Kerndocumenten Europese Agenda Stad

Factsheet over de Europese Agenda Stad

Nederlandstalig
Engelstalig

Brochure

Urban Agenda for the EU Multi-level governance in action 2021 (pdf 8 MB)

Serie artikelen over de resultaten van de EAS-Partnerschappen

De Europese Commissie heeft een hele reeks thematische artikelen geschreven over de resultaten van de EAS-Partnerschappen. De (Engelstalige) artikelen geven een goed beeld van wat deze bereikt hebben.

Lees: UAEU Series of Articles – Engelstalig

Ljubljana Agreement

Op 26 november 2021 hebben de EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor stedelijke aangelegenheden het Ljubljana Agreement en het bijbehorende meerjarig werkprogramma aangenomen,. Hiermee is de voortgang en ondersteuning van de Europese Agenda Stad (UAEU) is voor ten minste vijf jaar verzekerd. Deze overeenkomst voorziet in concrete stappen om Europese Agenda Stad te versterken en doeltreffender en efficiënter te maken. Het meerjarig werkprogramma vormt een aanvulling op de politieke verklaring met een concrete werkmethode en stappen voor de uitvoering van de volgende fase van dit multilevel governance- en multistakeholderinitiatief.

Lees: het Ljubljana Agreement – Engelstalig
Lees: het Multiannual working programme for the Urban Agenda for the EU  – Engelstalig

New Leipzig Charter (2020)

Het New Leipzig Charter on the Sustainable Development of European Cities (NLC) is de opvolger van het Leipzig Charter uit 2007, dat een belangrijke grondslag voor de Europese Agenda Stad was. Het NLC uit 2020 is een politieke beginselverklaring, waarin de uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa zijn vastgelegd tijdens een ministeriële bijeenkomst. De Europese Agenda Stad is benoemd als het belangrijkste instrument om de principes van het NLC de komende jaren in de praktijk te implementeren. In het implementatie document onderschrijft de Raad van de Europese Unie de rol die de Europese Agenda Stad speelt bij het maken van duurzaam stedelijk beleid. Ook wordt de betrokkenheid van lokale en regionale overheden bij de Europese Agenda stad geprezen. Het document benadrukt het belang om door te gaan met de Europese Agenda Stad en deze te blijven verbeteren.
Lees: New Leipzig Charter – Engelstalig
Lees: Bijlage New Leipzig Charter – Engelstalig
Lees: Implementatie document New Leipzig Charter – Engelstalig
Kijk:  Neue Leipzig Charter – Duitstalige video, 3.47 minuten

Raadsconclusies over de Europese Agenda Stad (2020)

Politieke toezegging en erkenning van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie. Het stuk onderschrijft de rol die de Europese Agenda Stad (o.a. Leipzig Charter en Pact van Amsterdam) heeft gespeeld in het creëren van een multilevel aanpak van het maken van Europees stedelijk beleid.
Lees: Raadsconclusies – Engelstalig
Lees ook: Raadsconclusies uit 2016 (Engelstalig), waarin de Europese commissie oproept om de positie van steden binnen de Europese Unie te versterken.

Position Paper over de toekomst van de Europese Agenda Stad (2020)

Dit document bevat de gezamenlijke positie van de Nederlandse (mede-)overheden ten aanzien van de Europese Agenda Stad.
Lees: Position Paper – Engelstalig

Verklaring van Boekarest (2019)

In deze verklaring benadrukken de lidstaten van de Europese Unie het belang van stedelijk beleid voor duurzame ontwikkeling en stellen ze vast dat de Europese Agenda Stad voortgezet moeten worden.
Lees: Verklaring van Boekarest – Engelstalig

Pact van Amsterdam (2016)

Het Pact van Amsterdam lanceerde de Europese Agenda Stad tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Hierin staat dat Europese steden meer invloed krijgen bij Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. De aandacht wordt daarbij toegespitst op de Europese Agenda Stad.
Lees: Pact van Amsterdam – Engelstalig

Overige documenten en publicaties

Lees: Brochure Principes van Stedelijke Beleid (2019) – Engelstalig
Brochure geschreven door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) over stedelijk beleid. In deze brochure komt ook de multilevel aanpak van de Europese Agenda Stad ter sprake.

Lees: Onderzoek Leren Experimenteren – deel 2 (2018) – Engelstalig
Dit is het vervolg op het onderzoek Leren met Steden, Leren voor Steden (2017) van de Urban Future Studios. Op basis van interviews met betrokkenen komen de onderzoekers tot inzichten over hoe de Europese Agenda Stad steden de mogelijkheid kan bieden om hun uitdagingen op Europees niveau aan te kaarten.

Lees: Onderzoek Leren met Steden, Leren voor Steden – deel 1 (2017) – Engelstalig
Dit onderzoek van Urban Future Studios markeert het eenjarig bestaan van de Europese Agenda Stad en staat stil bij de stappen die er in een jaar tijd zijn gemaakt. De schrijvers staan stil bij de multilevel aanpak van de Europese Agenda Stad en dat om de positie van steden binnen de Europese Unie verder te versterken de Europese Agenda Stad een vorm van experimenteel leren moet faciliteren.

Lees: Rapport Europese Commissie over de Europese Agenda Stad (2017) – Engelstalig
Dit rapport van de Europese Commissie reflecteert op de voortgang van één jaar Europese Agenda Stad. Het staat stil bij de implementatie van de Europese Agenda Stad en gaat in op de al behaalde resultaten.

Lees: Rapport Eén jaar Pact van Amsterdam (2017) – Engelstalig
Dit rapport van het European Urban Knowledge Network (EUKN) biedt een reflectie op het eenjarig bestaan van het Pact van Amsterdam. Het rapport gaat in op de stappen die zijn gezet binnen de Europese Agenda stad en doet suggesties over hoe de Europese Agenda Stad zich verder kan ontwikkelen.

Lees: Kamerbrief Europese Agenda Stad (2015)
In deze Kamerbrief schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat Nederland tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 speciale aandacht zal besteden aan de stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie. Gedurende het Nederlands voorzitterschap zal de Europese Agenda Stad officieel worden opgesteld.

Lees: Commissiedocument Stedelijke dimensies van EU-beleid (2014) – Engelstalig
Communicatiedocument van de Europese Commissie over de Europese Agenda Stad gericht aan het Europees Parlement, Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. In het document erkent de Europese Commissie het belang van een Europese Agenda Stad en definieert een aantal vragen die van belang zijn voor het opzetten van de Europese Agenda Stad.

Lees: Rapport Verkerk: Op weg naar een geïntegreerde stedelijke agenda voor de EU (2014) – Engelstalig
Opinie van het Comité van de Regio’s waarin de grondslag voor de Europese Agenda Stad werd gelegd.

Websites

Europese Agenda Stad website – Engelstalig
Site van de Europese Commissie.

Urban Data Platform – Engelstalig
Platform met digitale informatie over stedelijk beleid op EU-niveau.

EU-Fondsenwijzer
wijst de weg bij Europese subsidies

 

 

Het Europees partnerschap Innovative and Responsible Public Procurement heeft onlangs een nieuw Actieplan 2022 vastgesteld. Daarin zijn de volgende drie acties benoemd: 1. Het creëren van een inkopersplatform en een reflectieraad, waar steden, gebieden, lidstaten en de Europese commissie en ...
Scan de media, je kunt er niet omheen: de stroom migranten en vluchtelingen in Europese landen zorgt voor heel wat hoofdbrekens. Landen, regio’s en steden doen hun uiterste best dit in goede banen te leiden. Elk land heeft een eigen aanpak, andere mogelijkheden en regels, een andere identiteit. ...
De EU Urban Agenda is op zoek naar nieuwe partners voor de lancering van twee nieuwe thematische partnerschappen Sustainable Tourism (duurzaam toerisme) en Greening Cities (vergroening van steden). Geïnteresseerd om deze stedelijke uitdaging van duurzaam toerisme en vergroening van steden ...
Dat was het thema van de WUF11, het 11e World Urban Forum van de Verenigde Naties. Karen van Dantzig, Dutch Urban Envoy met een kakelvers hernieuwd mandaat op zak, was een van de ruim 23.000 deelnemers. “Het is fijn om mij te kunnen blijven inzetten voor duurzame stedelijke ontwikkeling, om ...
Op donderdag 28 april heeft de Europese Commissie bekendgemaakt welke steden uit Europa deelnemen aan de EU-Missie '100 Climate Neutral and Smart Cities 2030'. De 100 steden zijn afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten. Twaalf steden komen uit geassocieerde landen, waaronder Noorwegen, ...