engelstalig
Dit rapport van het European Urban Knowledge Network (EUKN) biedt een reflectie op het eenjarig bestaan van het Pact van Amsterdam. Het rapport gaat in op de stappen die zijn gezet binnen de Europese Agenda stad en doet suggesties over hoe de Europese Agenda Stad zich verder kan ontwikkelen.

Lees: Kamerbrief Europese Agenda Stad (2015)
In deze Kamerbrief schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat Nederland tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 speciale aandacht zal besteden aan de stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie. Gedurende het Nederlands voorzitterschap zal de Europese Agenda Stad officieel worden opgesteld.

Lees: Commissiedocument Stedelijke dimensies van EU-beleid (2014) – Engelstalig
Communicatiedocument van de Europese Commissie over de Europese Agenda Stad gericht aan het Europees Parlement, Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. In het document erkent de Europese Commissie het belang van een Europese Agenda Stad en definieert een aantal vragen die van belang zijn voor het opzetten van de Europese Agenda Stad.

Lees: Rapport Verkerk: Op weg naar een geïntegreerde stedelijke agenda voor de EU (2014) – Engelstalig
Opinie van het Comité van de Regio’s waarin de grondslag voor de Europese Agenda Stad werd gelegd.

Belangrijke websites

Europese Agenda Stad website – Engelstalig
Site van de Europese Commissie.

Urban Data Platform – Engelstalig
Platform met digitale informatie over stedelijk beleid op EU-niveau.

EU-Fondsenwijzer
wijst de weg bij Europese subsidies

 

 

Na bijna vier jaar is het Partnerschap Stedelijke Mobiliteit van de Europese Agenda Stad tot een eind gekomen. Begin dit jaar publiceerden de partners een mooie brochure over de resultaten en acties. Strategisch beleidsadviseur Klaas Jan Gräfe van de gemeente Nijmegen kijkt tevreden terug. ‘We ...