Organisatie

De organisatie van deze City Deal is als volgt ingericht:

Projectorganisatie – De City Deal wordt aangestuurd en georganiseerd door een projectorganisatie die tenminste bestaat uit een projectmanager en projectsecretaris. De projectmanager is aangesteld door Agenda Stad en de initiërende Partijen in de voorfase van de City Deal. De projectorganisatie is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de City Deal.

Bestuurdersnetwerk – Een keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle bestuurders die de City Deal hebben getekend (of hun opvolgers). Hierin wordt de voortgang gepresenteerd en vervolgstappen voorgesteld binnen en na de looptijd van de City Deal. Deze bijeenkomst vindt jaarlijks plaats in de eerste week van december.

Stuurgroep – Deze bestaat uit bestuurders en/of directeuren van de deelnemers aan de City Deal. De projectmanager rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de City Deal aan de stuurgroep. Op basis van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal geactualiseerd. In de stuurgroep zit tenminste een bestuurder van Stedennetwerk G40 en een vertegenwoordiger van het Ministerie van BZK.

Kerngroep – Hierin zitten ten minste de projectmanager en afgevaardigden van het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40. De kerngroep is een wendbare, kleinere groep die besluiten voorbereidt en uitvoerende werkzaamheden bespreekt.

Kwaliteitsteams – Vanuit het netwerk van de City Deal worden kwaliteitsteams samengesteld die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de werkgroepen. Leden van de teams zijn deelnemer aan de City Deal. Het betreft de volgende kwaliteitsteams: een algemeen kwaliteitsteam, een ontwerpkwaliteitsteam, een technisch kwaliteitsteam en een kwaliteitsteam publieke en democratische waarden. De kerngroep kan besluiten om kwaliteitsteams toe te voegen of op te heffen.

Werkgroep – Per proces, wordt een werkgroep geformeerd, waarin de procesvraag stapsgewijs wordt opgelost en instrumenten worden ontwikkeld. Deelnemers bepalen samen welke werkgroepen worden opgezet. Partijen nemen deel aan de werkgroepen. Iedere Partij neemt deel aan tenminste twee werkgroepen. In elke werkgroep zitten tenminste drie deelnemers waar het ontwikkelde instrument in de praktijk kan worden getest. Hierdoor ontstaan oplossingen die breed toepasbaar zijn en vraaggestuurd kunnen worden ingezet. Iedere werkgroep wordt getrokken door een van de deelnemende deelnemers aan die werkgroep. Daarnaast kent elke werkgroep een werkgroepsecretaris. Werkgroepen komen bijeen tijdens maandelijkse bijeenkomsten.

Communicatie – Resultaten en voortgang van lopende processen worden gedeeld met de rest van de vakwereld tijdens bijeenkomsten die tenminste twee keer per jaar worden georganiseerd door de projectorganisatie en in een publicatie die jaarlijks, zowel fysiek als online, verschijnt. Ook wordt er gepubliceerd in relevante vakmedia en waar mogelijk in landelijke publieksmedia.

 

 

naar de City Deal