Sociaal Innovatiefonds voor een inclusieve arbeidsmarkt wordt opgeschaald

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen

Eerste financieringen leveren naar verwachting 330 banen op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Amsterdam, dinsdag 17 januari 2023 – Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) wordt in 2023 verlengd en uitgebreid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt nog eens €2 miljoen uit voor het fonds dat werkgevers ondersteunt bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Na een succesvolle pilot in 2022 met financieringen aan drie werkgevers die samen ruim 330 banen gaan creëren, beoogt het SIF in 2023 nog eens vijf nieuwe werkgevers te helpen met het sluitend maken van hun inclusieve businesscase. Uit een impactanalyse van de eerste financieringen blijkt dat het investeren in inclusiviteit loont en (financiële) waarde oplevert voor de werknemer, werkgever en de maatschappij. Komend jaar richt het fonds zich met name op ondernemers die willen investeren in inclusiviteit en nog een eerste stap daarin moeten zetten. Een goed voorbeeld hiervan is kampeermerk Campooz dat met de financiering van het SIF verwacht 21 duurzame banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 Investeren in inclusiviteit loont

Slechts 1 op de 12 van de werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst  (bron: Rijksoverheid.nl). Het SIF wil werkgevers die nog geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben over de streep trekken door drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. In 2022 lag de focus op het realiseren van banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Bij de vijf werkgevers die het SIF in 2023 gaat helpen, richt het fonds zich naast deze doelgroep ook op statushouders en waar wenselijk andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Carsten Herstel, Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie: “Dat we investeringen in inclusiviteit nu op grotere schaal kunnen ondersteunen met het Sociaal Innovatiefonds is een geweldige stap naar een inclusievere arbeidsmarkt. Door de lessen uit de pilot kan het fonds in 2023 nog beter vorm krijgen en op de juiste manier worden ingezet. Zo weten we dat werkgevers niet in specifieke doelgroepen maar in termen van inclusiviteit denken. Dat we hier met het SIF nu op inzetten, vind ik een hele mooie ontwikkeling.”

Oplossing voor de arbeidsmarktkrapte

Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een oplossing zijn voor de arbeidskrapte waar Nederland nu mee kampt. De pilot met de werkgevers Social Capital, United Repair Centre en Campooz heeft uitgewezen dat het SIF een innovatief instrument is om werkgevers hierbij te helpen. Niet alleen omdat het fonds financiële drempels weg kan nemen voor werkgevers, maar ook omdat het de verbinding legt met de arbeidsmarktregio. Rob Peelen van Social Finance NL en programmamanager van het SIF: “In het adviesrapport voor de opschaling van het SIF dat we in juli van dit jaar aan SZW aanboden, konden we al aantonen dat er enorme potentie is voor het fonds. Door anders naar arbeid te kijken kunnen we mensen die nu nog langs de kant staan, mee laten doen op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke waarde is groot: zowel de werknemer, de werkgever als de maatschappij hebben er baat bij. De cijfers uit de impactanalyse bevestigen dit, maar laten ook goed zien waar we in 2023 nog meer op moeten sturen. Namelijk een betere verdeling van de baten zodat werkgevers nog meer gestimuleerd worden om te investeren in inclusiviteit. Daarom willen we het gesprek aangaan met de arbeidsmarktregio’s om te onderzoeken of resultaatfinanciering hierin een oplossing kan bieden, waarbij de werkgever beloond wordt als er duurzame banen gerealiseerd worden.”

Kampeermerk Campooz zet de toon

Met de financiering van het in Assen gevestigde kampeermerk Campooz, worden hiervoor al de eerste stappen gezet binnen het SIF. Dit jonge Nederlandse bedrijf gaat naar verwachting 21 banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om mensen uit de doelgroep banenafspraak, maar ook om statushouders en mensen die om een andere reden afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij gaan onder meer assemblagewerkzaamheden uitvoeren die voorheen in het buitenland waren ondergebracht. Met de arbeidsmarktregio zijn resultaatafspraken gemaakt over de verdeling van de baten.  Voor elke duurzame baan die Campooz creëert, krijgt het bedrijf een vergoeding vanuit de arbeidsmarktregio. Peelen: “Het is ontzettend mooi om te zien hoe we Campooz als reguliere, commerciële werkgever hebben kunnen helpen bij het opzetten en rondmaken van hun inclusieve businesscase. Door anders naar arbeid, assemblage en de inrichting van de supply chain te kijken, realiseert Campooz zowel maatschappelijke als economische waarde. De maatschappelijke waarde gaat verder dan baancreatie. Zo vindt er door het naar Nederland halen van assemblagewerkzaamheden ook veel milieuwinst plaats. We hopen dat het andere werkgevers en arbeidsmarktregio’s inspireert om ook deze slag te maken.”

 Over het Sociaal Innovatiefonds

Het SIF heeft als doel om drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, werkt het SIF met drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt er een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is. Social Finance NL voert het SIF uit en werkt hiervoor samen met Oneplanetcrowd, onderdeel van impact fondsmanager StartGreen Capital. Meer informatie op www.sociaalinnovatiefonds.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *